جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139409031028505000048 شناسایی و تحلیل جایگاه و ارتباطات مالی نهادهای فعال در حوزه نانو تکنولوژی ایران
علی خواجه‌نایینی
کیومرث اشتریان
حنانه محمدی کنگرانی
دیبا غنچه‌پور
2 139410051127125001486 یک بررسی تاریخی؛ زنان و پژوهش‌های علمی نو
زهرا کسمتی
3 139410261437145001657 سنجش مسئولیت نهادهای فعال در حوزه نانوتکنولوژی ایران در ایفای کارکردهای حکمرانی
علی خواجه‌نایینی
کیومرث اشتریان
صفیه سادات هاشمی
4 139805195003631 بررسی عنصر تکنولوژی از عناصر تفسلی در قراردادهای بین‌المللی نفتی
حمیدرضا عباسی
سیدنصرالله ابراهیمی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 4 ( از 4 رکورد)