نمایه نویسندگان

ا

ب

پ

 • پوراحمدی، حسین نئولیبرالیسم و محوریت اقتصاد در مفهوم سازی نوین امنیت ملی [دوره 15، شماره 2، 1386]

ت

 • تقاء، احمدرضا منافع و محدودیت‌های پانوپتی‌سیسم حقوق بشری سازمان‌های غیردولتی و نظارت بر نسل‌کشی [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • تقی تهرانی، حسینعلی جهانی‌شدن در اقتصاد گذار [دوره 15، شماره 4، 1386]
 • تقی‌زاده انصاری، مصطفی بررسی قطعنامه 28 سپتامبر 2001 شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با مقابله با تروریسم [دوره 15، شماره 1، 1386]

ج

ح

خ

 • ختایی، محمود روندها و چالش‌های ساختاری بازار مالی ایران با تاکید بر عملکرد سالهای 85-1384 [دوره 15، شماره 4، 1386]
 • خرازی، فردین حقوق زنان و سازمان ملل متحد [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • خلعتبری، فیروزه ارزش گذاری بر پول ملی: نگاهی به سیاست ارزش گذاری بر ریال ایران [دوره 15، شماره 4، 1386]

د

 • دربیکی، بابک سرگرمی‌های عصر ما و تأثیرات فرهنگی و اجتماعی آن [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • دغاقله(daghaghele@yahoo، عقیل نسبت‌سنجی هویت‌های اجتماعی و الگوهای هویت‌یابی در جهان امروز [دوره 15، شماره 3، 1386]

ر

 • رحمانی، جعفر مبانی طراحی مدل ارزیابی امور فرهنگی در سطح خُرد (مفهوم، ابعاد، مؤلفه‌‌ها و شاخص‌‌ها) [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • رشیدپور، علی بقاء در جهان چندفرهنگی [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • رنگین‌کمان، امیر رضایت از زندگی [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • روحانی، حسن توسعه نباید در حد آرزو باقی بماند [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • روحانی، حسن سرمایه‌گذاری فرهنگی [دوره 15، شماره 2، 1386]
 • روحانی، حسن بایستگی آموزش مهارت‌های زندگی در آموزش و پرورش [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • روحانی، حسن رسانه‌های گروهی و امنیت ملی [دوره 15، شماره 4، 1386]

س

 • سلطانی‌فر، محمد هویت جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی انسان پست‌مدرن [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • سلیمانی، رضا آشفتگی معنایی تروریسم در گفتمان علمی و سیاسی [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • سلیمانی، رضا آشفتگی معنایی تروریسم در گفتمان علمی و سیاسی [دوره 15، شماره 1، 1386]

ش

 • شریفی، محسن شرایط حمایت دیپلماتیک از شرکت‌ها در حقوق بین‌الملل: تابعیت شرکت‌ها [دوره 15، شماره 2، 1386]
 • شوری، محمود انگاره‌های شکل‌دهنده هویت روسی [دوره 15، شماره 1، 1386]

ص

 • صالحی، سیدرضا دولت و سرمایه اجتماعی در افق چشم‌انداز 20ساله [دوره 15، شماره 2، 1386]
 • صدیقی، کوروش اقتصاد سیاسی پدیده کم رشدی در ایران [دوره 15، شماره 1، 1386]

ط

 • طاهایی، سیدجواد تداومی برای خلاقیت امام خمینی(ره) و نوجویی در اندیشه و عمل یک دولت مدرن [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • طباطبایی، سیدعلی گروه‌های غیررسمی کشورها و شورای امنیت سازمان ملل [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • طباطبایی، سیدعلی شاخص ترکیبی آینده‌نگر اقتصاد ایران در سال 1387 ( بر پایه اطلاعات 6 ماهه اول سال 1386 ) [دوره 15، شماره 4، 1386]
 • طباطبایی، سیدعلی روشهای اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل ٤٤ [دوره 15، شماره 4، 1386]
 • طلوعی، عباس مبانی طراحی مدل ارزیابی امور فرهنگی در سطح خُرد (مفهوم، ابعاد، مؤلفه‌‌ها و شاخص‌‌ها) [دوره 15، شماره 3، 1386]

ع

 • عالمی، مسعود جایگاه ابزارهای سیاستگذاری در مهندسی فرهنگی کشور [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • عطوان، مهدی بررسی آثار افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی بر بهای خدمات حمل ونقل در ایران [دوره 15، شماره 4، 1386]

غ

ک

 • کاوسی، اسماعیل دولت و سرمایه اجتماعی در افق چشم‌انداز 20ساله [دوره 15، شماره 2، 1386]
 • کاوسی، اسماعیل تأملی بر اهداف و سیاست‌های چشم‌انداز 20 ساله در راستای ارتقاء سرمایه اجتماعی [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • کاوسی، اسماعیل بقاء در جهان چندفرهنگی [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • کریمی، وهاب ضرورت یک سیاست اجتماعی در ایران [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • کریمی بلان، الهام آموزش از راه دور، کلاس‌های مجازی و فن آموزش در محیط اینترنت [دوره 15، شماره 2، 1386]

گ

 • گلشن‌پژوه، محمودرضا منافع و محدودیت‌های پانوپتی‌سیسم حقوق بشری سازمان‌های غیردولتی و نظارت بر نسل‌کشی [دوره 15، شماره 1، 1386]

م

 • مافی، فرزانه روشهای اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل ٤٤ [دوره 15، شماره 4، 1386]
 • محمودی، بهزاد شاخص ترکیبی آینده‌نگر اقتصاد ایران در سال 1387 ( بر پایه اطلاعات 6 ماهه اول سال 1386 ) [دوره 15، شماره 4، 1386]
 • محمودی، بهزاد محاسبه ثقل تورم (هسته مرکزی تورم) در ایران و مقایسه آن با تورم کلی [دوره 15، شماره 4، 1386]
 • ملک، فردریک شاخص ترکیبی آینده‌نگر اقتصاد ایران در سال 1387 ( بر پایه اطلاعات 6 ماهه اول سال 1386 ) [دوره 15، شماره 4، 1386]
 • ملک الساداتی، سعید حکمرانی خوب؛ کلید توسعه آسیای جنوب غربی [دوره 15، شماره 4، 1386]
 • موسوی شفائی، سیدمسعود سیاست انرژی ایالات متحده امریکا [دوره 15، شماره 1، 1386]

ن

 • نجف‌بیگی، علیرضا ارتباط بین فرهنگی و حل منازعات؛ به سمت رویکردی ایرانی [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • نواده توپچی، حسین رژیم حقوقی فضای ماورای جوّ زمین و چالش های پیش روی آن [دوره 15، شماره 4، 1386]
 • نوبخت، محمدباقر بررسی بازار کار ایران و تاثیر افزایش قیمت نفت بر این بازار درهم سنجی با کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) [دوره 15، شماره 4، 1386]
 • نوروزی، نورمحمد گذار دولت مدرن به دموکراسی [دوره 15، شماره 2، 1386]
 • نیکبخت، رحیم هویت ایرانی در ادبیات عاشورا؛ بررسی عناصر هویتی ایرانی در ادبیات مرثیه آذربایجان و آران [دوره 15، شماره 3، 1386]

و

 • واعظی، محمود الگوی آسیایی امنیت انرژی: مسیری برای همکاری [دوره 15، شماره 1، 1386]

ه