نویسنده = محمد مهدی ذوالفقارزاده
تحلیلی انتقادی و راهبردی بر پیش‌فرض‌های مدون دانش آینده‌پژوهی

دوره 26، شماره 3، آذر 1396

علی‌اصغر پورعزت؛ محمد مهدی ذوالفقارزاده؛ مهدی احمدیان


استخراج شاخص‌های کلیدی توسعه پژوهش با روش دلفی فازی ایشیکاوا برای بخش بهداشت و درمان

دوره 25، شماره 4، اسفند 1395

امیرعلی سیف‌الدین اصل؛ فاطمه ثقفی؛ محمد عسکریان؛ محمد مهدی ذوالفقارزاده؛ مهدی حمیدی