نمایه نویسندگان

آ

 • آزادبخت، بیتا دستیابی به امنیت زیست‌محیطی با تاکید بر اهمیت استانداردهای محیط زیستی در برنامه‌های استراتژیک توسعه شهری (مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 165-193]
 • آل محمد، سیده تحلیل عوامل عدم تعادل فضایی منطقه کلان‌شهری تهران و سناریوهای آینده [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 287-310]

ا

 • ابوالمعالی، سیدمحمدصفاالدین بررسی آثار تغییر اقلیم بر یخچال‌های طبیعی و تهدیدات امنیت ملی [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 347-372]
 • احمدی، حسن بررسی آثار تغییر اقلیم بر یخچال‌های طبیعی و تهدیدات امنیت ملی [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 347-372]
 • احمدی، حمید تحلیل نهادی بر توسعه سیاست‌زدگی جامعه ایرانی [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 311-346]
 • اسماعیلی، مصطفی آینده مناسبات سیاسی ـ امنیتی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی (مطالعه موردی صلح ابراهیم) [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 467-500]
 • اسماعیلی گیوی، محمد رضا صورت‌بندی مسئله نظارت در امر حکمرانی [دوره 31، شماره 4، 1401]
 • امین نژاد، بابک بررسی آثار تغییر اقلیم بر یخچال‌های طبیعی و تهدیدات امنیت ملی [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 347-372]

ب

 • برومند کاخکی، احمد پیشنهاد چارچوب کاربست آینده‌نگاری در حکمرانی آموزش عالی ایران [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 127-164]
 • بهبهانی نیا، آزیتا دستیابی به امنیت زیست‌محیطی با تاکید بر اهمیت استانداردهای محیط زیستی در برنامه‌های استراتژیک توسعه شهری (مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 165-193]

پ

 • پارسانژاد، محمدرضا طراحی الگوی مفهومی حکمرانی مشارکتی در ایران: رویکرد داده بنیاد [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 195-218]
 • پاشازاده، یوسف مدلسازی ساختاری تفسیری راهبردهای کارآفرینی سیاسی [دوره 31، شماره 4، 1401]

ت

 • توحیدی، احمدرضا پارادوکس رویه بین‌المللی دولتها در پیوند به‌ عدم شناسایی حکومت طالبان با تأکید به استراتژی ایران [دوره 31، شماره 4، 1401]

ج

 • جعفری، علی اصغر نقش آینده‌نگاری راهبردی صداوسیما در مدیریت تغییرات اجتماعی و ارتقاء امنیت ملی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 1-37]
 • جعفری، میثم مدلسازی ساختاری تفسیری راهبردهای کارآفرینی سیاسی [دوره 31، شماره 4، 1401]
 • جهانبخش، مصطفی تحلیل نهادی بر توسعه سیاست‌زدگی جامعه ایرانی [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 311-346]

ح

 • حاتمی، جواد رابطه‌ی بین کاهش ارزش تأخیری در تصمیم گیری بین-زمانی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 79-98]
 • حسینی، سیدمحمد چیستی نظریه‌پردازی فقهی در حوزه قانونگذاری [دوره 31، شماره 4، 1401]
 • حسینی، محمدرضا تنگناها و الزامات راهبردی ج.ا.ایران برای تعامل و همکاری با گروه ویژه اقدام مالی(FATF) و گروه اگمونت(EGMONT) [دوره 31، شماره 4، 1401]
 • حسینی‌مقدم، محمد هوش مصنوعی و دورنمای آینده‌پژوهی راهبردی دانشگاه در ایران: تحلیل اهداف و بازیگران [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 441-466]
 • حیدری، امیرهوشنگ پیشنهاد چارچوب کاربست آینده‌نگاری در حکمرانی آموزش عالی ایران [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 127-164]
 • حیدری، علی رضا تحلیلِ راهبردیِ شایستگی‌هایِ نظامِ حکمرانیِ آموزش و پرورشِ ایران بر اساس چارچوبِ مفهومیِ ظرفیتِ سیاست‌گذاری [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 39-77]

خ

 • خضری، احسان ارائه الگوی راهبردی سنجش تاب‌آوری ملی [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 219-252]

ر

 • رحیمی، مهدی الگوی مطلوب بازسازی ساختارهای حکمرانی ایران بر اساس رویکرد شبکه‌ای [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 373-406]
 • رضایی، ایمان پیشنهاد چارچوب کاربست آینده‌نگاری در حکمرانی آموزش عالی ایران [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 127-164]
 • رفیعی آتانی، عطاءالله طراحی الگوی مفهومی حکمرانی مشارکتی در ایران: رویکرد داده بنیاد [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 195-218]
 • رمضانی مهریان، مجید تحلیل عوامل عدم تعادل فضایی منطقه کلان‌شهری تهران و سناریوهای آینده [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 287-310]
 • رنجبر، هادی ارائه الگوی ارزشیابی جامع پژوهشگران برای ج.ا.ایران: آموزه‌هایی از جهان [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 99-126]

س

ش

 • شادرام، سحر صورت‌بندی مسئله نظارت در امر حکمرانی [دوره 31، شماره 4، 1401]
 • شاه محمدی، محمد ارائه الگوی راهبردی سنجش تاب‌آوری ملی [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 219-252]

ع

 • عبدالحمید، مهدی صورت‌بندی مسئله نظارت در امر حکمرانی [دوره 31، شماره 4، 1401]
 • عرفان منش، ایمان «فرهنگ علم و فناوری» و خلقیات ایرانی: تحلیلی راهبردی از گونه‌شناسی مشکلات و راهکارها برمبنای نظر نخبگان [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 253-286]
 • علویان، مجتبی ارائه الگوی ارزشیابی جامع پژوهشگران برای ج.ا.ایران: آموزه‌هایی از جهان [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 99-126]
 • عیوضی، فاطمه رابطه‌ی بین کاهش ارزش تأخیری در تصمیم گیری بین-زمانی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 79-98]
 • عیوضی، محمدرحیم الگوی مطلوب بازسازی ساختارهای حکمرانی ایران بر اساس رویکرد شبکه‌ای [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 373-406]

ف

 • فولادی، الهام دستیابی به امنیت زیست‌محیطی با تاکید بر اهمیت استانداردهای محیط زیستی در برنامه‌های استراتژیک توسعه شهری (مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 165-193]

ق

 • قاسمی شاهی، محمدامیر پارادوکس رویه بین‌المللی دولتها در پیوند به‌ عدم شناسایی حکومت طالبان با تأکید به استراتژی ایران [دوره 31، شماره 4، 1401]
 • قربانی، مصطفی آینده‌پژوهی انقلاب اسلامی با نگرشی به تحولات فرهنگی ـ اجتماعی ایران امروز [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 533-562]

ک

 • کیقبادی، علیرضا نقش آینده‌نگاری راهبردی صداوسیما در مدیریت تغییرات اجتماعی و ارتقاء امنیت ملی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 1-37]

م

 • مرادی، علیرضا رابطه‌ی بین کاهش ارزش تأخیری در تصمیم گیری بین-زمانی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 79-98]
 • مصطفی پور، احسان آینده‌پژوهی انقلاب اسلامی با نگرشی به تحولات فرهنگی ـ اجتماعی ایران امروز [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 533-562]
 • مطهری، سعید دستیابی به امنیت زیست‌محیطی با تاکید بر اهمیت استانداردهای محیط زیستی در برنامه‌های استراتژیک توسعه شهری (مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 165-193]
 • معدنی، جواد حکمرانی هوشمند: رویکردی نوین در تحقق مشارکت و همکاری مؤثر شهروندان [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 407-440]
 • منتظری، غلامرضا راهبردها و فرایندهای احراز شایستگی قضات در تمدن اسلامی [دوره 31، شماره 4، 1401]
 • منتظری، مصطفی راهبردها و فرایندهای احراز شایستگی قضات در تمدن اسلامی [دوره 31، شماره 4، 1401]
 • منوچهری میاندوآب، ایوب تحلیل عوامل عدم تعادل فضایی منطقه کلان‌شهری تهران و سناریوهای آینده [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 287-310]
 • میرباقری، سید محسن طراحی الگوی مفهومی حکمرانی مشارکتی در ایران: رویکرد داده بنیاد [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 195-218]
 • میرشاه ولایتی، فرزانه آینده‌پژوهی بومی (اسلامی ـ ایرانی) و دستاوردهای متصور آن [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 501-532]

ن

 • ناظم زاده، محمدرضا رابطه‌ی بین کاهش ارزش تأخیری در تصمیم گیری بین-زمانی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 79-98]
 • نظری زاده، فرهاد آینده‌پژوهی بومی (اسلامی ـ ایرانی) و دستاوردهای متصور آن [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 501-532]
 • نقی زاده، رضا پیشنهاد چارچوب کاربست آینده‌نگاری در حکمرانی آموزش عالی ایران [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 127-164]
 • نوروزی، خلیل ارائه الگوی ارزشیابی جامع پژوهشگران برای ج.ا.ایران: آموزه‌هایی از جهان [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 99-126]

و

 • ویسی، محمود چیستی نظریه‌پردازی فقهی در حوزه قانونگذاری [دوره 31، شماره 4، 1401]
 • ویشلقی، مهدیه مدلسازی ساختاری تفسیری راهبردهای کارآفرینی سیاسی [دوره 31، شماره 4، 1401]

ه

 • هاشمی، حمیدرضا آینده مناسبات سیاسی ـ امنیتی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی (مطالعه موردی صلح ابراهیم) [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 467-500]
 • همتی بخشکندی، نرجس خاتون چیستی نظریه‌پردازی فقهی در حوزه قانونگذاری [دوره 31، شماره 4، 1401]