موضوعات = آینده‌پژوهی و راهبردنگاری
سناریوهای فراروی بازار کار ایران با ظهور هوش مصنوعی در افق 1410

دوره 32، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-28

10.22034/rahbord.2023.371074.1505

خلیل کولیوند؛ محمدمجید فولادگر؛ احمد برومند کاخکی


تأثیرپذیری ژئوپلیتیکی منافع ملی جمهوری اسلامی ایران از رقابت ناتو و سازمان همکاری شانگهای در آسیای مرکزی

دوره 29، شماره 3، مهر 1399، صفحه 103-136

حبیب الله جمشیدی؛ حجت مهکویی؛ مهناز گودرزی؛ مهدی مومنی


تبیین مؤلفه‌های رهبری اثربخش سازمان‌های نظامی ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد

دوره 29، شماره 2، تیر 1399، صفحه 5-29

ابراهیم بهمنی؛ هادی تیموری؛ محمدحسین مشرف‌جوادی؛ علی ربّانی خوراسگانی


طراحی مدل مفهومی پساهمپایی فناوری (مورد مطالعه: شرکت توربو کمپرسور نفت در شرایط تحریم)

دوره 29، شماره 2، تیر 1399، صفحه 57-85

فاطمه ثقفی؛ علی محقر؛ منیره کاشیها؛ نسرین دسترنج