تحلیل زنجیره تأمین زیست‌توده زباله با بهره‌گیری از نقشه‌های شناختی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 


 

نظر به افزایش تقاضای انرژی‌های تجدیدپذیر، زیست‌توده را می‌توان به‌عنوان منبع کلیدی انرژی‌های تجدیدپذیر دانست. زیست‌توده زباله در سطح جهانی به دلیل سیاست‌های مدیریت زباله و حفظ محیط‌زیست بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. این منابع دارای پتانسیل زیادی برای تولید برق هستند هدف تبدیل آن‌ها به انرژی برق، مدیریت زباله‌ها و حفظ محیط‌زیست است، لذا زنجیره تأمین نقش مهمی را در فراهم‌آوری مؤثر و کارآمد منابع زیست‌توده زباله برای تولید انرژی ایفا می‌کند. در این پژوهش، در گام نخست با مصاحبه از خبرگان اجزای زنجیره تأمین زیست‌توده زباله در ایران شناسایی شد. با استفاده از روش نقشه‌‌شناختی فازی ابتدا روابط علی بین اجزای زنجیره بررسی و سپس به سناریوهای مختلف اجزای زنجیره تأمین زیست‌توده زباله در جهت تولید انرژی پرداخته شد. نتایج روابط علی نقشه‌‌شناختی فازی نشان داد که تولید زیست‌توده زباله، پیش‌پردازش (تفکیک)، ذخیره‌سازی در محل دفن و حمل‌ونقل اولیه به ترتیب دارای درجه خروجی 5.5، 3.08، 2.97 و 2.86 هستند. در بررسی‌ سناریوهای مختلف، نتایج نشان داد با افزایش میزان تأثیر تولید زیست‌توده زباله میزان تأثیر سایر اجزای زنجیره در جهت تولید انرژی نیز افزایش می‌یابد. ولی با افزایش میزان تأثیر حمل‌ونقل اولیه، ذخیره‌سازی در محل دفن میزان تأثیر سایر اجزا به همان نسبت کاهش می‌یابد تا جایی که رابطه تأثیرگذاری آن‌ها منفی می‌شود. می‌توان نتیجه گرفت که تولید زیست‌توده زباله نسبت به سایر اجزای زنجیره تأمین تأثیرگذارتر و دارای اهمیت بیشتری برای تولید انرژی هست.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Waste Biomass Supply Chain by Using Fuzzy Cognitive Maps

چکیده [English]

 


 

Increasing demand for renewable energy has made the biomass a key source of renewable energy. The waste biomass has been given greater consideration at the global level, because of waste management and environmental protection policies. These resources have a large potential for electricity generation. The goal of converting them into electricity is waste management and environmental protection. Therefore, supply chain plays an important role in providing effective and efficient sources of waste biomass for energy production. In this article, first, through holding interviews with experts, waste biomass supply chain components were identified. Then, using the fuzzy cognitive mapping method, the causal relationships between components were investigated. The results showed that the out-degree of waste biomass production, pre-processing (separation), transportation, and storage in landfill place respectively is 5.5, 3.08, 2.97 and 2.86. Studying various scenarios showed that with increase in the impact of waste biomass production, the impact of other components of the chain would also increase. But with the increase in the impact of primary transportation, storage at the landfill, the effect of other components decreases respectively, to the extent that their effect is negatively affected. It can be concluded that the production of waste biomass is more influential and more important in comparison with other components of the supply chain in energy production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • renewable energies
  • waste biomass
  • supply chain
  • energy production
  • fuzzy cognitive map