نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب شیرین بررسی آثار تغییر اقلیم بر یخچال‌های طبیعی و تهدیدات امنیت ملی [دوره 31، شماره 2، 1401]
 • آینده پژوهی پیشنهاد چارچوب کاربست آینده‌نگاری در حکمرانی آموزش عالی ایران [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 127-164]
 • آینده پژوهی آینده مناسبات سیاسی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی: مطالعه موردی صلح ابراهیم [دوره 31، شماره 3، 1401]
 • آینده‏ پژوهی اسلامی آینده پژوهی بومی (اسلامی-ایرانی) و دستاوردهای متصور آن [دوره 31، شماره 3، 1401]
 • آینده‌نگاری راهبردی نقش آینده‌نگاری راهبردی صداوسیما در مدیریت تغییرات اجتماعی و ارتقاء امنیت ملی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 1-37]

ا

 • ارزیابی پژوهشی ارائه الگوی ارزشیابی جامع پژوهشگران برای ج.ا.ایران: آموزه‌هایی از جهان [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 99-126]
 • ارزیابی سنتی ارائه الگوی ارزشیابی جامع پژوهشگران برای ج.ا.ایران: آموزه‌هایی از جهان [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 99-126]
 • استانداردهای زیست‌محیطی دستیابی به امنیت زیست‌محیطی با تاکید بر اهمیت استانداردهای محیط زیستی در برنامه‌های استراتژیک توسعه شهری (مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 165-193]
 • استراتژی توسعه شهری دستیابی به امنیت زیست‌محیطی با تاکید بر اهمیت استانداردهای محیط زیستی در برنامه‌های استراتژیک توسعه شهری (مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 165-193]
 • اسلامی‏ سازی علم آینده پژوهی بومی (اسلامی-ایرانی) و دستاوردهای متصور آن [دوره 31، شماره 3، 1401]
 • الگوی ارزشیابی ارائه الگوی ارزشیابی جامع پژوهشگران برای ج.ا.ایران: آموزه‌هایی از جهان [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 99-126]
 • الگوی بومی ارائه الگوی راهبردی سنجش تاب‌آوری ملی [دوره 31، شماره 2، 1401]
 • الگوی ظرفیتِ سیاست‌گذاری تحلیلِ راهبردیِ شایستگی‌هایِ نظامِ حکمرانیِ آموزش و پرورشِ ایران بر اساس چارچوبِ مفهومیِ ظرفیتِ سیاست‌گذاری [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 39-77]
 • امنیت زیست‌محیطی دستیابی به امنیت زیست‌محیطی با تاکید بر اهمیت استانداردهای محیط زیستی در برنامه‌های استراتژیک توسعه شهری (مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 165-193]
 • امنیت ملی نقش آینده‌نگاری راهبردی صداوسیما در مدیریت تغییرات اجتماعی و ارتقاء امنیت ملی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 1-37]
 • امنیت ملی بررسی آثار تغییر اقلیم بر یخچال‌های طبیعی و تهدیدات امنیت ملی [دوره 31، شماره 2، 1401]
 • اهداف پایداری تعلیم و تربیت تحلیلِ راهبردیِ شایستگی‌هایِ نظامِ حکمرانیِ آموزش و پرورشِ ایران بر اساس چارچوبِ مفهومیِ ظرفیتِ سیاست‌گذاری [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 39-77]

ب

 • بازیگران هوش مصنوعی و دورنمای آینده‌پژوهی راهبردی دانشگاه در ایران: تحلیل اهداف و بازیگران [دوره 31، شماره 3، 1401]
 • بحران نهادمندی تحلیل نهادی بر توسعه سیاست‌زدگی جامعه ایرانی [دوره 31، شماره 2، 1401]

پ

 • پیشران تحلیل عوامل عدم تعادل فضایی منطقه کلان‌شهری تهران و سناریوهای آینده [دوره 31، شماره 2، 1401]

ت

 • تاب‌آوری ملی ارائه الگوی راهبردی سنجش تاب‌آوری ملی [دوره 31، شماره 2، 1401]
 • تحصیلات رابطه‌ی بین کاهش ارزش تأخیری در تصمیم گیری بین-زمانی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 79-98]
 • تحقیق ارائه الگوی ارزشیابی جامع پژوهشگران برای ج.ا.ایران: آموزه‌هایی از جهان [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 99-126]
 • تحلیل راهبردی «فرهنگ علم و فناوری» و خلقیات ایرانی: تحلیلی راهبردی از گونه‌شناسی مشکلات و راهکارها برمبنای نظر نخبگان [دوره 31، شماره 2، 1401]
 • تحلیل ساختاری-تفسیری هوش مصنوعی و دورنمای آینده‌پژوهی راهبردی دانشگاه در ایران: تحلیل اهداف و بازیگران [دوره 31، شماره 3، 1401]
 • تحلیل مضمون ارائه الگوی راهبردی سنجش تاب‌آوری ملی [دوره 31، شماره 2، 1401]
 • تصمیم‌گیری بین-زمان رابطه‌ی بین کاهش ارزش تأخیری در تصمیم گیری بین-زمانی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 79-98]
 • تعادل فضایی تحلیل عوامل عدم تعادل فضایی منطقه کلان‌شهری تهران و سناریوهای آینده [دوره 31، شماره 2، 1401]

ج

 • ج.ا.ایران آینده مناسبات سیاسی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی: مطالعه موردی صلح ابراهیم [دوره 31، شماره 3، 1401]
 • جامعه پراتوری تحلیل نهادی بر توسعه سیاست‌زدگی جامعه ایرانی [دوره 31، شماره 2، 1401]
 • جریان‌های سیاسی تحلیل نهادی بر توسعه سیاست‌زدگی جامعه ایرانی [دوره 31، شماره 2، 1401]

چ

 • چارچوب آینده‌نگاری پیشنهاد چارچوب کاربست آینده‌نگاری در حکمرانی آموزش عالی ایران [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 127-164]

ح

 • حکمرانی طراحی الگوی مفهومی حکمرانی مشارکتی در ایران: رویکرد داده بنیاد [دوره 31، شماره 2، 1401]
 • حکمرانی ارائه الگوی راهبردی سنجش تاب‌آوری ملی [دوره 31، شماره 2، 1401]
 • حکمرانی آموزش عالی پیشنهاد چارچوب کاربست آینده‌نگاری در حکمرانی آموزش عالی ایران [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 127-164]
 • حکمرانی‌ شبکه‌ای الگوی مطلوب بازسازی ساختارهای حکمرانی ایران بر اساس رویکرد شبکه‌ای [دوره 31، شماره 3، 1401]
 • حکمرانی مشارکتی طراحی الگوی مفهومی حکمرانی مشارکتی در ایران: رویکرد داده بنیاد [دوره 31، شماره 2، 1401]

خ

 • خشک‌سالی بررسی آثار تغییر اقلیم بر یخچال‌های طبیعی و تهدیدات امنیت ملی [دوره 31، شماره 2، 1401]
 • خلقیات «فرهنگ علم و فناوری» و خلقیات ایرانی: تحلیلی راهبردی از گونه‌شناسی مشکلات و راهکارها برمبنای نظر نخبگان [دوره 31، شماره 2، 1401]
 • خوشه تحلیل عوامل عدم تعادل فضایی منطقه کلان‌شهری تهران و سناریوهای آینده [دوره 31، شماره 2، 1401]

د

 • دانش-بنیان «فرهنگ علم و فناوری» و خلقیات ایرانی: تحلیلی راهبردی از گونه‌شناسی مشکلات و راهکارها برمبنای نظر نخبگان [دوره 31، شماره 2، 1401]
 • درآمد رابطه‌ی بین کاهش ارزش تأخیری در تصمیم گیری بین-زمانی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 79-98]
 • دگرسنجه ارائه الگوی ارزشیابی جامع پژوهشگران برای ج.ا.ایران: آموزه‌هایی از جهان [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 99-126]
 • دین و آینده آینده پژوهی بومی (اسلامی-ایرانی) و دستاوردهای متصور آن [دوره 31، شماره 3، 1401]

س

 • ساختار‌های حکمرانی الگوی مطلوب بازسازی ساختارهای حکمرانی ایران بر اساس رویکرد شبکه‌ای [دوره 31، شماره 3، 1401]
 • سطوح منابع و توانمندی‌ها تحلیلِ راهبردیِ شایستگی‌هایِ نظامِ حکمرانیِ آموزش و پرورشِ ایران بر اساس چارچوبِ مفهومیِ ظرفیتِ سیاست‌گذاری [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 39-77]
 • سناریوپردازی پیشنهاد چارچوب کاربست آینده‌نگاری در حکمرانی آموزش عالی ایران [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 127-164]
 • سناریو و تهران تحلیل عوامل عدم تعادل فضایی منطقه کلان‌شهری تهران و سناریوهای آینده [دوره 31، شماره 2، 1401]
 • سیاست‌زدگی تحلیل نهادی بر توسعه سیاست‌زدگی جامعه ایرانی [دوره 31، شماره 2، 1401]
 • سیاستگذاری ارائه الگوی راهبردی سنجش تاب‌آوری ملی [دوره 31، شماره 2، 1401]
 • سیاست‌گذاری عمومی طراحی الگوی مفهومی حکمرانی مشارکتی در ایران: رویکرد داده بنیاد [دوره 31، شماره 2، 1401]

ش

 • شخصیت «فرهنگ علم و فناوری» و خلقیات ایرانی: تحلیلی راهبردی از گونه‌شناسی مشکلات و راهکارها برمبنای نظر نخبگان [دوره 31، شماره 2، 1401]
 • شفافیت الگوی مطلوب بازسازی ساختارهای حکمرانی ایران بر اساس رویکرد شبکه‌ای [دوره 31، شماره 3، 1401]
 • شهر تهران دستیابی به امنیت زیست‌محیطی با تاکید بر اهمیت استانداردهای محیط زیستی در برنامه‌های استراتژیک توسعه شهری (مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 165-193]

ص

 • صداوسیما نقش آینده‌نگاری راهبردی صداوسیما در مدیریت تغییرات اجتماعی و ارتقاء امنیت ملی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 1-37]
 • صلح ابراهیم آینده مناسبات سیاسی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی: مطالعه موردی صلح ابراهیم [دوره 31، شماره 3، 1401]

ع

 • عربستان سعودی آینده مناسبات سیاسی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی: مطالعه موردی صلح ابراهیم [دوره 31، شماره 3، 1401]

ف

 • فرهنگ علم «فرهنگ علم و فناوری» و خلقیات ایرانی: تحلیلی راهبردی از گونه‌شناسی مشکلات و راهکارها برمبنای نظر نخبگان [دوره 31، شماره 2، 1401]
 • فرهنگ فناوری «فرهنگ علم و فناوری» و خلقیات ایرانی: تحلیلی راهبردی از گونه‌شناسی مشکلات و راهکارها برمبنای نظر نخبگان [دوره 31، شماره 2، 1401]

ک

 • کاربردهای آینده پژوهی اسلامی آینده پژوهی بومی (اسلامی-ایرانی) و دستاوردهای متصور آن [دوره 31، شماره 3، 1401]
 • کاهش ارزش تأخیری رابطه‌ی بین کاهش ارزش تأخیری در تصمیم گیری بین-زمانی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 79-98]

م

 • مجلس ‌شورای اسلامی تحلیل نهادی بر توسعه سیاست‌زدگی جامعه ایرانی [دوره 31، شماره 2، 1401]
 • محقق ارائه الگوی ارزشیابی جامع پژوهشگران برای ج.ا.ایران: آموزه‌هایی از جهان [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 99-126]
 • محیط‌زیست بررسی آثار تغییر اقلیم بر یخچال‌های طبیعی و تهدیدات امنیت ملی [دوره 31، شماره 2، 1401]
 • مدل داده بنیاد طراحی الگوی مفهومی حکمرانی مشارکتی در ایران: رویکرد داده بنیاد [دوره 31، شماره 2، 1401]
 • مدیریت تغییرات اجتماعی نقش آینده‌نگاری راهبردی صداوسیما در مدیریت تغییرات اجتماعی و ارتقاء امنیت ملی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 1-37]
 • مدیریت منابع آب بررسی آثار تغییر اقلیم بر یخچال‌های طبیعی و تهدیدات امنیت ملی [دوره 31، شماره 2، 1401]
 • مکتور هوش مصنوعی و دورنمای آینده‌پژوهی راهبردی دانشگاه در ایران: تحلیل اهداف و بازیگران [دوره 31، شماره 3، 1401]
 • مناسبات سیاسی- امنیتی آینده مناسبات سیاسی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی: مطالعه موردی صلح ابراهیم [دوره 31، شماره 3، 1401]
 • مهارت‌ها و شایستگی‌ها تحلیلِ راهبردیِ شایستگی‌هایِ نظامِ حکمرانیِ آموزش و پرورشِ ایران بر اساس چارچوبِ مفهومیِ ظرفیتِ سیاست‌گذاری [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 39-77]

ن

 • نخبگان «فرهنگ علم و فناوری» و خلقیات ایرانی: تحلیلی راهبردی از گونه‌شناسی مشکلات و راهکارها برمبنای نظر نخبگان [دوره 31، شماره 2، 1401]
 • نظامِ آموزش و پرورش ایران تحلیلِ راهبردیِ شایستگی‌هایِ نظامِ حکمرانیِ آموزش و پرورشِ ایران بر اساس چارچوبِ مفهومیِ ظرفیتِ سیاست‌گذاری [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 39-77]
 • نظام اثر الگوی مطلوب بازسازی ساختارهای حکمرانی ایران بر اساس رویکرد شبکه‌ای [دوره 31، شماره 3، 1401]
 • نظام بازخورد الگوی مطلوب بازسازی ساختارهای حکمرانی ایران بر اساس رویکرد شبکه‌ای [دوره 31، شماره 3، 1401]

و

 • وضعیت اجتماعی-اقتصادی رابطه‌ی بین کاهش ارزش تأخیری در تصمیم گیری بین-زمانی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 79-98]

ه

 • هوش مصنوعی هوش مصنوعی و دورنمای آینده‌پژوهی راهبردی دانشگاه در ایران: تحلیل اهداف و بازیگران [دوره 31، شماره 3، 1401]

ی

 • یخچال‌های طبیعی بررسی آثار تغییر اقلیم بر یخچال‌های طبیعی و تهدیدات امنیت ملی [دوره 31، شماره 2، 1401]