تبیین چارچوب نظری قدرت در منظومه فقهی اسلام با تاکید بر اندیشه امام خمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارعلوم سیاسی، گروه آموزشی الهیات، حقوق و معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گلستان(گرگان)

چکیده

حل معمای پیچیده قدرت در راستای ساخت تمدن نوین اسلامی و تغییر در گفتمان های انحرافی رایج در دنیا، نیازمند شناخت صحیح و جامع از قدرت، در مبانی دینی و منطبق با شئون حقیقی انسانی و نهایتا دست یابی به یک چارچوب نظری مستحکم است. به همین خاطر، بهره مندی از دکترین فقهی امام خمینی(ره) و تفسیر او از حدیث«العلم ثلاث»، مبنی بر نسبت معنادار مراتب سه گانه انسان و عرصه های سه گانه فقه و سه ساحت اصلی علوم حیاتی و لزوم تطابق اینها با یکدیگر و اثرگذاری های چندوجهی این سه گانه ها بر یکدیگر، اساس حرکت این پژوهش را بنیان نهاد و «چارچوب نظری فقهی» را، به عنوان یک مدل فراگیر، شکل داد. با پیوند قدرت با این چارچوب، مفهومی بنام «قدرت فقهی» معرفی شد که بر این اساس، به ترسیم «صورت بندی قدرت فقهی» مبادرت شد. با تبیین معانی عرصه های قدرت فقهی، موضوع شناسی هر یک، تعیین رسالت و ماموریت های آنها، غایت شناسی کارکرد هر کدام در ساحت های فردی و اجتماعی و نهایتا تبیین آثارشش وجهی متقابل عرصه های قدرت فقهی، چه در جهت تقویت و چه در جهت ضعف، تصویر نوینی از منظومه معنایی، مراتب، ماموریت ها، اهداف، مصادیق و آثار قدرت بنام «چارچوب نظری قدرت فقهی» برای انسان سازی و تمدن سازی ترسیم گردید. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و مراجعه به اسناد کتابخانه ای انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explanation of the theoretical framework of power in Islamic jurisprudence with emphasis on Imam Khomeini's thought

نویسنده [English]

  • MOSTAFA MONTAZERI
Assistant Professor, Political Science, Department of Theology, Law and Islamic Education, Faculty of Humanities, Golestan University(Gorgan)
چکیده [English]

Solving the complex mystery of power in the direction of building a new Islamic civilization and changing the deviant discourses common in the world, requires a correct and comprehensive understanding of power, in religious foundations and in accordance with real human affairs, and finally achieving a solid theoretical framework. For this reason, benefiting from the jurisprudence doctrine of Imam Khomeini (RA) and his interpretation of the hadith "The Three Knowledges", based on the meaningful ratio of the three levels of man and the three fields of jurisprudence and the three main fields of vital sciences and the necessity of matching them with each other And the multifaceted effects of these triads on each other formed the basis of this research and formed the "jurisprudential theoretical framework" as a comprehensive model. By linking power with this framework, a concept called "jurisprudential power" was introduced, on the basis of which, the "formulation of jurisprudential power" was drawn. By explaining the meanings of the fields of jurisprudence, the thematics of each one, determining their missions and missions, the teleology of the function of each in the individual and social spheres, and finally explaining the six-sided effects of the fields of jurisprudence, both in the direction of strengthening and in the direction of Weakness, a new image of the semantic system, levels, missions, goals, examples and effects of power called "theoretical framework of jurisprudence" was drawn for humanization and civilization. This article is done with descriptive-analytical method and reference to library documents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Power
  • theoretical framework
  • jurisprudence
  • Islam
  • Imam Khomeini