دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

حکمرانی مشارکتی: روش‌ها و ابزارهای سیاسی آن در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1401

10.22034/rahbord.2023.375026.1512

سید محسن میرباقری


مدلسازی ساختاری تفسیری راهبردهای کارآفرینی سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1401

10.22034/rahbord.2023.368256.1499

یوسف پاشازاده؛ میثم جعفری؛ مهدیه ویشلقی


حکمرانی هوشمند: رویکردی نوین در تحقق مشارکت و همکاری مؤثر شهروندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.22034/rahbord.2023.378262.1526

جواد معدنی


سناریوهای فراروی بازار کار ایران با ظهور هوش مصنوعی در افق 1410

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/rahbord.2023.371074.1505

خلیل کولیوند؛ محمدمجید فولادگر؛ احمد برومند کاخکی


راهبردها و فرایندهای احراز شایستگی قضات در تمدن اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1402

10.22034/rahbord.2023.381448.1535

مصطفی منتظری؛ غلامرضا منتظری


چیستی نظریه‌پردازی فقهی در حوزه قانونگذاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

10.22034/rahbord.2023.383344.1536

سیدمحمد حسینی؛ نرجس خاتون همتی بخشکندی؛ محمود ویسی