موضوعات = حکمرانی و برنامه‌های توسعه
صورت‌بندی مسئله نظارت در امر حکمرانی

دوره 31، شماره 4، اسفند 1401

10.22034/rahbord.2023.391067.1550

محمد رضا اسماعیلی گیوی؛ معصومه سروندی؛ مهدی عبدالحمید؛ سحر شادرام