نویسنده = حسن روحانی
توسعه نباید در حد آرزو باقی بماند

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1386

حسن روحانی


چالشهای فراروی عراق جدید

دوره 14، شماره 2، شهریور 1385

حسن روحانی


همبستگی ملی و مشارکت عمومی

دوره 13، شماره 4، اسفند 1384

حسن روحانی