کلیدواژه‌ها = فرهنگ
تدوین راهبردهای مدیریت دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا

دوره 28، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 151-184

حمید میرزائی؛ محمد مبینی؛ نورالدین میرزائی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمود مدیری


تبیین رابطه بین عوامل محیطی مؤثر بر برنامه‌ریزی استراتژیک فرهنگی

دوره 26، شماره 4، اسفند 1396

اکبر بهمنی؛ حامد فاضلی کبریا؛ رضا زارع


قدرت نرم، تهدید نرم: پیشنهادی در راستای سیاست‌سازی

دوره 18، شماره 2، شهریور 1389

ژانت بلیک؛ محمودرضا گلشن‌پژوه


مهندسی فرهنگی: از نظریه تا عمل

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1387

حسن روحانی