کلیدواژه‌ها = محیط زیست
بررسی جایگاه محیط زیست در ابزارهای حکمرانی ایران

دوره 32، شماره 2، شهریور 1402

10.22034/rahbord.2023.423943.1614

محسن سلیمانی روزبهانی؛ افشین دانه کار؛ علی باقری


انسان، انرژی، محیط زیست و چشم‌اندازی به آینده

دوره 18، شماره 3، مهر 1389

محرم دولتشاهی پیروز؛ هادی طهماسبی آشتیانی


نانوتکنولوژی: مخاطرات بهداشتی و محیط زیستی

دوره 18، شماره 2، شهریور 1389

آزاده غلامی قوام‌آباد؛ مهناز مظاهری اسدی