واکاوی نظام معنایی شهرنشینان از زمانمندی در زندگی روزمره: تحلیل زمانمندی توسعه‏ مدار به‌مثابه‏ راهبردی نوین در چشم‏انداز توسعه‎ ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

زمان، مقوله و بستری است که فعالیت اجتماعی و فردی انسان در آن روی می‏دهد و از جایگاهی مرکزی در انتظام و ساماندهی زندگی روزمره کنشگران، تحقق فرایندهای اجتماعی، توسعه برنامه‌ریزی‌شده و مدیریت جوامع برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر، واکاوی نظام معنایی شهروندان اصفهانی از زمان، ‌برحسب فهم و تجربه آنها از زمان و زمانمندی در زندگی روزمره است. روش مطالعه، کیفی از نوع پدیدارشناسی تفسیری است. پس از انجام مصاحبه‏های عمیق با 26 نفر و کشف مفاهیم اولیه و مقولات مهم از طریق کدگذاری به شیوه کولایزی، 7 مقوله اصلی حاصل شد: غلبه بی‏تعادلی بر تعادل در سرعت؛ حرکت‏های توسعه‏مدار/ توسعه‎زدا در مسیر زندگی؛ جهت‏گیری‏‏های ذهنی و کنش‏های عینی پیش‏برنده/ بازدارنده‎ توسعه؛ تلفیق زمانی ناکارآمد حوادث در مسیر؛ سازمان زمانی رکودآور، غلبه زمانمندی دگرراهبر بر زمانمندی خودراهبر؛ غلبه حال‏ بر گذشته و آینده‏. تمامی این مقوله‏ها فضای مفهومی مقوله هسته‏ای دوگانه «زمانمندی توسعه‌مدارانه/ توسعه‌زدا» را به تصویر می‎کشند. تجربه زیسته کنشگران، بازگوی آن است که حال‏گرایی، عدم قطعیت و کنش‏های خودمدارانه با ریتم نامنتظم در مسیر زندگی بر آینده‏گرایی، قطعیت و کنش‏های توسعه‏مدارانه با سرعت اجتماعی متعادل غلبه یافته است. پیامد این امر، شکل‏گیری یک زمانمندی ناکارآمد است که مانع تحقق فرایندهای توسعه در پرتو افق و انتظارات مشترک می‏شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of the Semantic System of Citizens from Time in Terms of Understanding, Interpretation and their Experience of Time and Temporality in Everyday Life

چکیده [English]

Time "is the category where the social and individual acts of a human being take place, and it has a central place in the ordering and organizing of daily life of actors, the realization of social processes, planned development and management of societies.The purpose of this research is to examine the semantic system of Isfahanian citizens from time in terms of understanding, interpretation and their experience of time and temporality in everyday life. The study method is a qualitative type of interpretive phenomenology. After conducting in-depth interviews with 26 persons and discovering the basic concepts and important categories during coding with Colaizzi’s method, seven major categories were obtained: overcoming the imbalanced speed on balanced speed; development-oriented/depletion development movements in the path of  life; development promoter/inhibitor orientations and actions; inefficient temporal combination of events on the path; stagnant temporal organization; the overcoming of passive temporality over self-directed temporality; the dominance of present on past and future. All of these categories depict the conceptual space of the dual-core theme of "development-oriented/depletion development temporality". The lived experience of individuals suggests that presentism, uncertainty and selfish actions with an erratic rhythm in the path to life have overcome on futurism, certainty, and developmental actions with balanced social speed. The consequence of this is the formation of an inefficient temporality that prevents the realization of development processes in the light of the common horizons and expectations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sociology of time
  • temporal organization of everyday life
  • biographical time
  • time orientation
  • interpretive phenomenology