با نگاهی به سازمان‌های مسئول ساماندهی اشتغال در کشور؛ پیوندهای آموزش، اشتغال و رشد در اقتصاد ایران

نویسنده

چکیده

کوشش مقاله حاضر تعیین ارتباط میان آموزش، اشتغال و رشد اقتصادی است. به این منظور با توجه به ارتباط میان برنامه‌ریزی نیروی انسانی و شرایط و مقتضیات حاکم بر بازار کار، از نقطه نظر تقابل عرضه و تقاضای نیروی کار، به اهمیت و نقش قابل توجه آموزش نیروی انسانی در مراحل مختلف رشد و توسعه اقتصادی اشاره می‌شود.

کلیدواژه‌ها