نویسنده = فردریک ملک
اقتصاد ایران در سال 85

دوره 14، شماره 2، شهریور 1385

رویا طباطبایی یزدی؛ فردریک ملک


چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 84

دوره 13، شماره 1، فروردین 1384

رویا طباطبایی یزدی؛ فردریک ملک


اقتصاد ایران در سال 82 از منظر نماگرهای آینده‌نگر

دوره 11، شماره 3، مهر 1382

رویا طباطبایی یزدی؛ فردریک ملک


کاربرد شاخص‌های ترکیبی آینده‌نگر

دوره 9، شماره 2، شهریور 1380

رویا طباطبایی؛ فردریک ملک