نمایه نویسندگان

ا

 • اعظمی، امیر بررسی تأثیرعواطف و احساسات بر روی به کارگیری تاکتیک‌های مدیریت تأثیر [دوره 17، شماره 4، 1388]
 • اکبر اسدی، علی ظهور و افول القاعده در عراق [دوره 17، شماره 2، 1388]
 • الله میرزایی، سیدآیت بررسی اعتیاد اینترنتی در نوجوانان: مطالعه متغیرهای جنس، مقطع تحصیلی و اندازه سازمان آموزشی [دوره 17، شماره 4، 1388]
 • اله نوروزی، فیض مشارکت اجتماعی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن [دوره 17، شماره 4، 1388]

ب

ج

 • جعفر نژاد، احمد بررسی تأثیرعواطف و احساسات بر روی به کارگیری تاکتیک‌های مدیریت تأثیر [دوره 17، شماره 4، 1388]

ح

 • حجازی، مینا تحلیلی بر ‌اندازه و شیوه حمایت از بخش کشاورزی ایران در نیمه اول دهه هشتاد [دوره 17، شماره 3، 1388]
 • حسینی، غلامحسین آسیب‌پذیری و توسعه نظام بهره‌برداری کشاورزی در ‌ایران [دوره 17، شماره 3، 1388]
 • حق پناه، جعفر موازنه فراگیر: چارچوبی تحلیلی برای تبیین نقش و تأثیر قومیت بر سیاست خارجی [دوره 17، شماره 4، 1388]

خ

 • خسروجردی، محمود بررسی اعتیاد اینترنتی در نوجوانان: مطالعه متغیرهای جنس، مقطع تحصیلی و اندازه سازمان آموزشی [دوره 17، شماره 4، 1388]
 • خلعتبری، فیروزه رویکرد آینده پژوهی به آینده انرژی در ایران [دوره 17، شماره 3، 1388]
 • خلف خانی، مهدی بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فساد اداری [دوره 17، شماره 4، 1388]

ر

 • راد، سیدسعید بررسی تأثیرعواطف و احساسات بر روی به کارگیری تاکتیک‌های مدیریت تأثیر [دوره 17، شماره 4، 1388]
 • روحانی، حسن درآمدی بر نظریه سرمایه فرهنگی [دوره 17، شماره 4، 1388]

ز

 • زند، فرزاد شاخص ترکیبی رتبه اقتصادی کشورهای مهم منطقه آسیای جنوب غربی و دورنمای آن [دوره 17، شماره 3، 1388]

س

 • سیف‌الدینی، فرانک ارزیابی کارآمدی و اثربخشی ابتکار عمل‌های اجتماعی شهری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا (URBAN CI) [دوره 17، شماره 3، 1388]

ش

ط

 • طاهایی، سیدجواد (نظریه دموکراتیزاسیون (نگرش انتقادی) [دوره 17، شماره 2، 1388]
 • طاهری، شکیب بحث و بررسی نرخ رشد جمعیت کشور [دوره 17، شماره 3، 1388]
 • طباطبایی یزدی، رویا شاخص ترکیبی رتبه اقتصادی کشورهای مهم منطقه آسیای جنوب غربی و دورنمای آن [دوره 17، شماره 3، 1388]

ک

 • کوزه‌گرکالجی، ولی تأملی برطرح تشکیل باشگاه انرژی در سازمان همکاری شانگهای [دوره 17، شماره 2، 1388]
 • کیانی، داوود فراآتلانتیک‌گرایی نوین و تأثیر آن بر روابط اتحادیه اروپا و روسیه [دوره 17، شماره 2، 1388]

گ

 • گیلانپور، امید تحلیلی بر ‌اندازه و شیوه حمایت از بخش کشاورزی ایران در نیمه اول دهه هشتاد [دوره 17، شماره 3، 1388]

م

 • محمودی، بهزاد شاخص ترکیبی رتبه اقتصادی کشورهای مهم منطقه آسیای جنوب غربی و دورنمای آن [دوره 17، شماره 3، 1388]
 • ملکی، حسن بررسی تأثیرعواطف و احساسات بر روی به کارگیری تاکتیک‌های مدیریت تأثیر [دوره 17، شماره 4، 1388]
 • موسوی، سیروس ارزیابی کارآمدی و اثربخشی ابتکار عمل‌های اجتماعی شهری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا (URBAN CI) [دوره 17، شماره 3، 1388]
 • میرزایی، ابراهیم مشارکت اجتماعی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن [دوره 17، شماره 4، 1388]

ه

 • هادیان، حمید ضعف ساختاری دولت‌‌- ملت‌سازی در افغانستان [دوره 17، شماره 2، 1388]