کلیدواژه‌ها = امنیت ملی
بررسی آثار تغییر اقلیم بر یخچال‌های طبیعی و تهدیدات امنیت ملی

دوره 31، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 347-372

10.22034/rahbord.2023.164031

سیدمحمدصفاالدین ابوالمعالی؛ حسن احمدی؛ بابک امین نژاد


ارزیابی تهدیدات زیست‌محیطی در امنیت ملی ایران

دوره 22، شماره 2، شهریور 1392

حجت مهکویی؛ زهرا پیشگاهی‌فرد؛ کاظم جاجرمی


جهانی شدن و امنیت ملی دولت

دوره 11، شماره 2، شهریور 1382

ابوالفضل حری