دوره و شماره: دوره 32، شماره 4 - شماره پیاپی 109، اسفند 1402 

مقاله پژوهشی

شناسایی راهکارهای جلب مشارکت مردم و نخبگان در نظام قضایی

10.22034/rahbord.2023.403892.1563

معصومه سروندی؛ مهدی عبدالحمید؛ مصطفی ملکی؛ حمید رضا نعمت الهی