موضوعات = سیاستگذاری عمومی
سناریوهای فراروی بازار کار ایران با ظهور هوش مصنوعی در افق 1410

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/rahbord.2023.371074.1505

خلیل کولیوند؛ محمدمجید فولادگر؛ احمد برومند کاخکی


صورت‌بندی مسئله نظارت در امر حکمرانی

دوره 31، شماره 4، اسفند 1401

10.22034/rahbord.2023.391067.1550

محمد رضا اسماعیلی گیوی؛ معصومه سروندی؛ مهدی عبدالحمید؛ سحر شادرام


تأثیرپذیری ژئوپلیتیکی منافع ملی جمهوری اسلامی ایران از رقابت ناتو و سازمان همکاری شانگهای در آسیای مرکزی

دوره 29، شماره 3، مهر 1399، صفحه 103-136

حبیب الله جمشیدی؛ حجت مهکویی؛ مهناز گودرزی؛ مهدی مومنی


تبیین مؤلفه‌های رهبری اثربخش سازمان‌های نظامی ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد

دوره 29، شماره 2، تیر 1399، صفحه 5-29

ابراهیم بهمنی؛ هادی تیموری؛ محمدحسین مشرف‌جوادی؛ علی ربّانی خوراسگانی


طراحی مدل مفهومی پساهمپایی فناوری (مورد مطالعه: شرکت توربو کمپرسور نفت در شرایط تحریم)

دوره 29، شماره 2، تیر 1399، صفحه 57-85

فاطمه ثقفی؛ علی محقر؛ منیره کاشیها؛ نسرین دسترنج