کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تأثیر سرمایه اجتماعی شبکه بر دستیابی به قدرت سیاسی دولتی

دوره 30، شماره 3، آذر 1400، صفحه 531-552

امیر اسدی فر؛ جمیل قریشی


نقش حکمرانی خوب و اقتصاد مقاومتی در توسعه شهری

دوره 27، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 141-162

غلامرضا زمانیان؛ نظر دهمرده قلعه‌نو؛ هادی دادخواه


مبانی نظری و راهبردی مدیریت ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگی در تهران

دوره 20، شماره 2، شهریور 1390

افسر افشاری نادری؛ سیدرضا صالحی امیری