نمایه کلیدواژه ها

آ

ا

 • اتحادیه آفریقا ارزیابی دکترین "مسئولیت حمایت" در بحران دارفور سودان [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • احساس امنیت مبانی نظری و راهبردی مدیریت ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگی در تهران [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • اداره شایسته تأملی بر امکان اِعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداری [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • ارتقای کارآفرینی سازمانی طراحی و ارائه الگویی بومی جهت ارتقای کارآفرینی سازمانی در دانشگاه مطالعه موردی: واحد علوم و تحقیقات تهران [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • ارزیابی آثار زیست‌محیطی بررسی مشکل زیست‌محیطی دریاچه ارومیه از منظر حقوق بین‌الملل محیط زیست [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • استحکام خانواده سرمایه خانواده، سنگ بنای سرمایه‌ اجتماعی [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • اسناد فرادستی نظام کارکردهای الگوی توسعه [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • اعتماد تأثیر عوامل اقتصادی بر سطح اعتماد سیاسی [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • اعتماد سیاسی تأثیر عوامل اقتصادی بر سطح اعتماد سیاسی [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • اعتماد عمومی تأملی بر امکان اِعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداری [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • اعلام و تصمیم دولتی تأملی بر امکان اِعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداری [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • الگوی امنیتی سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه و الگوی امنیتی جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس ( با تأکید بر امور سیاسی، دفاعی و امنیتی) [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • الگوی توسعه ایرانی اسلامی کارکردهای الگوی توسعه [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • امنیت مبانی نظری و راهبردی مدیریت ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگی در تهران [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • امنیت اجتماعی مبانی نظری و راهبردی مدیریت ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگی در تهران [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • امنیت اطلاعات تعهد بانک‌ها به حفظ اسرار مشتریان و عملیات تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • امنیت فرهنگی مبانی نظری و راهبردی مدیریت ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگی در تهران [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • انتظار مشروع تأملی بر امکان اِعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداری [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • انصاف رویه‌ای تأملی بر امکان اِعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداری [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • انقلاب اسلامی ایران مفهوم قلمرو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرز جغرافیایی / بی‌مرزی عقیدتی [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • ایران نسبت هویت ملی و وحدت ملی در ایران [دوره 20، شماره 2، 1390]

ب

 • برنامه پنجم توسعه سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه و الگوی امنیتی جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس ( با تأکید بر امور سیاسی، دفاعی و امنیتی) [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • برنامه هسته‌ای ایران سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه و الگوی امنیتی جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس ( با تأکید بر امور سیاسی، دفاعی و امنیتی) [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • بی سازمانی اجتماعی مبانی نظری و راهبردی مدیریت ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگی در تهران [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • بی‌کیفری ناسازواری عدالت و صلح در دیوان کیفری بین‌المللی در پرتو پرونده عمرالبشیر(سودان) [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • بی‌مرزی عقیدتی مفهوم قلمرو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرز جغرافیایی / بی‌مرزی عقیدتی [دوره 20، شماره 1، 1390]

ت

 • تالاب‌های بین¬المللی بررسی مشکل زیست‌محیطی دریاچه ارومیه از منظر حقوق بین‌الملل محیط زیست [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • تبادل فرهنگی بررسی عوامل مؤثر بر صیانت فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • تبدیل به اوراق بهادار کردن تعهد بانک‌ها به حفظ اسرار مشتریان و عملیات تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • تجربه توسعه ایران ارزیابی روند توسعه ایران در سده اخیر با تأکید بر نظریه آشوب و نظریه بازی [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • تحدید حدود دریایی رژیم حقوقی بهره‌برداری از میادین مشترک نفت وگاز در خلیج فارس از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • تحلیل توسعه ارزیابی روند توسعه ایران در سده اخیر با تأکید بر نظریه آشوب و نظریه بازی [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • تعهد حفظ اسرار بانکی مشتریان تعهد بانک‌ها به حفظ اسرار مشتریان و عملیات تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • تعهد ضمنی تعهد بانک‌ها به حفظ اسرار مشتریان و عملیات تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • تغییرات ساختاری قانون کار و توسعه صنعتی در اقتصاد ایران [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • تکنیک‎های آینده‎نگری معیارهای ارزیابی روش‎شناختی تکنیک‎های مطالعات آینده [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • توسعه کارکردهای الگوی توسعه [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • توسعه اقتصادی قانون کار و توسعه صنعتی در اقتصاد ایران [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • توسعه انسانی کارکردهای الگوی توسعه [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • توسعه انسانی دین‌محور کارکردهای الگوی توسعه [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • توسعه مشترک تحولات رژیم بهره‌برداری از منابع مشترک نفت وگاز دریای مازندران [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • توسعه مشترک رژیم حقوقی بهره‌برداری از میادین مشترک نفت وگاز در خلیج فارس از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • توسعه مطلوب کارکردهای الگوی توسعه [دوره 20، شماره 4، 1390]

ج

 • جامعه‌پذیری بررسی عوامل مؤثر بر صیانت فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • جانشینی دولت‌ها تحولات رژیم بهره‌برداری از منابع مشترک نفت وگاز دریای مازندران [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • جایگاه مبارزه برای شناسایی: عنصر مفقوده در تحلیل روابط بین‌الملل [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • جرم‌‌انگاری ویژگی‌های جرم‌انگاری در پرتو اسناد و موازین حقوق بشر [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • جزایر مصنوعی ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس از منظر حقوق بین‌الملل محیط زیست [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • جمهوری اسلامی ایران سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه و الگوی امنیتی جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس ( با تأکید بر امور سیاسی، دفاعی و امنیتی) [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • جمهوری اسلامی ایران جایگاه قدرت نرم در قدرت ملی با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 4، 1390]

ح

 • حریم خصوصی تعهد بانک‌ها به حفظ اسرار مشتریان و عملیات تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • حق شرط استفاده از موازین بنیادین حق شرط در سند تأسیس سازمان‌های بین‌المللی با تکیه بر کنوانسیون حقوق معاهدات [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • حقوق بشر ارزیابی دکترین "مسئولیت حمایت" در بحران دارفور سودان [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • حقوق بشر ویژگی‌های جرم‌انگاری در پرتو اسناد و موازین حقوق بشر [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • حقوق بین¬الملل محیط زیست بررسی مشکل زیست‌محیطی دریاچه ارومیه از منظر حقوق بین‌الملل محیط زیست [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • حقوق دریاها ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس از منظر حقوق بین‌الملل محیط زیست [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • حمایت اجتماعی مبانی نظری و راهبردی مدیریت ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگی در تهران [دوره 20، شماره 2، 1390]

خ

 • خبرگان قانون اساسی1358 مفهوم قلمرو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرز جغرافیایی / بی‌مرزی عقیدتی [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • خصوصی‌سازی عوامل مؤثر در سیاستگذاری آموزش عالی با رویکرد اصل 44 [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • خلیج فارس ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس از منظر حقوق بین‌الملل محیط زیست [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • خلیج فارس سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه و الگوی امنیتی جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس ( با تأکید بر امور سیاسی، دفاعی و امنیتی) [دوره 20، شماره 1، 1390]

د

 • دارفور ارزیابی دکترین "مسئولیت حمایت" در بحران دارفور سودان [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • دریاچه ارومیه بررسی مشکل زیست‌محیطی دریاچه ارومیه از منظر حقوق بین‌الملل محیط زیست [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • دکترین مسئولیت حمایت ارزیابی دکترین "مسئولیت حمایت" در بحران دارفور سودان [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • دیوان کیفری بین‌المللی ناسازواری عدالت و صلح در دیوان کیفری بین‌المللی در پرتو پرونده عمرالبشیر(سودان) [دوره 20، شماره 1، 1390]

ر

 • رژیم حقوقی دریای خزر دریای بسته عوامل مؤثر در عدم تعیین خطوط مرزی دریایی کشورهای ساحلی دریای خزر [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • رژیم حقوقی دریای مازندران تحولات رژیم بهره‌برداری از منابع مشترک نفت وگاز دریای مازندران [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • رویه قضایی استفاده از موازین بنیادین حق شرط در سند تأسیس سازمان‌های بین‌المللی با تکیه بر کنوانسیون حقوق معاهدات [دوره 20، شماره 4، 1390]

س

 • سازمان ملل متحد ارزیابی دکترین "مسئولیت حمایت" در بحران دارفور سودان [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • سازمان‌های بین‌المللی استفاده از موازین بنیادین حق شرط در سند تأسیس سازمان‌های بین‌المللی با تکیه بر کنوانسیون حقوق معاهدات [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • سرمایه اجتماعی مبانی نظری و راهبردی مدیریت ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگی در تهران [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • سرمایه اجتماعی سرمایه خانواده، سنگ بنای سرمایه‌ اجتماعی [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • سرمایه خانواده سرمایه خانواده، سنگ بنای سرمایه‌ اجتماعی [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • سرمایه فرهنگی مبانی نظری و راهبردی مدیریت ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگی در تهران [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • سند تأسیس استفاده از موازین بنیادین حق شرط در سند تأسیس سازمان‌های بین‌المللی با تکیه بر کنوانسیون حقوق معاهدات [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • سیاستگذاری نقش مجالس قانونگذاری در فرآیند سیاستگذاری ؛ به سوی یک الگوی نظری [دوره 20، شماره 1، 1390]

ش

 • شفافیت ویژگی‌های جرم‌انگاری در پرتو اسناد و موازین حقوق بشر [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • شکاف ارزشی سرمایه خانواده، سنگ بنای سرمایه‌ اجتماعی [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • شورای امنیت ناسازواری عدالت و صلح در دیوان کیفری بین‌المللی در پرتو پرونده عمرالبشیر(سودان) [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • شورای همکاری خلیج فارس سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه و الگوی امنیتی جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس ( با تأکید بر امور سیاسی، دفاعی و امنیتی) [دوره 20، شماره 1، 1390]

ص

 • صلح ناسازواری عدالت و صلح در دیوان کیفری بین‌المللی در پرتو پرونده عمرالبشیر(سودان) [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • صنعتی شدن قانون کار و توسعه صنعتی در اقتصاد ایران [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • صیانت فرهنگی بررسی عوامل مؤثر بر صیانت فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 1، 1390]

ض

 • ضرورت ویژگی‌های جرم‌انگاری در پرتو اسناد و موازین حقوق بشر [دوره 20، شماره 1، 1390]

ع

 • عدالت ناسازواری عدالت و صلح در دیوان کیفری بین‌المللی در پرتو پرونده عمرالبشیر(سودان) [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • عرف استفاده از موازین بنیادین حق شرط در سند تأسیس سازمان‌های بین‌المللی با تکیه بر کنوانسیون حقوق معاهدات [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • عوامل اقتصادی تأثیر عوامل اقتصادی بر سطح اعتماد سیاسی [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • عوامل راهبردی محیطی تأثیر عوامل اقتصادی بر سطح اعتماد سیاسی [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • عوامل رفتاری طراحی و ارائه الگویی بومی جهت ارتقای کارآفرینی سازمانی در دانشگاه مطالعه موردی: واحد علوم و تحقیقات تهران [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • عوامل زمینه‌ای طراحی و ارائه الگویی بومی جهت ارتقای کارآفرینی سازمانی در دانشگاه مطالعه موردی: واحد علوم و تحقیقات تهران [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • عوامل ساختاری طراحی و ارائه الگویی بومی جهت ارتقای کارآفرینی سازمانی در دانشگاه مطالعه موردی: واحد علوم و تحقیقات تهران [دوره 20، شماره 2، 1390]

ف

 • فاعلیت اخلاقی نظریه‌های مؤید حق: نظریه برابری‌گرای کانتی [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • فرهنگ بررسی عوامل مؤثر بر صیانت فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • فرهنگ بازار فرهنگ سلسله‌مراتبی بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهرستان سمنان [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • فرهنگ‌های آنارشی مبارزه برای شناسایی: عنصر مفقوده در تحلیل روابط بین‌الملل [دوره 20، شماره 4، 1390]

ق

 • قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مفهوم قلمرو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرز جغرافیایی / بی‌مرزی عقیدتی [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • قانون کار قانون کار و توسعه صنعتی در اقتصاد ایران [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • قدرت جایگاه قدرت نرم در قدرت ملی با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • قدرت سخت جایگاه قدرت نرم در قدرت ملی با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • قدرت ملی جایگاه قدرت نرم در قدرت ملی با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • قدرت نرم جایگاه قدرت نرم در قدرت ملی با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • قدرت‌های متوسط مبارزه برای شناسایی: عنصر مفقوده در تحلیل روابط بین‌الملل [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • قلمرو جغرافیایی مفهوم قلمرو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرز جغرافیایی / بی‌مرزی عقیدتی [دوره 20، شماره 1، 1390]

ک

 • کانستراکتیویسم سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه و الگوی امنیتی جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس ( با تأکید بر امور سیاسی، دفاعی و امنیتی) [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • کرامت انسانی نظریه‌های مؤید حق: نظریه برابری‌گرای کانتی [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • کنترل اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر صیانت فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • کنشگر نقش مجالس قانونگذاری در فرآیند سیاستگذاری ؛ به سوی یک الگوی نظری [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • کنوانسیون رامسر بررسی مشکل زیست‌محیطی دریاچه ارومیه از منظر حقوق بین‌الملل محیط زیست [دوره 20، شماره 1، 1390]

م

 • مبارزه برای شناسایی مبارزه برای شناسایی: عنصر مفقوده در تحلیل روابط بین‌الملل [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • مجالس قانونگذاری نقش مجالس قانونگذاری در فرآیند سیاستگذاری ؛ به سوی یک الگوی نظری [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • محیط زیست ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس از منظر حقوق بین‌الملل محیط زیست [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • مداخله بشردوستانه ارزیابی دکترین "مسئولیت حمایت" در بحران دارفور سودان [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • مدل سه‌شاخه‌ای سلسله‌مراتبی طراحی و ارائه الگویی بومی جهت ارتقای کارآفرینی سازمانی در دانشگاه مطالعه موردی: واحد علوم و تحقیقات تهران [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • مدیریت امنیت فرهنگی و اجتماعی مبانی نظری و راهبردی مدیریت ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگی در تهران [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • مرز ژئوپلیتیک ژئواکونومیک عوامل مؤثر در عدم تعیین خطوط مرزی دریایی کشورهای ساحلی دریای خزر [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • مرز/ قلمرو مفهوم قلمرو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرز جغرافیایی / بی‌مرزی عقیدتی [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • مصرف‌گرایی سرمایه خانواده، سنگ بنای سرمایه‌ اجتماعی [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • مطالعات آینده معیارهای ارزیابی روش‎شناختی تکنیک‎های مطالعات آینده [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • منابع طبیعی مشترک رژیم حقوقی بهره‌برداری از میادین مشترک نفت وگاز در خلیج فارس از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • منابع نفت وگاز دریای مازندران تحولات رژیم بهره‌برداری از منابع مشترک نفت وگاز دریای مازندران [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • مناطق دریایی ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس از منظر حقوق بین‌الملل محیط زیست [دوره 20، شماره 1، 1390]

ن

 • نظارت قضایی تأملی بر امکان اِعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداری [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • نظام بین‌الملل سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه و الگوی امنیتی جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس ( با تأکید بر امور سیاسی، دفاعی و امنیتی) [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • نظریه آشوب ارزیابی روند توسعه ایران در سده اخیر با تأکید بر نظریه آشوب و نظریه بازی [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • نظریه بازی ارزیابی روند توسعه ایران در سده اخیر با تأکید بر نظریه آشوب و نظریه بازی [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • نظریه برابری‌گرا نظریه‌های مؤید حق: نظریه برابری‌گرای کانتی [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • نظریه حق نظریه‌های مؤید حق: نظریه برابری‌گرای کانتی [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • نظریه روابط بین‌الملل مبارزه برای شناسایی: عنصر مفقوده در تحلیل روابط بین‌الملل [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • نظریه‌های کانتی نظریه‌های مؤید حق: نظریه برابری‌گرای کانتی [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • نظریه‌های مؤید نظریه‌های مؤید حق: نظریه برابری‌گرای کانتی [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • نظریه هویت اجتماعی مبارزه برای شناسایی: عنصر مفقوده در تحلیل روابط بین‌الملل [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • نفت وگاز رژیم حقوقی بهره‌برداری از میادین مشترک نفت وگاز در خلیج فارس از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • نهادی‌سازی بررسی عوامل مؤثر بر صیانت فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 1، 1390]

و

 • وحدت ملی نسبت هویت ملی و وحدت ملی در ایران [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • ویژگی‌های اکولوژیکال بررسی مشکل زیست‌محیطی دریاچه ارومیه از منظر حقوق بین‌الملل محیط زیست [دوره 20، شماره 1، 1390]

ه

 • هجوم فرهنگی بررسی عوامل مؤثر بر صیانت فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • هویت ملی نسبت هویت ملی و وحدت ملی در ایران [دوره 20، شماره 2، 1390]

ی

 • یکی‌سازی رژیم حقوقی بهره‌برداری از میادین مشترک نفت وگاز در خلیج فارس از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 20، شماره 4، 1390]