استراتژی توسعه صنعتی و صنعت محرک اقتصاد ایران

نویسنده

چکیده

پیش از اینکه وارد مباحث تحقیقات انجام شده در طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور شویم جا دارد که بحث کوتاهی در مورد متدولوژی طراحی برنامه‌ها در سطوح مختلف برنامه‌ریزی داشته باشیم. باید در ابتدا این موضوع را مطرح نمود که جمع‌آوری انبوه اطلاعات به تنهایی راه‌گشای تحلیل نیست و یکی از عللی که بسیاری از برنامه‌های طراحی شده برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور با مشکل مواجه شدند حجم عظیم اطلاعاتی بود که برای این برنامه‌ها جمع‌آوری گردید ولی فرآیندی که این اطلاعات را می‌بایست پردازش و منتج به نتیجه کند ضعیف بود یا حتی اصلاً طراحی نشده بود و نهایتاً دست‌اندرکاران برنامه‌ها می‌بایست برنامه‌ها را طوری منتج به نتیجه می‌کردند این بود که در چهار برنامه پنج ساله گذشته عملاً توفیقات زیادی در حصول اهداف برنامه‌ها نداشتیم و برنامه‌ها موارد خود را مطرح می‌کردند و اقتصاد و جامعه و فرهنگ هم به سمت برنامه‌های آمایش سرزمین نیز همین مشکل را داشتند زیرا در آمایش سرزمین اطلاعات مکانی هم بر اطلاعات دیگر اضافه می‌شود و روش برنامه‌ریزی پیچیده‌تر و منسجم‌تری را می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها