الگوی ارزیابی آمادگی تغییر استراتژیک در سازمان‌های بخش انرژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تغییر، واقعیتی سازمانی است که مدیریت آن نیز یکی از مهم‌ترین وظایف مدیران محسوب می‌شود. با این‌ وجود مطالعات نشان می‌دهد که بیش از سه‌چهارم تغییرات سازمانی شکست می‌خورند یا به هدف مدنظر منتهی نمی‌شوند. طراحی راهبرد‌های اثربخش و پیاده‌سازی موفق آنها در سازمان مستلزم فراهم آوردن زیرساخت‌ها و برخورداری از قابلیت‌ها و نیز بلوغ کافی در ابعاد مختلف است. عدم توجه کافی به این امر موجب شده تا اجرای استراتژی در سازمان‌ها به شکست بیانجامد. موضوع این تحقیق تغییر استراتژیک در سازمان‌های تخصصی وابسته به بخش عمومی است. به دلیل پیچیدگی این سازمان‌ها، موضوع تغییر استراتژیک و اجرای استراتژی بسیار چالش‌برانگیز است. این تحقیق باهدف طراحی و توسعه الگوی ارزیابی آمادگی سازمان برای تغییر استراتژیک و پیاده‌سازی استراتژی انجام شده است. رویکرد کلی این تحقیق کیفی و در راستای عمق بخشیدن به درک موضوع تغییر استراتژیک در یک محیط پیچیده است. در این مسیر در بخش نخست تحقیق فضای تغییر استراتژیک در سازمان‌های تخصصی وابسته به بخش عمومی کشور مورد توجه قرار گرفت. در این بخش حوزه‌های مؤثر بر تغییر استراتژیک و اجرای استراتژی‌ها شناسایی شده و سپس چارچوب مفهومی مناسب برای ارزیابی آمادگی برای تغییرات استراتژیک در مجموعه وزارت نیرو به کار گرفته شده است. روش تحقیق مورد استفاده شامل مطالعه موردی است که برای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات مورد نیاز و همچنین جمع‌بندی آن از روش مرور نظام‌مند با استفاده از روش متاسنتز و تحلیل محتوای اسناد علمی انجام شده است. با جمع‌بندی عوامل، تعداد 8 کد محوری شامل ارتباطات، ایجاد جو مشارکت و اعتماد در سازمان، ارزیابی و نظارت بر تغییر، آموزش و فرهنگ‌سازی، ساختار و سیستم، راهبری منابع انسانی، رهبری تغییر و برنامه‌ریزی شناسایی شد. این کدها، حاصل بررسی‌ بیش از یک‌صد مقاله منتخب بر اساس متاسنتز در مورد آمادگی تغییر است که می‌تواند به‌عنوان یک مدل کارامد برای ارزیابی و سنجش میزان آمادگی سازمان به‌منظور ایجاد تغییرات استراتژیک به کار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Evaluating Readiness for Strategic Change in Energy Sector Organizations

چکیده [English]

Change is an organizational fact and its management is considered one of the most important duties of manager. It is worth nothing that studies show that more than three fourth of organizational changes are doomed to failure or cannot realize the envisaged goals. Devising effective strategies and implementing them successfully in the organization requires providing infrastructures and having appropriate capabilities and enough maturity in various dimensions. Not paying enough attention to this has been responsible for the failure of implementing strategies in organizations. The subject of this research is strategic change in specialized organizations affiliated to the public sector. Due to the complexity of these organizations, strategic change and implementing strategic in them are challenging. This research has been conducted with the aim of devising and developing a model for evaluating the readiness of Affiliated to the public sector. In this section, The general attitude of this research is of qualitative nature and is in line with deepening the understanding of the issue of strategic change in a complex setting. In this way, in the first sechion, we directed our attention to research on the atmosphere governing strategic change in specialized organizations Of an organization for strategic changes and implementing a strategy effective fields in strategic change and implementing strategic were identified then an appropriate conceptual framework for ministry of energy was used. The method of research is case study approach and for data gathering and analysis and also drawing conclusion, we used systematic review method by drawing upon met-synthesis method and content analysis of scientific documents. Through evaluating relevant factors, we identified eight main codes including communications, creating an atmosphere encouraging participation and confidence in the organization, evaluating and monitoring change, educating human resources, and leading change and planning. These codes are result of reviewing more than one hundred selected articles on the basis of meta-synthesis about readiness for change which could be used as an efficient model for evaluating and assessment of the degree of readiness of organization to bring about strategic changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaluation model
  • implementing strategy
  • readiness for strategic changes
  • meta-synthesis content analysis