موضوعات = مطالعات امنیتی و دفاعی
ارزیابی انتقادی مفهوم ایران هسته‌ای در انگاره راهبردی کشورهای 1+5

دوره 32، شماره 3، آذر 1402

10.22034/rahbord.2024.411435.1583

فاطمه زهرا علی نژاد؛ اردشیر سنایی؛ حبیب الله ابوالحسن شیرازی؛ سید علی طباطبایی پناه


تحلیل مقایسه‌ای رویکردهای حکمرانی مناطق تحت حفاظت و روند تکامل حفاظت سیمای سرزمین

دوره 32، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 307-330

10.22034/rahbord.2023.417486.1598

سیده آل محمد؛ رضا امیدی فر؛ سامان یوسفوند؛ مجید رمضانی مهریان


تأثیرپذیری ژئوپلیتیکی منافع ملی جمهوری اسلامی ایران از رقابت ناتو و سازمان همکاری شانگهای در آسیای مرکزی

دوره 29، شماره 3، مهر 1399، صفحه 103-136

حبیب الله جمشیدی؛ حجت مهکویی؛ مهناز گودرزی؛ مهدی مومنی


ویژگی‌های راهبردی و قدرت بازدارندگی تسلیحات موشکی با تمرکز بر جمهوری‌اسلامی‌ایران

دوره 29، شماره 3، مهر 1399، صفحه 137-171

علیرضا زمانیان؛ حسین تاج‌آبادی؛ ابراهیم متقی


تبیین مؤلفه‌های رهبری اثربخش سازمان‌های نظامی ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد

دوره 29، شماره 2، تیر 1399، صفحه 5-29

ابراهیم بهمنی؛ هادی تیموری؛ محمدحسین مشرف‌جوادی؛ علی ربّانی خوراسگانی