نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب تحلیلی بر تاب‌آوری منابع آب در فرایند حکمرانی سرزمین فلات ایران [دوره 25، شماره 4، 1395]
 • آب شرب راهبرد بهبود استاندارد کیفیت آب شرب در کشورهای درحال توسعه [دوره 24، شماره 1، 1394]
 • آب شیرین بررسی آثار تغییر اقلیم بر یخچال‌های طبیعی و تهدیدات امنیت ملی [دوره 31، شماره 2، 1401]
 • آتن هم‌سنجی ماهیت‌ها؛ مردم سالاری دینی ایران و لیبرال دموکراسی غرب [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • آذربایجان هویت ایرانی در ادبیات عاشورا؛ بررسی عناصر هویتی ایرانی در ادبیات مرثیه آذربایجان و آران [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • آذربایجان غربی چگونگی مکان‌گزینی مراکز نظامی- راهبردی بر اساس شاخص‌های جغرافیای طبیعی [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 185-207]
 • آران هویت ایرانی در ادبیات عاشورا؛ بررسی عناصر هویتی ایرانی در ادبیات مرثیه آذربایجان و آران [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • آرایش نظامی فضا رژیم حقوقی فضای ماورای جوّ زمین و چالش های پیش روی آن [دوره 15، شماره 4، 1386]
 • آرای نمایندگان نقش راهبردی شفافیت آرای نمایندگان در کارآمدی مجلس شورای اسلامی از نگاه حکمرانی مطلوب [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 87-111]
 • آرنت آرنت، جمهوری‌خواه مساوات طلب [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • آزادسازی مالی بررسی اثرات آزادسازی‌های مالی بر بازار سهام در اقتصاد ایران [دوره 21، شماره 3، 1391]
 • آزادی رابطه حقیقت و آزادی در اندیشه هایدگر [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • آزادی مصاحبه با دکتر ناصر جمال زاده؛ دموکراسی در منظر اندیشمندان شهیر شیعه [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • آزادی آزادی؛ گریز از اسطورگی [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • آزادی نقد هایدگر و لئواشتراوس بر سیاست دوران مدرن [دوره 14، شماره 2، 1385]
 • آزادی آزادی در گفتمان سیاسی غرب [دوره 14، شماره 4، 1385]
 • آزادی اقتصادی جهانی شدن از منظر فرصت‌ها و تهدیدها [دوره 14، شماره 1، 1385]
 • آزادی بیان و اجتماعات مروری بر وضعیت حقوق بشر در امارات عربی متحده [دوره 16، شماره 2، 1387]
 • آزادی سیاسی جهانی شدن از منظر فرصت‌ها و تهدیدها [دوره 14، شماره 1، 1385]
 • آزادی مشروط سیاست حبس‌ز‌دایی در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • آزادی و برابری اندیشه سیاسی غرب فراز و نشیب‌ها؛ گفتمان عدالت در اندیشه‌ی سیاسی غرب [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بانک جهانی سوخت هسته‌ای: موانع و چشم‌اندازها [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شیوه‌های حقوقی بین‌المللی همکاری در انتقال فناوری صلح‌آمیز ‌هسته‌ای [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • آژانس‌های تخصصی ارزش یک کرسی در شورای امنیت چقدر است؟ بررسی موضوع کمک خارجی و رشوه در سازمان ملل [دوره 16، شماره 3، 1387]
 • آسیای جنوب غربی حکمرانی خوب؛ کلید توسعه آسیای جنوب غربی [دوره 15، شماره 4، 1386]
 • آسیای مرکزی همکاری برای دموکراتیک‌سازی در منطقه خزر [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • آسیای مرکزی اهداف و دستاوردهای روسیه از ایجاد سازمان پیمان امنیت جمعی [دوره 22، شماره 3، 1392]
 • آسیای مرکزی شانگهای: منطقه‌گرایی نوین و تهدید منافع امریکا در آسیای مرکزی [دوره 22، شماره 4، 1392]
 • آسیای مرکزی تأثیرپذیری ژئوپلیتیکی منافع ملی جمهوری اسلامی ایران از رقابت ناتو و سازمان همکاری شانگهای در آسیای مرکزی [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 103-136]
 • آسیب اجتماعی جامعه‌شناسی آسیب‌های نظام آموزشی کشور [دوره 14، شماره 2، 1385]
 • آسیب پذیر کارآمدی تورایمنی و جایگاه شبکه‌های غیر متشکل تاریخ : مهر 1381 [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • آسیب‌پذیری تأثیر واقعه 11 سپتامبر بر مفهوم امنیت‌ [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • آسیب‌شناسی آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری بحران آب در ایران با رویکرد آینده‌نگاری [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 95-124]
 • آسیب‌شناسی آسیب‌شناسی آموزش و توسعۀ حقوق عمومی در ایران به‌مثابۀ دانشی راهبردی [دوره 24، شماره 3، 1394]
 • آسیب‌شناسی آسیب‌شناسی وضع موجود و ارائه‌ الگوی مطلوب مدیریتی توسعه‌ منطقه‌ای در ایران [دوره 25، شماره 2، 1395]
 • آسیب‌شناسی کارآمدی مجلس شورای اسلامی و راهکارهای ارتقای آن در حقوق داخلی [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • آسیب شناسی با نگاه به آینده فرآیند سیاسی؛ آسیب‌شناسی جریان‌های سیاسی عراق [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • آسیب شناسی آسیب‌شناسی شوراهای اسلامی شهر و روستا [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • آسیب شناسی احزاب احزاب سیاسی در نظام انتخابات جمهوری اسلامی ایران آسیب‌ها و راهکارها [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 363-391]
 • آسیب‌های نظام آموزشی کشور جامعه‌شناسی آسیب‌های نظام آموزشی کشور [دوره 14، شماره 2، 1385]
 • آفریقای جنوبی قضیه عراق و چراییِ ناکامیِ شورای امنیت؛ واپسین رویارویی در خلیج ترتل [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • آلمان نظام بین‌الملل در عراق پس از جنگ [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • آلمان پیش‌فرض‌های بنیادین تفکر اجتماعی در آلمان [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • آلودگی مطالعه اثر باز بودن اقتصاد بر تخریب زیست‌محیطی در ایران [دوره 18، شماره 4، 1389]
 • آلودگی هوا آلودگی هوای شهری و مسئولیت راهبردی دولت در پرتو امنیت محیط‌زیستی [دوره 25، شماره 4، 1395]
 • آمادگی برای تغییرات استراتژیک الگوی ارزیابی آمادگی تغییر استراتژیک در سازمان‌های بخش انرژی [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 35-60]
 • آمایش سرزمین تحلیلی بر موانع فراروی آمایش سرزمین در ‌ایران [دوره 17، شماره 3، 1388]
 • آمریکا کندوکاوی در استراتژی فراآتلانتیکی آمریکا و اتحادیه اروپا در آغاز قرن 21؛ آمریکا-اتحادیه اروپا: ستیز یا همسویی؟ [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • آمریکا حقوق اسلامی در تقابل با تروریسم بین‌المللی [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • آمریکا قدرت یهود در آمریکا؛ از ارسطو تا واقعیت [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • آمریکا جنگ آینده-جنگ پست مدرن؛ طرح‌های نظامی آمریکا برای هزاره [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • آمریکا دولت آتی بغداد؛ دست‌آورد آمریکا یا انگلیس؟ [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • آمریکا مرگ یک رؤیا؛ بازخوانی شکست ارتش عراق [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • آمریکا سودای بلند پروازانه آمریکا؛ جاذبه‌های اقدام پیشدستانه [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • آمریکا سقوط بغداد؛ پیش زمینه‌ها و پیامدها [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • آمریکا سیاست‌های امنیت ملی ایران در سه دوره گفتمانی [دوره 12، شماره 2، 1383]
 • آمریکا آمریکا-ایران؛ دموکراسی، تروریسم و سلاح هسته‌ای [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • آمریکا افزایش حضور اسرائیل در عراق: استراتژی گسترش و نفوذ [دوره 16، شماره 2، 1387]
 • آمریکا ظرفیت‌ها و محدودیت‌های روابط ایران و هند [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • آمریکا سیاست خارجی آمریکا و روند اصلاحات اقتصادی در مصر و عربستان [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • آمریکا سیاست خاورمیانه‌ای روسیه [دوره 17، شماره 2، 1388]
 • آمریکا ظهور و افول القاعده در عراق [دوره 17، شماره 2، 1388]
 • آمریکا سناریوهای پیش‌روی جمهوری اسلامی‌ ایران در قبال برجام (دوران ترامپ و بایدن) [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 131-163]
 • آمریکای لاتین راهبرد و دیپلماسی رقابتی قدرت‌های بزرگ در آمریکای ‌لاتین [دوره 25، شماره 3، 1395]
 • آمریکایی به روایت پیتر مورفی؛ 11 سپتامبر در مونولوگ 5 روشنفکر آمریکایی [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • آموزش با نگاهی به سازمان‌های مسئول ساماندهی اشتغال در کشور؛ پیوندهای آموزش، اشتغال و رشد در اقتصاد ایران [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • آموزش متغیر آموزش روستاییان و تابع مدیریت مراتع [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • آموزش نهادهای امنیتی به مثابه کارگزاران جامعه پذیری؟ [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • آموزش آموزش از راه دور، کلاس‌های مجازی و فن آموزش در محیط اینترنت [دوره 15، شماره 2، 1386]
 • آموزش بررسی راهبردی آموزش حفاظت از محیط زیست در ایران: ضرورت‎ها و تنگناها [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • آموزش آسیب‌شناسی آموزش و توسعۀ حقوق عمومی در ایران به‌مثابۀ دانشی راهبردی [دوره 24، شماره 3، 1394]
 • آموزش الزامات آموزش دانش سیاست در ‌ایرانِ عصر اطلاعات (تکنولوژی زیربنای شکلی و محتوایی آموزش علم سیاست) [دوره 25، شماره 1، 1395]
 • آموزش عالی بررسی مهم‌ترین چالش‌ها و راهبرد‌‌های جذب دانشجویان خارجی در ایران (با استفاده از تکنیک گروه‌‌‌های کانونی) [دوره 22، شماره 4، 1392]
 • آموزش عالی اصل 44 قانون اساسی عوامل مؤثر در سیاستگذاری آموزش عالی با رویکرد اصل 44 [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • آموزش محتوایی چالش در آموزش محتوایی روش‌شناسی کیفی در مطالعات شهرسازی «از تحلیل کیفیت‌ها تا اعتمادپذیری یافته‌ها» [دوره 25، شماره 4، 1395]
 • آموزش محیط‌زیست جایگاه آموزش محیط‌زیست در سند چشم‌انداز 1404 و قانون اساسی ایران [دوره 25، شماره 3، 1395]
 • آموزش محیط‌زیست سیاست‌های اصلی در ‌تدوین و اجرای راهبردهای آموزش محیط‌زیست در برنامه ششم توسعه [دوره 26، شماره 3، 1396]
 • آموزش‌های جرم‌شناختی بررسی عوامل قضایی افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • آموزش و پرورش بایستگی آموزش مهارت‌های زندگی در آموزش و پرورش [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • آنتروپی شانون رتبه‌بندی استان‌های کشور از منظر شاخص‌های اقتصاد دانش‌بنیان [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 163-196]
 • آنتونی گیدنز درنگی در مشهورترین اثر گیدنز؛ آنتونی گیدنز در فراسوی چپ و راست [دوره 12، شماره 2، 1383]
 • آیت‌الله خامنه‌ای راهبردها و سیاست‌های ارتقای کارآمدی نظام اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری(مدظلّه‌العالی) [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 5-33]
 • آیت‌الله خامنه‌ای رقابت سیاسی و راهبرد جمهوری اسلامی ایران در ترسیم وضعیت مطلوب [دوره 25، شماره 3، 1395]
 • آیت الله خامنه ای یک مطالعه تطبیقی؛ مردم سالاری دینی و گونه‌های دیگر دموکراسی [دوره 12، شماره 2، 1383]
 • آیت‌ الله مصباح یزدی کندوکاوری در نظریات آیت‌ الله مصباح یزدی، سازگاری اسلام و دموکراسی؛ آری یا نه؟ [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • آیران ظرفیت‌ها و محدودیت‌های روابط ایران و هند [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • آیزایابرلین نگاهی به آیزایا برلین و درنگی در فلسفه سیاسی او؛ صورتی خاص برای تصوری خاص [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • آینده بررسی کاربرد روش‌های آینده‌نگری؛ مرور سیستماتیک [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 5-33]
 • آینده آینده بین‌المللی‌سازی کلان‌شهرهای ایران مبتنی بر رقابت‌پذیری حکومت‌های محلی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 139-165]
 • آینده آینده‌پژوهی سیاسی [دوره 25، شماره 2، 1395]
 • آینده‌پژوهی جستاری در تحلیل رویکرد مطالعات آینده جامعه ایران در پرتو نگرش نسل‌های آینده‌پژوهی [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 5-33]
 • آینده‌پژوهی بررسی کاربرد روش‌های آینده‌نگری؛ مرور سیستماتیک [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 5-33]
 • آینده‌پژوهی تحلیل آینده‌پژوهانه مهاجرت معکوس نخبگان دانشگاهی [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 113-137]
 • آینده‌پژوهی مطالعات آینده و نقش آن در بررسی‌های استراتژیک [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • آینده‌پژوهی رویکرد آینده پژوهی به آینده انرژی در ایران [دوره 17، شماره 3، 1388]
 • آینده‌پژوهی انسان، انرژی، محیط زیست و چشم‌اندازی به آینده [دوره 18، شماره 3، 1389]
 • آینده‌پژوهی اتحادیه‌اروپا و مدیریت موضوع هسته‌ای ‌ایران: تجزیه و تحلیل روندها و آینده‌پژوهی منافع [دوره 24، شماره 2، 1394]
 • آینده‌پژوهی آینده‌پژوهی سیاسی [دوره 25، شماره 2، 1395]
 • آینده‌پژوهی ارائه روش مهندسی آینده در سیستم‌های پیچیده [دوره 25، شماره 4، 1395]
 • آینده‌پژوهی سناریوهای آینده جریان‌های سیاسی در ایران 1404 [دوره 26، شماره 2، 1396]
 • آینده‌پژوهی تحلیلی انتقادی و راهبردی بر پیش‌فرض‌های مدون دانش آینده‌پژوهی [دوره 26، شماره 3، 1396]
 • آینده‌پژوهی سناریوهای پیش‌روی جمهوری اسلامی‌ ایران در قبال برجام (دوران ترامپ و بایدن) [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 131-163]
 • آینده‌پژوهی آینده اسلام سیاسی شیعی در ایران [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 5-36]
 • آینده‏پژوهی کاربست هوشمندی در آینده‏پژوهی به‌منظور دستیابی به فرایندهای «دیدبانی هوشمند راهبردی» [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 5-31]
 • آینده پژوهی پیشنهاد چارچوب کاربست آینده‌نگاری در حکمرانی آموزش عالی ایران [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 127-164]
 • آینده پژوهی آینده مناسبات سیاسی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی: مطالعه موردی صلح ابراهیم [دوره 31، شماره 3، 1401]
 • آینده‏ پژوهی اسلامی آینده پژوهی بومی (اسلامی-ایرانی) و دستاوردهای متصور آن [دوره 31، شماره 3، 1401]
 • آینده‌شناسی آینده‌پژوهی سیاسی [دوره 25، شماره 2، 1395]
 • آینده‎شناسی و روش‎شناسی معیارهای ارزیابی روش‎شناختی تکنیک‎های مطالعات آینده [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • آینده عراق آیندة عراق [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • آینده‌نگاری آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری بحران آب در ایران با رویکرد آینده‌نگاری [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 95-124]
 • آینده‌نگاری شناسایی و تحلیل پیشران‌های روند بهبود ارزش افزوده اقتصادی در راستای آینده‌نگاری شرکت‌ها [دوره 27، شماره 1، 1397]
 • آینده نگاری شناسایی فراروندهای فضای سایبر موثر بر آینده دیپلماسی عمومی (با رویکرد تحلیل ساختاری، تاثیر متقابل) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 97-129]
 • آینده‌نگاری راهبردی الگوی نهادی آینده‌نگاری راهبردی منطقه‌ای در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 3، 1396]
 • آینده‌نگاری راهبردی نقش آینده‌نگاری راهبردی صداوسیما در مدیریت تغییرات اجتماعی و ارتقاء امنیت ملی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 1-37]
 • آینده‌نگاری سازمانی ارائه چارچوبی برای بررسی تأثیرات آینده‌نگاری سازمانی بر سیاست‌گذاری در صنعت ورزش ایران [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 111-136]
 • آینده‌نگاری منطقه‌ای الگوی نهادی آینده‌نگاری راهبردی منطقه‌ای در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 3، 1396]
 • آینده نگر کاربرد شاخص‌های ترکیبی آینده‌نگر [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • آینده نگر اولویت زندگی شهروندان [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • آینده‌نگری درگاه‌های آموزش عالی بین‌المللی و آیندة توسعۀ منطقه‌ای در ایران [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 33-58]
 • آینده‌نگری بررسی کاربرد روش‌های آینده‌نگری؛ مرور سیستماتیک [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 5-33]
 • آینده‌نگری مطالعات آینده و نقش آن در بررسی‌های استراتژیک [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • آینده‎نگری معیارهای ارزیابی روش‎شناختی تکنیک‎های مطالعات آینده [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • آینده نگری شاخص ترکیبی رتبه اقتصادی کشورهای مهم منطقه آسیای جنوب غربی و دورنمای آن [دوره 17، شماره 3، 1388]

ا

 • ائتلاف‌سازی تحول رهیافت موازنه قدرت در نظم‌های منطقه‌ای: هویت‌گرایی در برابر ساختارگرایی [دوره 22، شماره 2، 1392]
 • ائتلاف منطقه‌ای الگوی تقابل بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در منازعات داخلی سوریه و عراق (2015-2011) [دوره 25، شماره 3، 1395]
 • ابتکار عمل اجتماعی ارزیابی کارآمدی و اثربخشی ابتکار عمل‌های اجتماعی شهری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا (URBAN CI) [دوره 17، شماره 3، 1388]
 • ابتکار گسترش امنیت ارزیابی «ابتکار امنیت در برابر گسترش سلاحهای کشتارجمعی» (پی.اس.آی) در پرتو موازین حقوق بین الملل [دوره 16، شماره 2، 1387]
 • ابتکار همکاری استانبول تأثیر قراردادهای همکاری ناتو و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 2، 1389]
 • ابزار پولی مروری انتقادی بر نظریه پول، دولت و بازار [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 35-52]
 • ابزار مالی ضرورت توسعه اوراق بهادار اسلامی [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • ابزار مدیریتی به‌کارگیری ابزار مدیریتی «ارزیابی راهبردی محیط زیست» در مسیر توسعه پایدار [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • ابزار نظامی خودمداری سیاستمداران امریکا و شیوه‌های حفاظت از منافع ملی ما [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • ابزارهای سیاستگذاری جایگاه ابزارهای سیاستگذاری در مهندسی فرهنگی کشور [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • ابعاد اقتصادی شماری از ابعاد اقتصادی در فلسفه‌ی زیمل [دوره 14، شماره 4، 1385]
 • اپوخه تبیین مفهوم اپوخه در پژوهش‌های پدیدارشناختی و کاربرد آن در حوزه کارآفرینی [دوره 23، شماره 2، 1393]
 • اتاق بازرگانی بین‌المللی راهبرد قانونگذاری و ارجاع به قانون مناسب در داوری تجاری بین‌المللی (بررسی موردی پرونده وزارت دفاع ج.ا.ایران علیه کیوبیک) [دوره 22، شماره 2، 1392]
 • اتحاد اتحاد دو کره و سیاست خارجی ایران [دوره 8، شماره 4، 1379]
 • اتحاد جماهیر شوروی تجربه اصلاحات در اتحاد جماهیر شوروی [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • اتحاد راهبردی چشم‌اندازی بر راهبردی شدن مناسبات جمهوری اسلامی ایران و پاکستان [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 761-789]
 • اتحادیه آفریقا ارزیابی دکترین "مسئولیت حمایت" در بحران دارفور سودان [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • اتحادیه‌اروپا اتحادیه‌اروپا و مدیریت موضوع هسته‌ای ‌ایران: تجزیه و تحلیل روندها و آینده‌پژوهی منافع [دوره 24، شماره 2، 1394]
 • اتحادیه اروپا کندوکاوی در استراتژی فراآتلانتیکی آمریکا و اتحادیه اروپا در آغاز قرن 21؛ آمریکا-اتحادیه اروپا: ستیز یا همسویی؟ [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • اتحادیه اروپا بازشناسی استراتژی غرب در قفقاز جنوبی [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • اتحادیه اروپا معاهده لیسبون: گامی دیگر در وحدت اروپا [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • اتحادیه اروپا تأملاتی در خصوص آینده اتحادیه اروپا در پرتو بحران موجود [دوره 22، شماره 3، 1392]
 • اتحادیه اروپا دلایل افزایش همکاری‌های امریکا و اتحادیه اروپا در مبارزه با تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی [دوره 22، شماره 3، 1392]
 • اتحادیه پولی و مالی آلمان و مدیریت بحران مالی اتحادیه اروپا [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • اثربخشی اثربخشی توسعه‌سیاسی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه مطابق با رویکرد سند چشم‌انداز بیست‌ساله افق 1404 ایران [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 5-28]
 • اثربخشی حکومت از بررسی حکمرانی خوب تا الگوی حکمرانی پایدار [دوره 26، شماره 4، 1396]
 • اجتماعات محلی اهمیت راهبردی تحلیل پیامدهای اجتماعی دیدگاه‌های نظری حاکم بر توسعه‌‌ صنعت نفت و گاز [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • اجتماعی و فرهنگی دولت و سرمایه اجتماعی در افق چشم‌انداز 20ساله [دوره 15، شماره 2، 1386]
 • اجتهاد قضاوت غیرمجتهد در فقه امامیه با رویکردی به نظر امام خمینی(ره) [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • اجرا تحلیل روابط متغیرهای مؤثر در پیاده‌سازی راهبرد در بخش دولتی [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • اجرای استراتژی الگوی ارزیابی آمادگی تغییر استراتژیک در سازمان‌های بخش انرژی [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 35-60]
 • اجرای خط‏مشی عمومی واکاوی الگوی موانع اجرای سیاست‏های کلی مبارزه با مواد مخدر در ایران [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 185-215]
 • اجلاس اقتصادی اجلاس اقتصادی اروپا در سال 2001 [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • اجلاس لندن دگرگونی جایگاه منطقه‌ای یمن: امکانات و چالش‌ها [دوره 18، شماره 3، 1389]
 • اجماع لیبرال از آرتور شلزینگر تا چارلز کراتهمر: دگردیسی مفهومی در سیاست خارجی امریکا (2000-1945) [دوره 18، شماره 3، 1389]
 • احزاب انقلاب و تحولات اجتماعی از دیدگاه استاد مطهری [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • احزاب سیاسی احزاب سیاسی در نظام انتخابات جمهوری اسلامی ایران آسیب‌ها و راهکارها [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 363-391]
 • احزاب و گروه‌های سیاسی عراق، استمرار خشونت و رویای دموکراسی: یک تحلیل چندسطحی [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • احساس امنیت مبانی نظری و راهبردی مدیریت ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگی در تهران [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • احساس خوشبختی رضایت از زندگی [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • احکام جستاری در تقسیم‌بندی باب‌های فقهی و پیامدهای روش‌شناختی آن [دوره 24، شماره 3، 1394]
 • احیاء‌گری اسلامی گفتمان امام خمینی(ره) پیرامون امنیت ملی و سیاست خارجی [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • اخلاق در جستجوی سنجه، از کانت تا هابز؛ واکاوی در مفهوم عدالت [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • اخلاق جستارهایی در نظریه معنویت [دوره 12، شماره 3، 1383]
 • اخلاق مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها [دوره 15، شماره 2، 1386]
 • اخلاق بررسی پارادایمی نسبت اخلاق و سیاست در تفکر لاک [دوره 22، شماره 2، 1392]
 • اداره شایسته تأملی بر امکان اِعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداری [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • ادله قانونی کاوشی در بنیانهایِ حقوقی منع شکنجه [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • ادموند برگ مشروعیت و دموکراسی از نگاه جین همپتن؛ جایگاه فلسفه سیاسی در گذر از سنت به مدرنیته [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • ادوارد سعید راهبردهای فهم پدیده اسلام‌هراسی بر پایه شرق‌شناسی [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 115-140]
 • ادوارد سعید ادوارد سعید و حوزه عمومی آمریکایی [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • ادوارد سعید دیدگاه سعید درباره تاریخ اسلام و جایگاه آن در فرهنگ‌های معاصر [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • ادوارد سعید پس از سعید [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • ادیان جهانی‌شدن و ادیان توحیدی: فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 18، شماره 2، 1389]
 • ارتباطات اثربخش ارتباط بین فرهنگی و حل منازعات؛ به سمت رویکردی ایرانی [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • ارتباطات بین¬فرهنگی الگویی دینی پیرامون ارتباطات بین-فرهنگی [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • ارتباطات بین‌المللی ارائه چارچوب توسعه دیپلماسی علمی جمهوری اسلامی ایران از منظر خبرگان و مسئولان علمی و دیپلماسی کشور [دوره 26، شماره 2، 1396]
 • ارتباطات بین‌فرهنگ‌ها ارتباط بین فرهنگی و حل منازعات؛ به سمت رویکردی ایرانی [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • ارتباطات علمی ارائه چارچوب توسعه دیپلماسی علمی جمهوری اسلامی ایران از منظر خبرگان و مسئولان علمی و دیپلماسی کشور [دوره 26، شماره 2، 1396]
 • ارتباطات مالی شناسایی و تحلیل جایگاه و ارتباطات مالی نهادهای فعال در حوزه نانو تکنولوژی ایران [دوره 24، شماره 1، 1394]
 • ارتباطات متقارن دوسویه از دیپلماسی عمومی سنتی تا دیپلماسی عمومی نوین: رویکردی هابرماسی [دوره 22، شماره 3، 1392]
 • ارتباطات نامتقارن یک‌سویه از دیپلماسی عمومی سنتی تا دیپلماسی عمومی نوین: رویکردی هابرماسی [دوره 22، شماره 3، 1392]
 • ارتباط بین‌‌سازمانی مطالعۀ راهبردی ارتباط همکاری بین‌سازمانی با فعالیت‌های خدماتی و صنعتی [دوره 24، شماره 2، 1394]
 • ارتقای کارآفرینی سازمانی طراحی و ارائه الگویی بومی جهت ارتقای کارآفرینی سازمانی در دانشگاه مطالعه موردی: واحد علوم و تحقیقات تهران [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • ارزش قیمت گذاری کالاها و خدمات فرهنگی [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • ارزش ‌افزوده اقتصادی شناسایی و تحلیل پیشران‌های روند بهبود ارزش افزوده اقتصادی در راستای آینده‌نگاری شرکت‌ها [دوره 27، شماره 1، 1397]
 • ارزش اقتصادی و ارزش فرهنگی قیمت گذاری کالاها و خدمات فرهنگی [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • ارزش خالص فعلی آسیب‌شناسی تأثیر حذف یارانه‌های خوراک گاز طبیعی واحدهای تولید اوره و آمونیم در ایران بر اساس مدل شبیه‌سازی اقتصادی طرح‌ها [دوره 21، شماره 3، 1391]
 • ارزش‌های لیبرالیستی با تأکید بر نئوکانیزه شدن ابعاد سیاست خارجی آمریکا جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی ایالات متحده [دوره 14، شماره 1، 1385]
 • ارزشیابی خط‌مشی عمومی ارزشیابی خط‌مشی عمومی هدفمند‌کردن یارانه‌ها: از آغاز اجرا تا پایان دوره تصدی دولت دهم [دوره 26، شماره 2، 1396]
 • ارزیابی هزینه‌های مبادله در فرایند ساخت انبوه‌ مسکن در ایران [دوره 21، شماره 3، 1391]
 • ارزیابی ارزیابی تهدیدات زیست‌محیطی در امنیت ملی ایران [دوره 22، شماره 2، 1392]
 • ارزیابی ارزیابی اثر فرایندهای مدیریت دانش در فعالیت‌های دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 1، 1393]
 • ارزیابی آثار زیست‌محیطی بررسی مشکل زیست‌محیطی دریاچه ارومیه از منظر حقوق بین‌الملل محیط زیست [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • ارزیابی آموزشی راهبرد ارتقای کیفیت آموزشی در نظام آموزش عالی ایران اسلامی [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 83-97]
 • ارزیابی امنیت اطلاعات طراحی مدل نظری ارزیابی امنیت اطلاعات دولت الکترونیک، راهبردی برای تحقق جامعه مطلوب اطلاعاتی [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 199-232]
 • ارزیابی پژوهشی ارائه الگوی ارزشیابی جامع پژوهشگران برای ج.ا.ایران: آموزه‌هایی از جهان [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 99-126]
 • ارزیابی پس از اجرا ارزیابی کارآمدی و اثربخشی ابتکار عمل‌های اجتماعی شهری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا (URBAN CI) [دوره 17، شماره 3، 1388]
 • ارزیابی راهبردی محیط‌زیست سیاست‌گذاری حکمر‌انی و مدیریت پایدار منابع سرزمین در حوضه آبریز ارومیه [دوره 23، شماره 3، 1393]
 • ارزیابی راهبردی محیط زیست به‌کارگیری ابزار مدیریتی «ارزیابی راهبردی محیط زیست» در مسیر توسعه پایدار [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • ارزیابی سنتی ارائه الگوی ارزشیابی جامع پژوهشگران برای ج.ا.ایران: آموزه‌هایی از جهان [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 99-126]
 • ارزیابی عملکرد مبانی طراحی مدل ارزیابی امور فرهنگی در سطح خُرد (مفهوم، ابعاد، مؤلفه‌‌ها و شاخص‌‌ها) [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • ارزیابی نهادی پویش محیطی ارزیابی آموزش عالی در کشورهای منتخب و درس‌هایی برای ایران [دوره 23، شماره 1، 1393]
 • ارسطو قدرت یهود در آمریکا؛ از ارسطو تا واقعیت [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • ارسطو در جستجوی سنجه، از کانت تا هابز؛ واکاوی در مفهوم عدالت [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • ارکان نظریه‌پردازی واکاوی نقش چارچوب‌ها در فرایند نظریه‌پردازی [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 35-65]
 • ارکان نظریه‌پردازی واکاوی نقش چارچوب‌ها در فرایند نظریه‌ پردازی [دوره 28، شماره 3، 1398]
 • اروپا به‌سوی نظریه عمومی انقلاب‌های ایران [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • اروپا فرهنگ، فرافرهنگ و جامعه [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • اروپا اجلاس اقتصادی اروپا در سال 2001 [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • اروپا بررسی جایگاه استقرار فراسرزمینی سلاح‌های هسته‌ای ایالات متحده آمریکا (مطالعه موردی اروپا) [دوره 25، شماره 1، 1395]
 • اروپای پست‌مدرن روایت پست‌مدرن هویت بین‌المللی اتحادیه اروپا [دوره 18، شماره 3، 1389]
 • اروپای کانتی روایت پست‌مدرن هویت بین‌المللی اتحادیه اروپا [دوره 18، شماره 3، 1389]
 • اروندرود آزهای سرزمینی عراق نسبت به کویت 90-1968 [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • از جا درفتگی سلطه پوچ استقرار در گفتمان ارنستو لکلاو [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • اساسنامه دفاع مشروع در اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی [دوره 24، شماره 4، 1394]
 • اساسنامه رُم ابعاد و آثار گزارش گلدستون درباره جنگ غزه [دوره 18، شماره 2، 1389]
 • اسپینوزا پیش‌فرض‌های بنیادین تفکر اجتماعی در آلمان [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • استاد مطهری انقلاب و تحولات اجتماعی از دیدگاه استاد مطهری [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • استاندارد راهبرد بهبود استاندارد کیفیت آب شرب در کشورهای درحال توسعه [دوره 24، شماره 1، 1394]
 • استاندارد سازی طرح صنعت به صنعت برای اتحاد استراتژیک [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • استانداردهای زیست‌محیطی دستیابی به امنیت زیست‌محیطی با تاکید بر اهمیت استانداردهای محیط زیستی در برنامه‌های استراتژیک توسعه شهری (مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 165-193]
 • استحکام خانواده سرمایه خانواده، سنگ بنای سرمایه‌ اجتماعی [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • استدلال تقریبی پژوهش کیفی: روش یا بُوِش؟ [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • استدلال‌ورزی محیط‌زیست؛ مفهومی چندگانه در علوم انسانی [دوره 26، شماره 2، 1396]
 • استراتژی کشمکش‌های اخیر فلسطین از نگاه یک افسر ارشد اسرائیلی؛ بمب انسانی فلسطین [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • استراتژی با تأکید بر تجارب بانک توسعه آسیا؛ تور ایمنی و استراتژی‌های تأمین اجتماعی در دوران گذار [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • استراتژی اهداف و استراتژی ترکیه در شمال عراق و رویکردهای دولت‌های منطقه نسبت به آن [دوره 16، شماره 3، 1387]
 • استراتژی تحلیل روابط متغیرهای مؤثر در پیاده‌سازی راهبرد در بخش دولتی [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • استراتژی تحقیق کیفی استراتژی پژوهش کیفی در حوزه مدیریت [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • استراتژی توسعه شهری دستیابی به امنیت زیست‌محیطی با تاکید بر اهمیت استانداردهای محیط زیستی در برنامه‌های استراتژیک توسعه شهری (مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 165-193]
 • استراتژیک طرح صنعت به صنعت برای اتحاد استراتژیک [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • استراتژیک جایگاه ایران در عراق از دیدگاه آمریکا [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • استراتژی منابع انسانی ارائه مدل ده مرحله‌ای تدوین استراتژی منابع انسانی برمبنای نقاط مرجع استراتژیک [دوره 24، شماره 4، 1394]
 • استراتژی‌ها تحلیل استراتژیک جایگاه پژوهش‌های کیفی در کشور و ارائه استراتژی‌هایی جهت توسعه آن با استفاده از مدلSWOT [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • استراتژی‌های مدیریت انرژی الگوی گونه‌شناسی استراتژی‌های مدیریت انرژی (مورد مطالعه: شرکت‌های فعال در بخش پایین‌دستی صنعت نفت ایران) [دوره 22، شماره 4، 1392]
 • استرالیایی حقوق بشر و پدیده‌ جهانی شدن [دوره 10، شماره 1، 1381]
 • استرداد رویارویی با بی‌کیفری تروریسم؛ راهبردی نوین در پرتو تحولات نظام حقوق بین‌المللی کیفری [دوره 24، شماره 3، 1394]
 • استرداد اموال استرداد اموال تاراج‌شده در حقوق بین‌الملل مبارزه با فساد [دوره 25، شماره 1، 1395]
 • استفاده از تکنولوژی بررسی عنصر تکنولوژی از عناصر تفسلی در قراردادهای بین‌المللی نفتی [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 119-149]
 • استفاده از نخبگان فراتحلیل پژوهش های انجام شده در خصوص نقش عوامل موثر بر بسیج همگرایانه اقوام [دوره 23، شماره 4، 1393]
 • استفهام اِن‌ویوو واکاوی نقش چارچوب‌ها در فرایند نظریه‌پردازی [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 35-65]
 • استفهام تفسیری واکاوی نقش چارچوب‌ها در فرایند نظریه‌پردازی [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 35-65]
 • استقرار فراسرزمینی بررسی جایگاه استقرار فراسرزمینی سلاح‌های هسته‌ای ایالات متحده آمریکا (مطالعه موردی اروپا) [دوره 25، شماره 1، 1395]
 • استقلال داوری جانبدارانه و تقابل آن با اصول بنیادین حاکم بر داوری با تأکید بر رویه دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحدهداوری جانبدارانه و تقابل آن با اصول بنیادین حاکم بر داوری با تأکید بر رویه دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده [دوره 23، شماره 1، 1393]
 • استقلال قضایی تحلیلی مفهومی و نظری؛ رابطة استقلال قضایی و مردمی شدن [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • استنفورد مطالعه تاریخ از نگاه استنفورد [دوره 10، شماره 1، 1381]
 • اسرائیل راهبرد و الگوی رفتاری روسیه در تقابل ایران و رژیم صهیونیستی [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 5-33]
 • اسرائیل چیزهایی که هرگز نمی‌شنوید [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • اسرائیل امنیت خلیج فارس از نگاه آمریکا و اروپا [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • اسرائیل کشمکش‌های اخیر فلسطین از نگاه یک افسر ارشد اسرائیلی؛ بمب انسانی فلسطین [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • اسرائیل گزارشی از پنجاه و هشتمین اجلاس کمیسیون حقوق بشر در ژنو؛ اجلاس کمیسیون حقوق بشر و ردّ قطعنامه علیه ایران [دوره 10، شماره 1، 1381]
 • اسرائیل اندیشیدن به آینده از وادی تراژدی امروز [دوره 10، شماره 1، 1381]
 • اسرائیل اسرائیل و مصر در خاورمیانه پس از صدام [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • اسرائیل ادوارد سعید و حوزه عمومی آمریکایی [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • اسرائیل افزایش حضور اسرائیل در عراق: استراتژی گسترش و نفوذ [دوره 16، شماره 2، 1387]
 • اسرائیل زمینه‌ها و عوامل توسعه روابط روسیه و حماس [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • اسرائیل بررسی تطبیقی نگاه به اسرائیل درگفتمان سیاست خارجی ایران (مطالعه موردی گفتمان غرب‌گرای پهلوی دوم و گفتمان اسلام‌ سیاسی امام خمینی(ره)) [دوره 25، شماره 3، 1395]
 • اسطورگی آزادی؛ گریز از اسطورگی [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • اسلام تحلیلی بر مدخلیت حکمرانی شهری شایسته اسلامی در تعمیق الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 87-114]
 • اسلام راهبردهای فهم پدیده اسلام‌هراسی بر پایه شرق‌شناسی [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 115-140]
 • اسلام کپنهاک؛ یک همایش- یک کتاب، اسلام در جهان در حال تغییر [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • اسلام کندوکاوری در نظریات آیت‌ الله مصباح یزدی، سازگاری اسلام و دموکراسی؛ آری یا نه؟ [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • اسلام دیدگاه سعید درباره تاریخ اسلام و جایگاه آن در فرهنگ‌های معاصر [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • اسلام قدرت نرم، تهدید نرم: پیشنهادی در راستای سیاست‌سازی [دوره 18، شماره 2، 1389]
 • اسلام رویارویی اسلام و لیبرالیسم در روی آوری به دموکراسی [دوره 24، شماره 4، 1394]
 • اسلام¬هراسی راهبردهای فهم پدیده اسلام‌هراسی بر پایه شرق‌شناسی [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 115-140]
 • اسلام‌آباد غرب واکاوی علل و نگرش کشاورزان به فقر روستایی [دوره 23، شماره 2، 1393]
 • اسلام سیاسی آینده اسلام سیاسی شیعی در ایران [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 5-36]
 • اسلام شیعی آینده اسلام سیاسی شیعی در ایران [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 5-36]
 • اسلام‌گرایان انقلابی جریان‌شناسی نیروهای سیاسی [دوره 23، شماره 4، 1393]
 • اسلام‌گرایی بازتاب‌های معناگرایانه انقلاب اسلامی ایران بر اسلام‌گرایی در خاورمیانه [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • اسلام گرایی بازشناسی تعاملات نهادی؛ اسلام‌گرایی و دولت مدرن در ترکیه [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • اسلام گرایی انگاره‌های شکل‌دهنده هویت روسی [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • اسلام‌هراسی واکاوی فضاسازی رسانه‌ای آمریکا در پرونده‌ هسته‌ای ایران (بررسی موردی عملکرد صدای آمریکا) [دوره 24، شماره 2، 1394]
 • اسلامی _ایرانی بایستگی‎های انسانی اجرای الگوی اسلامی_ ایرانی پیشرفت [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 553-586]
 • اسلامی‏ سازی علم آینده پژوهی بومی (اسلامی-ایرانی) و دستاوردهای متصور آن [دوره 31، شماره 3، 1401]
 • اسناد مبانی حقوقی تجارت الکترونیکی [دوره 16، شماره 4، 1387]
 • اسناد بنیادین حقوق بشر مروری بر وضعیت حقوق بشر در امارات عربی متحده [دوره 16، شماره 2، 1387]
 • اسناد فرادستی نظام کارکردهای الگوی توسعه [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • اسناد فرادستی و معین ارزیابی و تحلیل بخش علم و فناوری قانون برنامه پنجم توسعه از منظر اسناد فرادستی [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • اشاعه هسته‌ای اشاعه هسته‌ای و صلح: مروری بر آرای موافقان و مخالفان اشاعه [دوره 24، شماره 1، 1394]
 • اشباع روند اجرای پژوهش‌های کیفی و نظریه پایه‌ور در روان‌شناسی [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • اشتغال از منظر آمار؛ اشتغال و بیکاری در ایران [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • اشتغال با نگاهی به سازمان‌های مسئول ساماندهی اشتغال در کشور؛ پیوندهای آموزش، اشتغال و رشد در اقتصاد ایران [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • اشتیاق کارآفرینانه شکل‌گیری رفتارهای کارآفرینانه با تأکید بر نقش هویت و اشتیاق [دوره 27، شماره 1، 1397]
 • اصل 138 قانون اساسی تحلیل راهبردی واژه «قوانین» در اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • اصل 44 قانون اساسی واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های دولتی در راستای اصل (44) قانون اساسی؛ چالش‌ها ‌و ‌دستاوردها [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 171-198]
 • اصلاحات تجربه اصلاحات در اتحاد جماهیر شوروی [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • اصلاحات سیاست خارجی آمریکا و روند اصلاحات اقتصادی در مصر و عربستان [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • اصلاحات‌ برنامه سوم توسعه (1383-1379)؛ زمینه‌ها، اهداف،کامیابی‌ها و ناکامی‌ها [دوره 25، شماره 2، 1395]
 • اصلاحات در بخش بهداشت و درمان تحلیل حساب‌های ملی بهداشت و درمان ایران [دوره 14، شماره 4، 1385]
 • اصلاحات سیاسی همکاری برای دموکراتیک‌سازی در منطقه خزر [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • اصلاح طلبان تأملی بر ارتباط دین و حکومت از نگاه عبدالرازق؛ اسلام و مبانی قدرت [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • اصلاح معاهدات تأثیر رویه بعدی دولت‌ها بر اصل «منع تهدید و توسل به زور» [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • اصلاح نظام بودجه‌ریزی مسائل ساختاری در فرآیند بودجه‌ریزی ایران [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • اصلاح و تبدیل احکام توجه به اوضاع و مقتضیات جامعه در وضع و تبدیل احکام در قرآن کریم [دوره 16، شماره 3، 1387]
 • اصل صلاحیت واقعی مصادیق عدول از اصول کلی حقوق کیفری در جرایم علیه امنیت [دوره 24، شماره 3، 1394]
 • اصل معرفت‌شناختی علم مدرن دقیقه‌ای در باب نسبی‌گرایی، مطلق‌گرایی و عینیت‌باوری [دوره 21، شماره 3، 1391]
 • اصل هستی‌شناختی علم مدرن دقیقه‌ای در باب نسبی‌گرایی، مطلق‌گرایی و عینیت‌باوری [دوره 21، شماره 3، 1391]
 • اصول پایه‌ای اصول پایه‌ای و عناصر کلیدی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت از منظر اسناد فرادستی نظام ج.ا.ایران [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • اصول حقوق اداری تأملی بر اصول مدرن حقوق اداری در قانون مدیریت خدمات کشوری (تحلیل ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری) [دوره 22، شماره 2، 1392]
 • اصول کلی حقوق بین‌الملل راهبرد قانونگذاری و ارجاع به قانون مناسب در داوری تجاری بین‌المللی (بررسی موردی پرونده وزارت دفاع ج.ا.ایران علیه کیوبیک) [دوره 22، شماره 2، 1392]
 • اصول کلی حقوق کیفری مصادیق عدول از اصول کلی حقوق کیفری در جرایم علیه امنیت [دوره 24، شماره 3، 1394]
 • اصول موضوعه تحلیلی انتقادی و راهبردی بر پیش‌فرض‌های مدون دانش آینده‌پژوهی [دوره 26، شماره 3، 1396]
 • اصیل و وکیل ارزیابی نظریه‌ی عاملیت و خادمیت و انطباق آن با دیدگاه اسلامی [دوره 14، شماره 2، 1385]
 • اعتبار و پایایی چالش در آموزش محتوایی روش‌شناسی کیفی در مطالعات شهرسازی «از تحلیل کیفیت‌ها تا اعتمادپذیری یافته‌ها» [دوره 25، شماره 4، 1395]
 • اعتدال‌گرایی اعتدال‌گرایی و تعادل سیاسی بایسته‌های سیاست اعتدال در سپهر سیاسی کنونی ایران [دوره 24، شماره 2، 1394]
 • اعتماد ایران-اتحادیه اروپا؛ سازوکار ایجاد رژیم‌های اعتماد-امنیت‌سازی [دوره 8، شماره 4، 1379]
 • اعتماد بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فساد اداری [دوره 17، شماره 4، 1388]
 • اعتماد تأثیر عوامل اقتصادی بر سطح اعتماد سیاسی [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • اعتماد الگوی معماری منابع انسانی دانش‌محور بر اساس بهره‌مندی از مزیت شبکه‌ها [دوره 26، شماره 4، 1396]
 • اعتماد اجتماعی راهبرد رسانه ملی در توسعه یا گسترش سرمایه اجتماعی [دوره 25، شماره 4، 1395]
 • اعتمادپذیری یافته‌ها چالش در آموزش محتوایی روش‌شناسی کیفی در مطالعات شهرسازی «از تحلیل کیفیت‌ها تا اعتمادپذیری یافته‌ها» [دوره 25، شماره 4، 1395]
 • اعتماد سیاسی تأثیر عوامل اقتصادی بر سطح اعتماد سیاسی [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • اعتماد عمومی تأملی بر امکان اِعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداری [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • اعتیاد اینترنتی بررسی اعتیاد اینترنتی در نوجوانان: مطالعه متغیرهای جنس، مقطع تحصیلی و اندازه سازمان آموزشی [دوره 17، شماره 4، 1388]
 • اعدام تقلیل‌گرایی نسبت به مجازات‌های سالب حیات در حقوق کیفری ایران [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • اعدام و مجازات‌های قضایی خشن مروری بر وضعیت حقوق بشر در امارات عربی متحده [دوره 16، شماره 2، 1387]
 • اعضای غیردائم شورای امنیت ارزش یک کرسی در شورای امنیت چقدر است؟ بررسی موضوع کمک خارجی و رشوه در سازمان ملل [دوره 16، شماره 3، 1387]
 • اعضای هیئت علمی دانشگاه تعیین میزان تأثیر جهانی شدن بر هویت ملی دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • اعلام و تصمیم دولتی تأملی بر امکان اِعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداری [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • اعلامیه اندیشیدن به آینده از وادی تراژدی امروز [دوره 10، شماره 1، 1381]
 • اعمال تصدی تأثیر نظریه تفکیک اعمال حاکمیت و تصدی دولت بر خصوصی‌سازی (با تأکید بر تحولات نقش دولت و بخش خصوصی) [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • اعمال حاکمیت تأثیر نظریه تفکیک اعمال حاکمیت و تصدی دولت بر خصوصی‌سازی (با تأکید بر تحولات نقش دولت و بخش خصوصی) [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • افتاء واکاوی ادله ناظر بر مرجعیت زنان در فقه امامیه [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • افساد و بغی جرم سیاسی در فقه اسلامی: واکاوی اصل 168 قانون اساسی [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • افغانستان ضعف ساختاری دولت‌‌- ملت‌سازی در افغانستان [دوره 17، شماره 2، 1388]
 • افغانستان تغییر در ادراک آمریکا از تهدید در افغانستان و پیامدهای راهبردی برای ایران [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 495-530]
 • افق چشم‌انداز انرژی گداخت هسته‌ای راهبردی اجتناب‌ناپذیر در افق چشم‌انداز انرژی کشور [دوره 24، شماره 1، 1394]
 • افقی و کیفیت شبکه های اجتماعی رابطه شبکه های اجتماعی و مشارکت سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • افکار عمومی دولت و رسانه در امریکا پس از یازده سپتامبر [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • افلاطون تأملی در اندیشه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی؛ اجتماعات فاضله و غیرفاضله [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • اقتدار علمی ارائه چارچوب توسعه دیپلماسی علمی جمهوری اسلامی ایران از منظر خبرگان و مسئولان علمی و دیپلماسی کشور [دوره 26، شماره 2، 1396]
 • اقتدارگرایی شکل‌گیری جامعه مدنی در لیبی پس از قذافی: ضرورت‌ها، موانع و راهکارها [دوره 22، شماره 2، 1392]
 • اقتصاد طراحی مدل مفهومی اجرای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت با تأکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 67-96]
 • اقتصاد ایران استراتژی توسعه صنعتی و صنعت محرک اقتصاد ایران [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • اقتصاد ایران چشم انداز اقتصاد ایران در سال 83 [دوره 12، شماره 2، 1383]
 • اقتصاد تحریم تحلیل عوامل تأثیرگذاری تحریم‌های اقتصادی بر ایران و راهکارهای مقابله با آن [دوره 23، شماره 4، 1393]
 • اقتصاد جهانی بررسی تطبیقی لیبرالیسم و نئولیبرالیسم؛ مارکسیسم و نئومارکسیسم در اقتصاد جهانی [دوره 23، شماره 3، 1393]
 • اقتصاد جهانی رفتار ویژه با کشورهای در حال توسعه جهت توسعه اقتصادی آنها از دیدگاه سازمان ملل متحد [دوره 24، شماره 1، 1394]
 • اقتصاد جهانی نئولیبرال داووس- 2001؛ اقتصاد جهانی نئولیبرال [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • اقتصاد دانایی‌محور کندوکاو در برخی شاخص‌های پژوهش و فناوری کشور [دوره 16، شماره 3، 1387]
 • اقتصاد دانش اقتصاد دانش محور [دوره 15، شماره 4، 1386]
 • اقتصاد دانش‌بنیان رتبه‌بندی استان‌های کشور از منظر شاخص‌های اقتصاد دانش‌بنیان [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 163-196]
 • اقتصاد دولتی اقتصاد سیاسی پدیده کم رشدی در ایران [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • اقتصاد سیاسی جهانی شدن از دیدگاه اقتصاد سیاسی [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • اقتصاد سیاسی اقتصاد سیاسی: کارکرد نومحافظه‌کاران در آمریکا [دوره 14، شماره 4، 1385]
 • اقتصاد سیاسی اقتصاد سیاسی پدیده کم رشدی در ایران [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • اقتصاد سیاسی آسیب‌پذیری و توسعه نظام بهره‌برداری کشاورزی در ‌ایران [دوره 17، شماره 3، 1388]
 • اقتصاد سیاسی تحلیل الگوی توسعه ایران بین دو انقلاب مبتنی بر اقتصاد سیاسی و نظم اجتماعی [دوره 22، شماره 4، 1392]
 • اقتصاد سیاسی بین‌الملل جهانی شدن: نظرورزی در رهیافت‌های روابط بین‌الملل و اقتصاد سیاسی بین‌الملل [دوره 14، شماره 1، 1385]
 • اقتصاد سیاسی فضا قدرت و بازتعریف نظریه برنامه‌ریزی شهری (با تأکید بر دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا) [دوره 25، شماره 3، 1395]
 • اقتصاد فرهنگ سرمایه‌گذاری فرهنگی [دوره 15، شماره 2، 1386]
 • اقتصاد فرهنگ سرمایه فرهنگی و اقتصادِ فرهنگ [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 77-97]
 • اقتصاد مقاومتی شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌‌های تأثیرگذار اقتصاد مقاومتی بر فرایند کارآفرینی [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 137-164]
 • اقتصاد مقاومتی راهبردهای افزایش مقاومت‌پذیری اقتصاد ایران با نگاهی به آینده اقتصاد مقاومتی [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 5-34]
 • اقتصاد مقاومتی نقش حکمرانی خوب و اقتصاد مقاومتی در توسعه شهری [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 141-162]
 • اقتصاد مقاومتی تحلیل عوامل تأثیرگذاری تحریم‌های اقتصادی بر ایران و راهکارهای مقابله با آن [دوره 23، شماره 4، 1393]
 • اقتصاد مقاومتی ارائه مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی برای سازمان‌ها با تأکید بر الگوی چابکی [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 79-100]
 • اقتصاد مقاومتی چابک ارائه مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی برای سازمان‌ها با تأکید بر الگوی چابکی [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 79-100]
 • اقتصاد نهادگرایی تحلیل پویای تأثیر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب جهان [دوره 24، شماره 1، 1394]
 • اقدام تجاوزکارانه تعریف جنایت تجاوز در پرتوی قطعنامه کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در کامپالا (ژوئن 2011) [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • اکوسیستم جایگاه قانونی حقابه‌های زیست محیطی [دوره 16، شماره 3، 1387]
 • اگزیستانس نقد هایدگر و لئواشتراوس بر سیاست دوران مدرن [دوره 14، شماره 2، 1385]
 • الزامات سیاست‌های اصلی در ‌تدوین و اجرای راهبردهای آموزش محیط‌زیست در برنامه ششم توسعه [دوره 26، شماره 3، 1396]
 • الزامات امنیتی راهبرد سیاست خارجی عبدالفتاح ‌السیسی و الزامات امنیتی آن برای ایران [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 731-760]
 • القاعده امنیت هسته‌ای پاکستان: چالش در حال تشدید [دوره 16، شماره 2، 1387]
 • القاعده دگرگونی جایگاه منطقه‌ای یمن: امکانات و چالش‌ها [دوره 18، شماره 3، 1389]
 • القاعده عراق ظهور و افول القاعده در عراق [دوره 17، شماره 2، 1388]
 • الگو مبانی طراحی مدل ارزیابی امور فرهنگی در سطح خُرد (مفهوم، ابعاد، مؤلفه‌‌ها و شاخص‌‌ها) [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • الگو بایستگی‎های انسانی اجرای الگوی اسلامی_ ایرانی پیشرفت [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 553-586]
 • الگوپردازی مبانی طراحی مدل ارزیابی امور فرهنگی در سطح خُرد (مفهوم، ابعاد، مؤلفه‌‌ها و شاخص‌‌ها) [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • الگوهای ارزشی رضایت از زندگی [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • الگوهای اقتصاد مهاجرت سیری در نظریه‌های مهاجرت [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • الگوهای تبیین حقوق شهروندی چالش‌های تدوین منشور حقوق شهروندی در ایران (با تأکید بر ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه) [دوره 22، شماره 3، 1392]
 • الگوهای جرم‌انگاری بایستگی جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی و الگوهای آن [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • الگوهای مدیریت قومی مدیریت تنوع قومی مبتنی بر نظریه‌های سرمایه اجتماعی [دوره 14، شماره 2، 1385]
 • الگوی ARDL تأثیر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری غیرنفتی (مقایسه تجربه ایران و ترکیه) [دوره 24، شماره 4، 1394]
 • الگوی ارزشیابی ارائه الگوی ارزشیابی جامع پژوهشگران برای ج.ا.ایران: آموزه‌هایی از جهان [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 99-126]
 • الگوی ارزیابی الگوی ارزیابی آمادگی تغییر استراتژیک در سازمان‌های بخش انرژی [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 35-60]
 • الگوی اسلامی ایرانی طراحی مدل مفهومی اجرای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت با تأکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 67-96]
 • الگوی اسلامی ایرانی اصول پایه‌ای و عناصر کلیدی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت از منظر اسناد فرادستی نظام ج.ا.ایران [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • الگوی اسلامی ‌ایرانی پیشرفت تحلیلی بر مدخلیت حکمرانی شهری شایسته اسلامی در تعمیق الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 87-114]
 • الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت الگوی نهادی آینده‌نگاری راهبردی منطقه‌ای در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 3، 1396]
 • الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت ارزیابی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت از منظر سیاست‌گذاری توسعه سرزمینی با تاکید بر رویکرد نهادی [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 165-194]
 • الگوی امنیتی سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه و الگوی امنیتی جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس ( با تأکید بر امور سیاسی، دفاعی و امنیتی) [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • الگوی امنیتی منطقه‌ای تأثیر قراردادهای همکاری ناتو و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 2، 1389]
 • الگوی امینت مشارکتی ترتیبات امنیتی خلیج فارس [دوره 14، شماره 2، 1385]
 • الگوی بومی ارائه الگوی راهبردی سنجش تاب‌آوری ملی [دوره 31، شماره 2، 1401]
 • الگوی بومی مدیریت تنوع قومی مدیریت تنوع قومی مبتنی بر نظریه‌های سرمایه اجتماعی [دوره 14، شماره 2، 1385]
 • الگوی تاپسیس حکمرانی خوب شهری در ایران: اولویت‌بندی مؤلفه‌ها و معرفه‌ها [دوره 25، شماره 4، 1395]
 • الگوی‌ ترکیب منابع تحلیلی بر الگوی مفهومی ‌ترکیب منابع ملی در توسعه [دوره 21، شماره 3، 1391]
 • الگوی تعاملی منابع انسانی ارائه الگوی تعاملی مدیریت منابع انسانی در پارک‌های علم و فناوری با تأکید بر رویکرد پویایی‌های سیستمی [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 35-58]
 • الگوی توسعه سخنرانی دکتر «کیونگ-هوای مین» در جمع مدیران صنایع کره و استراتژیست‌‌های صنعتی کشورهای در حال توسعه؛ چالش‌های استراتژی صنعتی کره برای دستیابی به توسعه [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • الگوی توسعه ایرانی اسلامی کارکردهای الگوی توسعه [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • الگوی حکمرانی کاربست راهبرد مدارای سیاسی در الگوی حکمرانی نظام جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه شهید مطهری [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 31-55]
 • الگوی حکمرانی خوب نسبت‌سنجی الگوی حکمرانی خوب و مردم‌سالاری دینی (با تأکید بر شاخص‌های حاکمیت قانون، مشارکت و پاسخگویی) [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 35-65]
 • الگوی دینی الگویی دینی پیرامون ارتباطات بین-فرهنگی [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • الگوی راهبردی الگوی مفهومی و راهبردی حکومت قانون در جمهوری اسلامی ایران [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 33-60]
 • الگوی رشد درون‌زا تحلیل پویای تأثیر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب جهان [دوره 24، شماره 1، 1394]
 • الگوی ظرفیتِ سیاست‌گذاری تحلیلِ راهبردیِ شایستگی‌هایِ نظامِ حکمرانیِ آموزش و پرورشِ ایران بر اساس چارچوبِ مفهومیِ ظرفیتِ سیاست‌گذاری [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 39-77]
 • الگوی قیمت قیمت گذاری کالاها و خدمات فرهنگی [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • الگوی کارکردی تبیین چارچوب کارکردی سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت توسعه قابلیت‌های انسانی [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • الگوی مشارکت‌جویانه ترتیبات امنیتی خلیج فارس [دوره 14، شماره 2، 1385]
 • الگوی مطلوب مدیریتی آسیب‌شناسی وضع موجود و ارائه‌ الگوی مطلوب مدیریتی توسعه‌ منطقه‌ای در ایران [دوره 25، شماره 2، 1395]
 • الگوی هژمونیک ترتیبات امنیتی خلیج فارس [دوره 14، شماره 2، 1385]
 • المیزان زن در سازواره جامعه‌شناختی «المیزان» [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • الهام نقد افلاطون بر رئالیسم در هنر [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • امام‌خمینی رقابت سیاسی و راهبرد جمهوری اسلامی ایران در ترسیم وضعیت مطلوب [دوره 25، شماره 3، 1395]
 • امام خمینی (دموکراسی در اندیشه امام خمینی(ره [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • امام خمینی انقلاب دموکراتیک؛ درآمدی بر گفتگوی امام خمینی (ره) و دوتوکویل [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • امام خمینی یک مطالعه تطبیقی؛ مردم سالاری دینی و گونه‌های دیگر دموکراسی [دوره 12، شماره 2، 1383]
 • امام خمینی نسبت مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در اندیشه امام خمینی [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • امام خمینی (ره) کاربست مؤلفه ‌مدارای سیاسی در راهبرد رهبری امام‌خمینی‌‌ (ره) [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 58-86]
 • امام خمینی (ره) تداومی برای خلاقیت امام خمینی(ره) و نوجویی در اندیشه و عمل یک دولت مدرن [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • امام خمینی (ره) کار بست تساهل و مدارا در مدل حکمرانی امام خمینی(ره) [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 467-494]
 • امپراتوری بریتانی بازشناسی پیوندهای سیاسی و اتمی دو کشور بزرگ انگلوساکسون؛ ریشه «روابط خاص» بین انگستان و آمریکا [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • امپریالیسم امپراطوری پساامپریالیستی یا گسترش تجدیدیافته‌ی امپریالیسم [دوره 14، شماره 2، 1385]
 • امریکا زمینه‌ها و عوامل توسعه روابط روسیه و حماس [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • امریکا دلایل افزایش همکاری‌های امریکا و اتحادیه اروپا در مبارزه با تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی [دوره 22، شماره 3، 1392]
 • امریکا همکاری راهبردی نیروی دریایی هند و امریکا: فرصت‌ها و چالش‌ها (با نگاهی بر نقش بازدارنده جمهوری اسلامی ایران) [دوره 23، شماره 1، 1393]
 • امریکا بازبینیِ طرح سپر دفاع موشکی و افق آن در روابط روسیه – امریکا [دوره 23، شماره 3، 1393]
 • امضا مبانی حقوقی تجارت الکترونیکی [دوره 16، شماره 4، 1387]
 • امضای الکترونیکی راهبردهای کیفری در بانکداری نوین؛ با تأکید بر امضای الکترونیکی [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • امضای دیجیتال راهبردهای کیفری در بانکداری نوین؛ با تأکید بر امضای الکترونیکی [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • امکان پذیری فناوری شناسایی و اولویت‌بندی امکان‌پذیری فناوری‌های آینده صنعت هوانوردی؛ با تأکید بر فناوری‌های کلیدی [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 85-109]
 • امنیت امنیت عمومی، امنیت ملی و چالش‌های فراروی [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • امنیت مفاهیم نوین حاکمیت و امنیت [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • امنیت تفاوت تروریسم و تلاش برای دستیابی به حق تعیین سرنوشت [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • امنیت مصاحبه با دکتر ناصر جمال زاده؛ دموکراسی در منظر اندیشمندان شهیر شیعه [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • امنیت تأثیر واقعه 11 سپتامبر بر مفهوم امنیت‌ [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • امنیت مبانی نظری و راهبردی مدیریت ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگی در تهران [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • امنیت انرژی و امنیت انرژی به مثابه ابزاری در راستای تغییر محاسبات سیاست و امنیت بین‌المللی (مطالعه موردی استراتژی امنیت انرژی امریکا و انگلستان) [دوره 22، شماره 3، 1392]
 • امنیت اهداف و دستاوردهای روسیه از ایجاد سازمان پیمان امنیت جمعی [دوره 22، شماره 3، 1392]
 • امنیت بایستگی «مقاومت فعال» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (الگوی کنش ایرانی- اسلامی در سیاست خارجی) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 37-66]
 • امنیت اجتماعی کشورهای در حال توسعه : برنده یا بازنده؟ [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • امنیت اجتماعی امنیت اجتماعی [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • امنیت اجتماعی مبانی نظری و راهبردی مدیریت ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگی در تهران [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • امنیت اطلاعات تعهد بانک‌ها به حفظ اسرار مشتریان و عملیات تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • امنیت انرژی ترتیبات امنیتی خلیج فارس [دوره 14، شماره 2، 1385]
 • امنیت انرژی ژئوپلیتیک جدید نفت ایالات متحده، عربستان سعودی و روسیه [دوره 14، شماره 2، 1385]
 • امنیت انرژی سیاست انرژی ایالات متحده امریکا [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • امنیت انرژی تأثیر قراردادهای همکاری ناتو و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 2، 1389]
 • امنیت انرژی امنیت انرژی و تحولات آینده بازارهای نفت و گاز [دوره 21، شماره 3، 1391]
 • امنیت انرژی انرژی و امنیت انرژی به مثابه ابزاری در راستای تغییر محاسبات سیاست و امنیت بین‌المللی (مطالعه موردی استراتژی امنیت انرژی امریکا و انگلستان) [دوره 22، شماره 3، 1392]
 • امنیت انرژی و استراتژی جایگاه نفت خلیج‌فارس در سیاست انرژی و استراتژی امنیت ملی آمریکا [دوره 14، شماره 1، 1385]
 • امنیت انسانی چالش‌های عملیات صلح سازمان ملل متحد در محیط امنیتی نوین جهانی [دوره 16، شماره 2، 1387]
 • امنیت بین‌الملل تأثیر عامل تروریسم بر تقابل اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران پس از 11 سپتامبر 2001 [دوره 22، شماره 4، 1392]
 • امنیت بین‌المللی فقر؛ تهدید امنیت بین‌المللی در قرن 21 [دوره 14، شماره 1، 1385]
 • امنیت بین‌المللی انرژی و امنیت انرژی به مثابه ابزاری در راستای تغییر محاسبات سیاست و امنیت بین‌المللی (مطالعه موردی استراتژی امنیت انرژی امریکا و انگلستان) [دوره 22، شماره 3، 1392]
 • امنیت بین‌المللی بازبینیِ طرح سپر دفاع موشکی و افق آن در روابط روسیه – امریکا [دوره 23، شماره 3، 1393]
 • امنیت تأسیسات امنیت هسته‌ای پاکستان: چالش در حال تشدید [دوره 16، شماره 2، 1387]
 • امنیت تضادی امنیت اجتماعی [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • امنیت تعاونی امنیت اجتماعی [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • امنیت تقاضا ضرورت نگاه فراملی به امنیت انرژی [دوره 25، شماره 3، 1395]
 • امنیت جامعه نهضت خدمت‌رسانی از شعار تا کردار [دوره 12، شماره 3، 1383]
 • امنیت جهانی انرژی ضرورت نگاه فراملی به امنیت انرژی [دوره 25، شماره 3، 1395]
 • امنیت رقابتی امنیت اجتماعی [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • امنیت زیست‌محیطی دستیابی به امنیت زیست‌محیطی با تاکید بر اهمیت استانداردهای محیط زیستی در برنامه‌های استراتژیک توسعه شهری (مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 165-193]
 • امنیت‌سازی ایران-اتحادیه اروپا؛ سازوکار ایجاد رژیم‌های اعتماد-امنیت‌سازی [دوره 8، شماره 4، 1379]
 • امنیت سخت افزاری و نرم افزاری نئولیبرالیسم و محوریت اقتصاد در مفهوم سازی نوین امنیت ملی [دوره 15، شماره 2، 1386]
 • امنیت عرضه ضرورت نگاه فراملی به امنیت انرژی [دوره 25، شماره 3، 1395]
 • امنیت غذایی چشم‌انداز امنیت غذایی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • امنیت فرهنگی مبانی نظری و راهبردی مدیریت ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگی در تهران [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • امنیت فضا رژیم حقوقی فضای ماورای جوّ زمین و چالش های پیش روی آن [دوره 15، شماره 4، 1386]
 • امنیت محیط‌زیستی آلودگی هوای شهری و مسئولیت راهبردی دولت در پرتو امنیت محیط‌زیستی [دوره 25، شماره 4، 1395]
 • امنیت ملی جهانی شدن و امنیت ملی دولت [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • امنیت ملی خودمداری سیاستمداران امریکا و شیوه‌های حفاظت از منافع ملی ما [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • امنیت ملی جایگاه نفت خلیج‌فارس در سیاست انرژی و استراتژی امنیت ملی آمریکا [دوره 14، شماره 1، 1385]
 • امنیت ملی تأثیر واقعه 11 سپتامبر بر مفهوم امنیت‌ [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • امنیت ملی استراتژی بین‌المللی در صنعت گاز [دوره 14، شماره 4، 1385]
 • امنیت ملی بررسی راهبردی سیاست خارجی امریکا در کردستان عراق و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • امنیت ملی ارزیابی تهدیدات زیست‌محیطی در امنیت ملی ایران [دوره 22، شماره 2، 1392]
 • امنیت ملی انرژی و امنیت انرژی به مثابه ابزاری در راستای تغییر محاسبات سیاست و امنیت بین‌المللی (مطالعه موردی استراتژی امنیت انرژی امریکا و انگلستان) [دوره 22، شماره 3، 1392]
 • امنیت ملی هیدروپلیتیک و امنیت ملی (مطالعه موردی: کشورهای منطقه خلیج‌فارس) [دوره 25، شماره 4، 1395]
 • امنیت ملی سالمندی جمعیت؛ چالشی برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در دو دهه آینده [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 63-102]
 • امنیت ملی تأثیرات تهدیدات زیستی بر بودجه‌ریزی دفاعی و امنیتی: مطالعه موردی کووید- 19 [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 67-96]
 • امنیت ملی نقش آینده‌نگاری راهبردی صداوسیما در مدیریت تغییرات اجتماعی و ارتقاء امنیت ملی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 1-37]
 • امنیت ملی بررسی آثار تغییر اقلیم بر یخچال‌های طبیعی و تهدیدات امنیت ملی [دوره 31، شماره 2، 1401]
 • امنیت منطقه‌ای ساختارهای امنیت منطقه‌ای [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • امنیت منطقه‌ای بحران بحرین و امنیت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • امنیت منطقه‌ای تحول رهیافت موازنه قدرت در نظم‌های منطقه‌ای: هویت‌گرایی در برابر ساختارگرایی [دوره 22، شماره 2، 1392]
 • امنیت نرم‌افزاری و امنیت سخت‌افزاری تأثیر واقعه 11 سپتامبر بر مفهوم امنیت‌ [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • امنیت وحدتی امنیت اجتماعی [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • امنیتی‌سازی امنیتی‌سازی تنش سایبری جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی؛ تهدیدها و الزامات راهبردی [دوره 27، شماره 1، 1397]
 • امور زنان آسیب‌شناسی چرخه‌ی سیاست‌گذاری امور زنان در جمهوری اسلامی ایران [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 129-158]
 • امور فرهنگی مبانی طراحی مدل ارزیابی امور فرهنگی در سطح خُرد (مفهوم، ابعاد، مؤلفه‌‌ها و شاخص‌‌ها) [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • امید و ناامیدی نیهیلیسم: از انکار تا واقعیت [دوره 14، شماره 2، 1385]
 • امین جریان قاعدۀ استیمان در حوزۀ مسئولیت دولت اسلامی [دوره 24، شماره 3، 1394]
 • اناتومی اندیشه ای آرنت، جمهوری‌خواه مساوات طلب [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • انبوه‌سازی مسکن هزینه‌های مبادله در فرایند ساخت انبوه‌ مسکن در ایران [دوره 21، شماره 3، 1391]
 • انتخابات سخنرانی مارک گازیروفسکی در مرکز تحقیقات استراتژیک؛ مواضع جدید دولت بوش نسبت به ایران [دوره 10، شماره 1، 1381]
 • انتخابات ایران احزاب سیاسی در نظام انتخابات جمهوری اسلامی ایران آسیب‌ها و راهکارها [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 363-391]
 • انتر ناسیونالیسم اسلامی مبانی نظری محور مقاومت اسلامی با نگاهی بر انتر ناسیونالیسم اسلامی [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 299-332]
 • انتظار مشروع تأملی بر امکان اِعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداری [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • انتقال تکنولوژی بررسی عنصر تکنولوژی از عناصر تفسلی در قراردادهای بین‌المللی نفتی [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 119-149]
 • انجماد فرهنگی بررسی علل فقدان پویایی در سازمان‌های فرهنگی و آموزشی کشور [دوره 14، شماره 4، 1385]
 • انحطاط تأملی انتقادی در باب نظریه انحطاط ایران و راه برون‌رفت از آن [دوره 23، شماره 2، 1393]
 • اندازه‌اثر فراتحلیل پژوهش های انجام شده در خصوص نقش عوامل موثر بر بسیج همگرایانه اقوام [دوره 23، شماره 4، 1393]
 • اندازه‌گیری منطق فازی به مثابه‌ی روشی نوین در محاسبات سرمایه اجتماعی [دوره 14، شماره 2، 1385]
 • اندازه‌گیری دقیقه‌ای در باب نسبی‌گرایی، مطلق‌گرایی و عینیت‌باوری [دوره 21، شماره 3، 1391]
 • اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی منطق فازی به مثابه‌ی روشی نوین در محاسبات سرمایه اجتماعی [دوره 14، شماره 2، 1385]
 • اندیشه اقتصادی جریان‌شناسی اندیشه اقتصادی در ایران امروز [دوره 12، شماره 2، 1383]
 • اندیشه ایران‌ شهری تأملی انتقادی در باب نظریه انحطاط ایران و راه برون‌رفت از آن [دوره 23، شماره 2، 1393]
 • اندیشه سیاسی تحدید قدرت سیاسی از دیدگاه شیعه [دوره 8، شماره 4، 1379]
 • اندیشه سیاسی تأملی در اندیشه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی؛ اجتماعات فاضله و غیرفاضله [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • اندیشه سیاسی اندیشه پسامتافیزیکی هابرماس در سیاست [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • اندیشه سیاسی تأملی انتقادی در باب نظریه انحطاط ایران و راه برون‌رفت از آن [دوره 23، شماره 2، 1393]
 • اندیشه سیاسی کار بست تساهل و مدارا در مدل حکمرانی امام خمینی(ره) [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 467-494]
 • اندیشه هگل تاریخیت در اندیشه هگل [دوره 12، شماره 3، 1383]
 • اندیشه‌ی سیاسی کاربست راهبرد مدارای سیاسی در الگوی حکمرانی نظام جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه شهید مطهری [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 31-55]
 • انرژی ثلث مصرف انرژی کشور، آکنده از چالش؛ انرژی بخش خانگی مقاومت سنگین در برابر بهینگی [دوره 12، شماره 2، 1383]
 • انرژی ظرفیت‌ها و محدودیت‌های روابط ایران و هند [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • انرژی انرژی و امنیت انرژی به مثابه ابزاری در راستای تغییر محاسبات سیاست و امنیت بین‌المللی (مطالعه موردی استراتژی امنیت انرژی امریکا و انگلستان) [دوره 22، شماره 3، 1392]
 • انرژی انرژی گداخت هسته‌ای راهبردی اجتناب‌ناپذیر در افق چشم‌انداز انرژی کشور [دوره 24، شماره 1، 1394]
 • انرژی‌های تجدیدپذیر تحلیل زنجیره تأمین زیست‌توده زباله با بهره‌گیری از نقشه‌های شناختی فازی [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 197-224]
 • انرژی هسته‌ای شیوه‌های حقوقی بین‌المللی همکاری در انتقال فناوری صلح‌آمیز ‌هسته‌ای [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • انسان‌گرایی رخساره انسان‌گرایی در همایش دوربان [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • انسان‌محوری تحلیلی انتقادی و راهبردی بر پیش‌فرض‌های مدون دانش آینده‌پژوهی [دوره 26، شماره 3، 1396]
 • انسجام مشارکت همبستگی ملی و مشارکت عمومی [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • انسداد فرهنگی بررسی علل فقدان پویایی در سازمان‌های فرهنگی و آموزشی کشور [دوره 14، شماره 4، 1385]
 • انصاف رویه‌ای تأملی بر امکان اِعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداری [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • انفجارهای امریکا انفجارهای امریکا و منافع ملی جمهوری اسلامی [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • انقلاب «انقلاب» یا «دموکراسی» [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • انقلاب به‌سوی نظریه عمومی انقلاب‌های ایران [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • انقلاب بررسی سیاست خارجی دولت‌های انقلابی جدید در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بر‌اساس مدل پیوستگی جیمز روزنا [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • انقلاب اسلامی ساختار گفتمانی مرحله جدید در روابط ایران و روسیه [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • انقلاب اسلامی بازتاب‌های معناگرایانه انقلاب اسلامی ایران بر اسلام‌گرایی در خاورمیانه [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • انقلاب اسلامی جریان‌شناسی نیروهای سیاسی [دوره 23، شماره 4، 1393]
 • انقلاب اسلامی بایستگی «مقاومت فعال» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (الگوی کنش ایرانی- اسلامی در سیاست خارجی) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 37-66]
 • انقلاب اسلامی ایران مفهوم قلمرو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرز جغرافیایی / بی‌مرزی عقیدتی [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • انقلاب اسلامی ایران واکاوی نقش انقلاب اسلامی ایران در بازآرایی بیداری اسلامی عربستان [دوره 22، شماره 2، 1392]
 • انقلاب اسلامی ایران سناریوهای آینده جریان‌های سیاسی در ایران 1404 [دوره 26، شماره 2، 1396]
 • انقلاب اطلاعاتی جهانی‌شدن فرهنگ و کارکرد دیپلماسیِ فرهنگی در سیاست خارجی [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • انقلابهای رنگی واکاوی انقلاب‌های رنگی [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • انگلوساکسون بازشناسی پیوندهای سیاسی و اتمی دو کشور بزرگ انگلوساکسون؛ ریشه «روابط خاص» بین انگستان و آمریکا [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • انگلوساکسون درنگی در اندیشه مشهورترین فیلسوف دنیای انگلوساکسون؛ عدالت در آرای رالز [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • انگلیس آثار جهانی شدن بر گزینه‌های استراتژیک ایران [دوره 8، شماره 4، 1379]
 • انگلیس دولت آتی بغداد؛ دست‌آورد آمریکا یا انگلیس؟ [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • انگلیس مرگ یک رؤیا؛ بازخوانی شکست ارتش عراق [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • انگیزه تولیدکنندگان چشم‌انداز امنیت غذایی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • انواع استراتژی استفهام واکاوی نقش چارچوب‌ها در فرایند نظریه‌ پردازی [دوره 28، شماره 3، 1398]
 • انواع پول مروری انتقادی بر نظریه پول، دولت و بازار [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 35-52]
 • اهداف اهداف راهبردی نظام نخبگانی در اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله‏العالی) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 131-162]
 • اهداف اداری بازاندیشی در مفهوم شهروندی جهانی [دوره 10، شماره 1، 1381]
 • اهداف پایداری تعلیم و تربیت تحلیلِ راهبردیِ شایستگی‌هایِ نظامِ حکمرانیِ آموزش و پرورشِ ایران بر اساس چارچوبِ مفهومیِ ظرفیتِ سیاست‌گذاری [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 39-77]
 • اهل تسنن ظهور و افول القاعده در عراق [دوره 17، شماره 2، 1388]
 • اهل سنت نقدی بر مقاله «مصلحت و جایگاه فقهی آن»، مصلحت؛ کدام نگاه؟ از کدام منظر؟ [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • اوباما ایران امریکا تحلیل گفتمان پیام‌های نوروزی اوباما (2009 و 2010) [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • اوبژه بازشناسی پدیدارشناختی حکمت متعالیه و پی‌آیندهای تربیتی آن [دوره 22، شماره 2، 1392]
 • اوپک سیاست انرژی ایالات متحده امریکا [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • اوراسیا بررسی انتقادی نظریه مجموعه امنیتی منطقه‌ای با استفاده از محیط امنیتی منطقۀ قفقاز جنوبی [دوره 18، شماره 3، 1389]
 • اوراسیای مرکزی اهداف و دستاوردهای روسیه از ایجاد سازمان پیمان امنیت جمعی [دوره 22، شماره 3، 1392]
 • اوراق بهادار تحلیل حقوقی اوراق بهادار به‌مثابه ارزش [دوره 24، شماره 3، 1394]
 • اوراق قرضه ضرورت توسعه اوراق بهادار اسلامی [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • اوراق مشارکت ضرورت توسعه اوراق بهادار اسلامی [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • اوراق منفعت «بطلان سود بدون عهده» در بازارهای مالی اسلامی [دوره 24، شماره 3، 1394]
 • اوسینت کاربست هوشمندی در آینده‏پژوهی به‌منظور دستیابی به فرایندهای «دیدبانی هوشمند راهبردی» [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 5-31]
 • اوضاع و احوال توجه به اوضاع و مقتضیات جامعه در وضع و تبدیل احکام در قرآن کریم [دوره 16، شماره 3، 1387]
 • اوقات فراغت سرگرمی‌های عصر ما و تأثیرات فرهنگی و اجتماعی آن [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • اوکراین بازبینیِ طرح سپر دفاع موشکی و افق آن در روابط روسیه – امریکا [دوره 23، شماره 3، 1393]
 • اوکراین تحولات اوکراین و تأثیر آن بر نظام بین‌الملل [دوره 25، شماره 3، 1395]
 • اولویت امنیتی سیاست‌های امنیت ملی ایران در سه دوره گفتمانی [دوره 12، شماره 2، 1383]
 • اولویت ورودی آسیب‌شناسی چرخه‌ی سیاست‌گذاری امور زنان در جمهوری اسلامی ایران [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 129-158]
 • اومانیسم رویکرد سیاسی-حقوقی؛ صلح پست‌مدرن بر مبنای سازنده‌گرایی [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • اومانیسم نقد هایدگر و لئواشتراوس بر سیاست دوران مدرن [دوره 14، شماره 2، 1385]
 • ایالات شمالی امنیت هسته‌ای پاکستان: چالش در حال تشدید [دوره 16، شماره 2، 1387]
 • ایالات متحده فناوری؛ مدارهای توسعه و چالش‌های ایران [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • ایالات متحده جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی ایالات متحده [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • ایالات متحده ارزش یک کرسی در شورای امنیت چقدر است؟ بررسی موضوع کمک خارجی و رشوه در سازمان ملل [دوره 16، شماره 3، 1387]
 • ایالات متحده جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ای: تأملات جدید در مورد منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • ایالات متحده بحران بحرین و امنیت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • ایالات متحده بررسی جایگاه استقرار فراسرزمینی سلاح‌های هسته‌ای ایالات متحده آمریکا (مطالعه موردی اروپا) [دوره 25، شماره 1، 1395]
 • ایالات‌متحده‌آمریکا راهبرد منطقه‌ای ایالات‌متحده‌آمریکا؛ تهدیدسازی از اقدامات منطقه‌ای ایران [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 67-100]
 • ایالات‌متحده آمریکا راهبرد و دیپلماسی رقابتی قدرت‌های بزرگ در آمریکای ‌لاتین [دوره 25، شماره 3، 1395]
 • ایالات متحده آمریکا راهبردهای دیپلماسی عمومی ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه؛ ارزیابی تطبیقی دوران بوش و اوباما [دوره 25، شماره 1، 1395]
 • ایالات متحده آمریکا تغییر در ادراک آمریکا از تهدید در افغانستان و پیامدهای راهبردی برای ایران [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 495-530]
 • ایالات متحده امریکا شانگهای: منطقه‌گرایی نوین و تهدید منافع امریکا در آسیای مرکزی [دوره 22، شماره 4، 1392]
 • ایالات متحده امریکا داوری جانبدارانه و تقابل آن با اصول بنیادین حاکم بر داوری با تأکید بر رویه دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحدهداوری جانبدارانه و تقابل آن با اصول بنیادین حاکم بر داوری با تأکید بر رویه دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده [دوره 23، شماره 1، 1393]
 • ایدئولوژی تبیین مفهوم هویت از چشم‌انداز گفتمانی [دوره 16، شماره 3، 1387]
 • ایدئولوژیک با نگاه به آینده فرآیند سیاسی؛ آسیب‌شناسی جریان‌های سیاسی عراق [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • ایدئولوژیک جایگاه ایران در عراق از دیدگاه آمریکا [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • ایران راهبرد و الگوی رفتاری روسیه در تقابل ایران و رژیم صهیونیستی [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 5-33]
 • ایران نقد نظریه مدرن صلح (به‌سوی نظریه کلاسیک صلح مبتنی بر تاریخ ایران) [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 189-212]
 • ایران سخنرانی مارک گازیروفسکی در مرکز تحقیقات استراتژیک؛ مواضع جدید دولت بوش نسبت به ایران [دوره 10، شماره 1، 1381]
 • ایران ایران، عراق جدید و نظام امنیت منطقه‌ای خلیج فارس [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • ایران بررسی آثار افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی بر بهای خدمات حمل ونقل در ایران [دوره 15، شماره 4، 1386]
 • ایران ساختار گفتمانی مرحله جدید در روابط ایران و روسیه [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • ایران تحلیلی بر ‌اندازه و شیوه حمایت از بخش کشاورزی ایران در نیمه اول دهه هشتاد [دوره 17، شماره 3، 1388]
 • ایران مقایسه تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران و کره شمالی در شورای ‌امنیت [دوره 18، شماره 2، 1389]
 • ایران تأثیر انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد بر توسعۀ صادرات غیرنفتی و واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای ایران در تجارت با ترکیه [دوره 18، شماره 4، 1389]
 • ایران نسبت هویت ملی و وحدت ملی در ایران [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • ایران بحران بحرین و امنیت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • ایران ارزیابی تهدیدات زیست‌محیطی در امنیت ملی ایران [دوره 22، شماره 2، 1392]
 • ایران ایران و مدل‌های تحریم: ممانعت از دسترسی به منابع [دوره 22، شماره 3، 1392]
 • ایران تحلیل الگوی توسعه ایران بین دو انقلاب مبتنی بر اقتصاد سیاسی و نظم اجتماعی [دوره 22، شماره 4، 1392]
 • ایران داوری جانبدارانه و تقابل آن با اصول بنیادین حاکم بر داوری با تأکید بر رویه دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحدهداوری جانبدارانه و تقابل آن با اصول بنیادین حاکم بر داوری با تأکید بر رویه دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده [دوره 23، شماره 1، 1393]
 • ایران آسیب‌شناسی شکاف‌های اجتماعی و ارائه راهبردهایی برای تقویت همبستگی ملی در ایران [دوره 23، شماره 2، 1393]
 • ایران سنجش مسئولیت نهادهای فعال در حوزه نانوتکنولوژی ایران در ایفای کارکردهای حکمرانی [دوره 23، شماره 3، 1393]
 • ایران شناسایی و تحلیل جایگاه و ارتباطات مالی نهادهای فعال در حوزه نانو تکنولوژی ایران [دوره 24، شماره 1، 1394]
 • ایران هویت، سیاست و زیست‌جهان [دوره 24، شماره 2، 1394]
 • ایران آسیب‌شناسی آموزش و توسعۀ حقوق عمومی در ایران به‌مثابۀ دانشی راهبردی [دوره 24، شماره 3، 1394]
 • ایران ساختار منعطف، کلید موفقیت دی- 8 در آینده پیش رو [دوره 25، شماره 2، 1395]
 • ایران آسیب‌شناسی وضع موجود و ارائه‌ الگوی مطلوب مدیریتی توسعه‌ منطقه‌ای در ایران [دوره 25، شماره 2، 1395]
 • ایران تحول در مأموریت‌های ناتو و ضرورت تقویت رژیم نظارتی در حقوق بین‌الملل (راهبرد مسئولیت‌پذیری ناتو) [دوره 25، شماره 4، 1395]
 • ایران آسیب‌شناسی موانع یکپارچه‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی دولت الکترونیک در ایران [دوره 26، شماره 2، 1396]
 • ایران تحول فناوری موشکی و راهبرد دفاعی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 2، 1396]
 • ایران امنیتی‌سازی تنش سایبری جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی؛ تهدیدها و الزامات راهبردی [دوره 27، شماره 1، 1397]
 • ایران تأثیرپذیری ژئوپلیتیکی منافع ملی جمهوری اسلامی ایران از رقابت ناتو و سازمان همکاری شانگهای در آسیای مرکزی [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 103-136]
 • ایران مفهوم راهبرد مقاومت فعال در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 101-127]
 • ایران پایش محیط‌زیست ایران در افق سند چشم‌انداز، دوره 1385-1395 (عملکرد تطبیقی با کشورهای منطقه و شناسایی حوزه‌های بحرانی) [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 333-362]
 • ایران راهبرد سیاسی ایران و عربستان در موج دوم بیداری اسلامی درکشورهای بحرین، سوریه و یمن [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 791-827]
 • ایران راهبرد سیاست خارجی عبدالفتاح ‌السیسی و الزامات امنیتی آن برای ایران [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 731-760]
 • ایران چشم‌اندازی بر راهبردی شدن مناسبات جمهوری اسلامی ایران و پاکستان [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 761-789]
 • ایران‌هراسی واکاوی فضاسازی رسانه‌ای آمریکا در پرونده‌ هسته‌ای ایران (بررسی موردی عملکرد صدای آمریکا) [دوره 24، شماره 2، 1394]
 • ایران و آمریکا تروریسم، بحران خاورمیانه و روابط ایران و آمریکا [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • ایران و جمهوری اسلامی (نظریه دموکراتیزاسیون (نگرش انتقادی) [دوره 17، شماره 2، 1388]
 • ایمنی پرواز بررسی حقوقی امنیت پروازهای غیرنظامی با تمرکز بر ماجرای حمله ناو امریکایی به هواپیمای مسافربری ایرباس ایران [دوره 23، شماره 2، 1393]
 • اینترنت آموزش از راه دور، کلاس‌های مجازی و فن آموزش در محیط اینترنت [دوره 15، شماره 2، 1386]
 • اینترنت بی‌سیم اقتصادِ نوینِ بدون جرم [دوره 14، شماره 2، 1385]
 • ایوب خان چیستی و چرایی؛ نظامی‌گری در پاکستان [دوره 9، شماره 1، 1380]

ب

 • بارسلونا تحلیلی راهبردی از رویکردهای نوین حکمروایی در مناطق کلان‌شهری اروپا (مطالعه موردی بارسلونا و لندن) [دوره 25، شماره 1، 1395]
 • بارسلونا تراکشن شرایط حمایت دیپلماتیک از شرکت‌ها در حقوق بین‌الملل: تابعیت شرکت‌ها [دوره 15، شماره 2، 1386]
 • باری بوزان جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی ایالات متحده [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • بازار جهانی‌شدنِ توسعه‌گرایی با نگاهی به تجربه شرق آسیا [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • بازار سرمایه تکالیف سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه پیشگیری از جرم [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • بازار سهام بررسی اثرات آزادسازی‌های مالی بر بازار سهام در اقتصاد ایران [دوره 21، شماره 3، 1391]
 • بازار کار سیاست‌های کاهش عدم تعادل‌های بازار کار و افزایش رشد اقتصاد در ایران [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • بازار کار تصویری از شکاف اشتغال بالفعل و اشتغال بالقوه در اقتصاد ایران [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • بازار نفت سیاست انرژی ایالات متحده امریکا [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • بازارهای مالی بررسی اثرات آزادسازی‌های مالی بر بازار سهام در اقتصاد ایران [دوره 21، شماره 3، 1391]
 • بازارهای مالی اسلامی «بطلان سود بدون عهده» در بازارهای مالی اسلامی [دوره 24، شماره 3، 1394]
 • بازاریابی رابطه‌مند جامعه‌پذیری سیاسی بستری برای بازاریابی سیاسی رابطه‌مند [دوره 25، شماره 2، 1395]
 • بازاریابی سیاسی جامعه‌پذیری سیاسی بستری برای بازاریابی سیاسی رابطه‌مند [دوره 25، شماره 2، 1395]
 • بازاریابی سیاسی بررسی تاثیر نحوه تفکر بر توجه دیداری افراد در انتخاب کاندیداها: مطالعه آزمایشگاهی با استفاده از ردیاب چشم [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 159-192]
 • بازاریابی سیاسی رابطه‌مند جامعه‌پذیری سیاسی بستری برای بازاریابی سیاسی رابطه‌مند [دوره 25، شماره 2، 1395]
 • بازاریابی عصبی بررسی تاثیر نحوه تفکر بر توجه دیداری افراد در انتخاب کاندیداها: مطالعه آزمایشگاهی با استفاده از ردیاب چشم [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 159-192]
 • بازدارندگی همکاری راهبردی نیروی دریایی هند و امریکا: فرصت‌ها و چالش‌ها (با نگاهی بر نقش بازدارنده جمهوری اسلامی ایران) [دوره 23، شماره 1، 1393]
 • بازدارندگی تحول فناوری موشکی و راهبرد دفاعی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 2، 1396]
 • بازدارندگی ویژگی‌های راهبردی و قدرت بازدارندگی تسلیحات موشکی با تمرکز بر جمهوری‌اسلامی‌ایران [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 137-171]
 • بازنمایی شناخت راهبرد رسانه‌های فارسی‌زبان بیگانه، در مدیریت تصویرِ نهاد ولایت‌فقیه [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 197-228]
 • بازیگران قواعد تحول و سازوکارهای ایجاد ثبات وامنیت بین‌المللی؛ رویکرد تئوریک تغییر در نظام بین‌الملل [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • بازیگران هوش مصنوعی و دورنمای آینده‌پژوهی راهبردی دانشگاه در ایران: تحلیل اهداف و بازیگران [دوره 31، شماره 3، 1401]
 • بازیگران بین المللی بازشناسی اهداف ملّی و راهبردپردازی [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • بازیگران غیردولتی مسئولیت بین‌المللی بازیگران غیردولتی در فضای ماورای جوّ [دوره 25، شماره 3، 1395]
 • بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای واکاوی علل حضور روسیه در بحران سوریه [دوره 22، شماره 4، 1392]
 • بازی‌های ویدئویی و کامپیوتری سرگرمی‌های عصر ما و تأثیرات فرهنگی و اجتماعی آن [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • باشگاه انرژی تأملی برطرح تشکیل باشگاه انرژی در سازمان همکاری شانگهای [دوره 17، شماره 2، 1388]
 • بانک جهانی بازخوانی ابعاد شاخص‌های فراملی در هدایت نظام حکمرانی مورد مطالعه: شاخص سهولت انجام کسب‌وکار [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 107-149]
 • بانک جهانی بازخوانی ابعاد شاخص های فراملی در هدایت حکمرانی مورد مطالعه:شاخص سهولت انجام کسب و کارِ [دوره 28، شماره 3، 1398]
 • بانک جهانی سوخت بانک جهانی سوخت هسته‌ای: موانع و چشم‌اندازها [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • بانکداری اسلامی بررسی سود بانکی در شرایط تورمی (با تأکید بر جنبه فقهی) [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • بانکداری اسلامی «بطلان سود بدون عهده» در بازارهای مالی اسلامی [دوره 24، شماره 3، 1394]
 • بانک سوخت شیوه‌های حقوقی بین‌المللی همکاری در انتقال فناوری صلح‌آمیز ‌هسته‌ای [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • بایستگی جرم‌انگاری بایستگی جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی و الگوهای آن [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • بایستگی‏های انسانی بایستگی‎های انسانی اجرای الگوی اسلامی_ ایرانی پیشرفت [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 553-586]
 • بت وارگی کالا شئی شدگی از لوکاچ تا هابرماس [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • بحران افغانستان؛ نظریه سیاسی و بحران بین‌المللی [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • بحران تحول رهیافت موازنه قدرت در نظم‌های منطقه‌ای: هویت‌گرایی در برابر ساختارگرایی [دوره 22، شماره 2، 1392]
 • بحران آب آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری بحران آب در ایران با رویکرد آینده‌نگاری [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 95-124]
 • بحران آب بحران وضعیت آب در جهان و ایران [دوره 16، شماره 2، 1387]
 • بحران بحرین بحران بحرین و امنیت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • بحران توزیع شکاف در‌آمدی، دغدغه ‌ امنیتی کشورهای در حال گذار؛ مطالعه موردی ایران [دوره 18، شماره 4، 1389]
 • بحران سکولاریسم خاورمیانه؛ عرصه رویارویی گفتمان سلطه‌جویی و گفتمان سلطه‌ستیزی [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • بحران سوریه واکاوی علل حضور روسیه در بحران سوریه [دوره 22، شماره 4، 1392]
 • بحران کرونا آسیب‌شناسی داده بنیاد حکمرانی پاندمی کرونا در ایران [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 97-129]
 • بحران گروگانگیری بحران گروگان‌گیری و تحریم ایران [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • بحران مالی تأملاتی در خصوص آینده اتحادیه اروپا در پرتو بحران موجود [دوره 22، شماره 3، 1392]
 • بحران نهادمندی تحلیل نهادی بر توسعه سیاست‌زدگی جامعه ایرانی [دوره 31، شماره 2، 1401]
 • بحران نوسازی خاورمیانه؛ عرصه رویارویی گفتمان سلطه‌جویی و گفتمان سلطه‌ستیزی [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • بحران هسته‌ای ایران واکاوی فضاسازی رسانه‌ای آمریکا در پرونده‌ هسته‌ای ایران (بررسی موردی عملکرد صدای آمریکا) [دوره 24، شماره 2، 1394]
 • بحران هویت هویت فرهنگی جامعة ایران: چگونگی و چرایی [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • بحران هویت خاورمیانه؛ آینه تنازع هویت‌ها [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • بحران یورو آلمان و مدیریت بحران مالی اتحادیه اروپا [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • بخش انرژی رویکرد آینده پژوهی به آینده انرژی در ایران [دوره 17، شماره 3، 1388]
 • بخش بالادستی صنعت نفت و گاز چالش‌های قانونی استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت نفت و گاز ایران [دوره 25، شماره 2، 1395]
 • بخش بهداشت و درمان استخراج شاخص‌های کلیدی توسعه پژوهش با روش دلفی فازی ایشیکاوا برای بخش بهداشت و درمان [دوره 25، شماره 4، 1395]
 • بخش پزشکی اولویت‌بندی توسعه کاربرد فناوری هسته‌ای ایران با رویکرد تاپسیس (مطالعه موردی: زیربخش‌های بخش کشاورزی، صنعت و پزشکی) [دوره 26، شماره 4، 1396]
 • بخش خصوصی واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های دولتی در راستای اصل (44) قانون اساسی؛ چالش‌ها ‌و ‌دستاوردها [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 171-198]
 • بخش دولتی و خصوصی تأثیر نظریه تفکیک اعمال حاکمیت و تصدی دولت بر خصوصی‌سازی (با تأکید بر تحولات نقش دولت و بخش خصوصی) [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • بخش صنعت اولویت‌بندی توسعه کاربرد فناوری هسته‌ای ایران با رویکرد تاپسیس (مطالعه موردی: زیربخش‌های بخش کشاورزی، صنعت و پزشکی) [دوره 26، شماره 4، 1396]
 • بخش طرح‌های استراتژیک امنیت هسته‌ای پاکستان: چالش در حال تشدید [دوره 16، شماره 2، 1387]
 • بخش عمومی مسائل ساختاری در فرآیند بودجه‌ریزی ایران [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • بخش کشاورزی اولویت‌بندی توسعه کاربرد فناوری هسته‌ای ایران با رویکرد تاپسیس (مطالعه موردی: زیربخش‌های بخش کشاورزی، صنعت و پزشکی) [دوره 26، شماره 4، 1396]
 • بدبینان هسته‌ای اشاعه هسته‌ای و صلح: مروری بر آرای موافقان و مخالفان اشاعه [دوره 24، شماره 1، 1394]
 • براکت کردن تبیین مفهوم اپوخه در پژوهش‌های پدیدارشناختی و کاربرد آن در حوزه کارآفرینی [دوره 23، شماره 2، 1393]
 • براندازی نرم تحلیل محتوای امنیتی پیام‌های شبکه اجتماعی تلگرام [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 125-150]
 • برجام سناریوهای پیش‌روی جمهوری اسلامی‌ ایران در قبال برجام (دوران ترامپ و بایدن) [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 131-163]
 • برساخته گفتمانی آشفتگی معنایی تروریسم در گفتمان علمی و سیاسی [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • برنامه¬ریزان اِنگاشت فرهنگ برنامه‌ریزی: تأثیر چارچوب شناختی برنامه‌ریزان بر کاربست برنامه‌ریزی فضایی [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 163-187]
 • برنامه¬ریزی فضایی اِنگاشت فرهنگ برنامه‌ریزی: تأثیر چارچوب شناختی برنامه‌ریزان بر کاربست برنامه‌ریزی فضایی [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 163-187]
 • برنامه URBAN ارزیابی کارآمدی و اثربخشی ابتکار عمل‌های اجتماعی شهری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا (URBAN CI) [دوره 17، شماره 3، 1388]
 • برنامه اقدام جهانی بحران وضعیت آب در جهان و ایران [دوره 16، شماره 2، 1387]
 • برنامه پنجم توسعه بررسی نیازهای منابع انسانی برنامه پنجم توسعه: رویکردی آینده‌پژوهی [دوره 18، شماره 3، 1389]
 • برنامه پنجم توسعه سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه و الگوی امنیتی جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس ( با تأکید بر امور سیاسی، دفاعی و امنیتی) [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • برنامه توسعه راهکارهای ارتقای سرمایه اجتماعی در کشور با توجه به سند چشم‌انداز بیست‌ساله نظام [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • برنامه توسعه ارزیابی و تحلیل بخش علم و فناوری قانون برنامه پنجم توسعه از منظر اسناد فرادستی [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • برنامه جامع انرژی رهیافتی بر روش‌شناسی تبیین استراتژی توسعه گاز کشور [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • برنامه چهارم کندوکاو در برخی شاخص‌های پژوهش و فناوری کشور [دوره 16، شماره 3، 1387]
 • برنامه‌ریزی تحلیلی بر موانع فراروی آمایش سرزمین در ‌ایران [دوره 17، شماره 3، 1388]
 • برنامه‌ریزی طراحی مدل مفهومی عمومی شاخص‌ها و مؤلفه‌های برنامه‌ریزی نیروی انسانی مبتنی بر شایستگی‌ها [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • برنامه ریزی با تأکید بر تجارب بانک توسعه آسیا؛ تور ایمنی و استراتژی‌های تأمین اجتماعی در دوران گذار [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • برنامه‌ریزی استراتژیک شناسایی رویکردهای راهبردی در خط‌مشی‌گذاری نخبگان در راستای کارآمدسازی نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 29-61]
 • برنامه‌ریزی راهبردی تبیین رابطه بین عوامل محیطی مؤثر بر برنامه‌ریزی استراتژیک فرهنگی [دوره 26، شماره 4، 1396]
 • برنامه‌ریزی راهبردی فرهنگی و تحول فرهنگی تبیین رابطه بین عوامل محیطی مؤثر بر برنامه‌ریزی استراتژیک فرهنگی [دوره 26، شماره 4، 1396]
 • برنامه‌ریزی منابع انسانی بررسی نیازهای منابع انسانی برنامه پنجم توسعه: رویکردی آینده‌پژوهی [دوره 18، شماره 3، 1389]
 • برنامه‌ریزی منابع انسانی طراحی مدل مفهومی عمومی شاخص‌ها و مؤلفه‌های برنامه‌ریزی نیروی انسانی مبتنی بر شایستگی‌ها [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • برنامه سوم توسعه برنامه سوم توسعه (1383-1379)؛ زمینه‌ها، اهداف،کامیابی‌ها و ناکامی‌ها [دوره 25، شماره 2، 1395]
 • برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد یونپ بررسی چالش‌های حقوقی کنوانسیون تهران در‌باره حفاظت محیط زیست دریای خزر [دوره 22، شماره 4، 1392]
 • برنامه‏های‌پنج‌ساله‌توسعه اثربخشی توسعه‌سیاسی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه مطابق با رویکرد سند چشم‌انداز بیست‌ساله افق 1404 ایران [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 5-28]
 • برنامه‌های توسعه نظام حقوقی ایران و مسئله سیاست‌گذاری زیست‌محیطی [دوره 21، شماره 3، 1391]
 • برنامه هسته‌ای ایران سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه و الگوی امنیتی جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس ( با تأکید بر امور سیاسی، دفاعی و امنیتی) [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • بروکشل جرم‌های ناشی از نفرت [دوره 10، شماره 1، 1381]
 • برون‌یابی روند شناسایی و تحلیل پیشران‌های روند بهبود ارزش افزوده اقتصادی در راستای آینده‌نگاری شرکت‌ها [دوره 27، شماره 1، 1397]
 • بری بوزان بررسی انتقادی نظریه مجموعه امنیتی منطقه‌ای با استفاده از محیط امنیتی منطقۀ قفقاز جنوبی [دوره 18، شماره 3، 1389]
 • بغداد دولت آتی بغداد؛ دست‌آورد آمریکا یا انگلیس؟ [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • بلوکه کردن اموال و دارایی‏های ایران بحران گروگان‌گیری و تحریم ایران [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • بنزین حساسیت CNG در سیاست راهبردی انرژی کشور [دوره 12، شماره 2، 1383]
 • بنگاه ارائه رویکرد سناریوپردازی دوسطحی صنعت و بنگاه (مطالعه موردی: سناریوهای آینده کفش در ایران) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 81-107]
 • بنگاه جدید همکاری راهبردی شرکت‌های صنعتی و بنگاه‌های جدید فناوری نانو، چالش‌ها و راهکارها [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 5-32]
 • بنیادگرایان حقوق اسلامی در تقابل با تروریسم بین‌المللی [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • بنیادگرایی موج نوین سکولارزدایی [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • بنیادگرایی خاورمیانه؛ آینه تنازع هویت‌ها [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • بنیادگرایی تأثیر عامل تروریسم بر تقابل اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران پس از 11 سپتامبر 2001 [دوره 22، شماره 4، 1392]
 • بنیادگرایی اسلامی خاورمیانه؛ عرصه رویارویی گفتمان سلطه‌جویی و گفتمان سلطه‌ستیزی [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • بنیاد گرایی وشرق آفریقا فضای جریان ها و شکل گیری بنیاد گرایی در شرق آفریقا [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • بهداشت و درمان گزینه‌ای برای برون رفت از بن‌بست‌های کنونی [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • بهره‌وری تحلیل تجربه کره؛ سیاست صنعتی در آینه بهره‌وری کل عوامل [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • بهره‌وری اقتصاد دیجیتالی اقتصادِ نوینِ بدون جرم [دوره 14، شماره 2، 1385]
 • بهینگی ثلث مصرف انرژی کشور، آکنده از چالش؛ انرژی بخش خانگی مقاومت سنگین در برابر بهینگی [دوره 12، شماره 2، 1383]
 • بهینه کاوشی در مصرف انرژی بخش ساختمان و مسکن؛ سه گام تا ایستارِ بهینه در بخش مسکن و ساختمان [دوره 12، شماره 2، 1383]
 • بهینه‌سازی نگره‌های راهبردی در نهاد مسئول بهینه‌سازی [دوره 12، شماره 2، 1383]
 • بهینه سازی منطقی‌سازی مصرف سوخت؛ نهادینگی و پایانی [دوره 12، شماره 2، 1383]
 • بوبیان آزهای سرزمینی عراق نسبت به کویت 90-1968 [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • بودجه‌ریزی مسائل ساختاری در فرآیند بودجه‌ریزی ایران [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • بودجه‌ریزی بودجه‌ریزی دفاعی و امنیتی تأثیرات تهدیدات زیستی بر بودجه‌ریزی دفاعی و امنیتی: مطالعه موردی کووید- 19 [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 67-96]
 • بوسنی حقوق و سازمان‌های بین‌المللی [دوره 10، شماره 1، 1381]
 • بوش درنگی در ماهیت و کارنامه صهیونیست‌های مسیحی حامیانی قوی‌تر برای اسرائیل [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • بی¬ثباتی اقتصاد کلان بررسی نقش صندوق‌های نفتی در کنترل بی‌ثباتی اقتصاد کلان در کشورهای نفت-خیز [دوره 18، شماره 4، 1389]
 • بی¬ثباتی قیمت نفت بررسی نقش صندوق‌های نفتی در کنترل بی‌ثباتی اقتصاد کلان در کشورهای نفت-خیز [دوره 18، شماره 4، 1389]
 • بیانیه‏های الجزایر بحران گروگان‌گیری و تحریم ایران [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • بیت المال بررسی فقهی حقوقی موارد پرداخت دیه توسط بیت‌المال [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • بیت المقدس پاسخی به روشنفکران غرب؛ اسرائیل-فلسطین، راه سوم [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • بی‌تفاوتی سیاسی بررسی نقش ابعاد ساختاری و ارتباطی سرمایه اجتماعی در تبیین مشارکت سیاسی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان) [دوره 23، شماره 1، 1393]
 • بیداری اسلامی سیاست‌های منطقه‌ای ستیزه‌جویانه عربستان سعودی در قبال ج.ا.ایران (2017-2003): دلایل، اهداف و پیامدها [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 133-159]
 • بیداری اسلامی بازتاب‌های معناگرایانه انقلاب اسلامی ایران بر اسلام‌گرایی در خاورمیانه [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • بیداری اسلامی واکاوی نقش انقلاب اسلامی ایران در بازآرایی بیداری اسلامی عربستان [دوره 22، شماره 2، 1392]
 • بیداری اسلامی راهبرد سیاسی ایران و عربستان در موج دوم بیداری اسلامی درکشورهای بحرین، سوریه و یمن [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 791-827]
 • بی سازمانی اجتماعی مبانی نظری و راهبردی مدیریت ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگی در تهران [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • بی‌طرفی داوری جانبدارانه و تقابل آن با اصول بنیادین حاکم بر داوری با تأکید بر رویه دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحدهداوری جانبدارانه و تقابل آن با اصول بنیادین حاکم بر داوری با تأکید بر رویه دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده [دوره 23، شماره 1، 1393]
 • بیکاری از منظر آمار؛ اشتغال و بیکاری در ایران [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • بیکاری سیاست‌های کاهش عدم تعادل‌های بازار کار و افزایش رشد اقتصاد در ایران [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • بیکاری جایگاه بخش غیررسمی در ایجاد اشتغال در ایران [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • بیکاری با نگاهی به ایران؛ بازشناسی بیمه بیکاری [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • بیکاری اقتصاد سیاسی پدیده کم رشدی در ایران [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • بی‌کیفری ناسازواری عدالت و صلح در دیوان کیفری بین‌المللی در پرتو پرونده عمرالبشیر(سودان) [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • بی‌کیفری رویارویی با بی‌کیفری تروریسم؛ راهبردی نوین در پرتو تحولات نظام حقوق بین‌المللی کیفری [دوره 24، شماره 3، 1394]
 • بیگانگی شئی شدگی از لوکاچ تا هابرماس [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • بیگانگی از خود نیهیلیسم: از انکار تا واقعیت [دوره 14، شماره 2، 1385]
 • بی‌مرزی عقیدتی مفهوم قلمرو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرز جغرافیایی / بی‌مرزی عقیدتی [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • بی‌معنایی نیهیلیسم: از انکار تا واقعیت [دوره 14، شماره 2، 1385]
 • بین¬حکومت¬گرایی تأملی برطرح تشکیل باشگاه انرژی در سازمان همکاری شانگهای [دوره 17، شماره 2، 1388]
 • بین‌الدولی‌گرایی آلمان و مدیریت بحران مالی اتحادیه اروپا [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • بین‌المللی مبانی حقوقی تجارت الکترونیکی [دوره 16، شماره 4، 1387]
 • بین المللی یک بررسی تاریخی؛ زنان و پژوهش‌های علمی نو [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • بین المللی پارادوکس‌های کشور ما [دوره 10، شماره 1، 1381]
 • بین‌المللی‌سازی آینده بین‌المللی‌سازی کلان‌شهرهای ایران مبتنی بر رقابت‌پذیری حکومت‌های محلی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 139-165]
 • بین‌المللی‌سازی بررسی نقش راهبردی مؤسسات پژوهشی در تقویت قدرت نرم ایران در نظام جهانی [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 587-620]
 • بین‌المللی‌شدن بررسی مهم‌ترین چالش‌ها و راهبرد‌‌های جذب دانشجویان خارجی در ایران (با استفاده از تکنیک گروه‌‌‌های کانونی) [دوره 22، شماره 4، 1392]
 • بین‌المللی‌شدن پویش محیطی ارزیابی آموزش عالی در کشورهای منتخب و درس‌هایی برای ایران [دوره 23، شماره 1، 1393]
 • بین‌المللی‌شدن آموزش عالی درگاه‌های آموزش عالی بین‌المللی و آیندة توسعۀ منطقه‌ای در ایران [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 33-58]
 • بیولوژیک منافع ایالات متحده و سازمان ملل متحد [دوره 13، شماره 4، 1384]

پ

 • پارادایم دقیقه‌ای در باب نسبی‌گرایی، مطلق‌گرایی و عینیت‌باوری [دوره 21، شماره 3، 1391]
 • پارادایم بررسی پارادایمی نسبت اخلاق و سیاست در تفکر لاک [دوره 22، شماره 2، 1392]
 • پارادایم اثبات‌گرایی تفسیرگرایی مروری بر روش‌شناسی نظریه پایه‌ور با تأکید بر مطالعات سازمانی [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • پارادایم فراملی ضرورت نگاه فراملی به امنیت انرژی [دوره 25، شماره 3، 1395]
 • پارادایم‎های نظری ارتباط بین‌سازمانی مطالعۀ راهبردی ارتباط همکاری بین‌سازمانی با فعالیت‌های خدماتی و صنعتی [دوره 24، شماره 2، 1394]
 • پارادوکس پارادوکس‌های کشور ما [دوره 10، شماره 1، 1381]
 • پارا کمّیت گرایی پژوهش کیفی: روش یا بُوِش؟ [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • پارامتر راهبرد بهبود استاندارد کیفیت آب شرب در کشورهای درحال توسعه [دوره 24، شماره 1، 1394]
 • پاردایم رئالیسم جهانی شدن: نظرورزی در رهیافت‌های روابط بین‌الملل و اقتصاد سیاسی بین‌الملل [دوره 14، شماره 1، 1385]
 • پارک‌های علم و فناوری ارائه الگوی تعاملی مدیریت منابع انسانی در پارک‌های علم و فناوری با تأکید بر رویکرد پویایی‌های سیستمی [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 35-58]
 • پارلمانی بازشناسی تعاملات نهادی؛ اسلام‌گرایی و دولت مدرن در ترکیه [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • پاسخ‌گویی ارزیابی عملکرد مجالس شورای اسلامی ‌در نظام جمهوری اسلامی‌ایران (مورد مطالعه: مجلس سوم تا هشتم) [دوره 23، شماره 3، 1393]
 • پاسخگویی نسبت‌سنجی الگوی حکمرانی خوب و مردم‌سالاری دینی (با تأکید بر شاخص‌های حاکمیت قانون، مشارکت و پاسخگویی) [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 35-65]
 • پاسخگویی طراحی مدل حکمرانی مشارکتی در راستای کاهش فساد اداری با رویکرد آمیخته (موردمطالعه: استانداری و فرمانداری شهر اهواز) [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 829-863]
 • پاسخ‌گویی و حق اظهارنظر از بررسی حکمرانی خوب تا الگوی حکمرانی پایدار [دوره 26، شماره 4، 1396]
 • پاکستان چیستی و چرایی؛ نظامی‌گری در پاکستان [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • پاکستان چشم‌اندازی بر راهبردی شدن مناسبات جمهوری اسلامی ایران و پاکستان [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 761-789]
 • پان‌ترکیسم رؤیای پان‌ترکیسم [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • پانوپتیکون منافع و محدودیت‌های پانوپتی‌سیسم حقوق بشری سازمان‌های غیردولتی و نظارت بر نسل‌کشی [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • پایش پایش محیط‌زیست ایران در افق سند چشم‌انداز، دوره 1385-1395 (عملکرد تطبیقی با کشورهای منطقه و شناسایی حوزه‌های بحرانی) [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 333-362]
 • پایش و اجرا مفهوم دولت تنظیم‌گر: تحلیل تنظیم‌گری به‌مثابه ابزار حکمرانی [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 227-266]
 • پتروشیمی وقتی جای سیاست صنعتی خالی است؛ تراژدی صنعت پتروشیمی کشور [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • پدرسالاری جدید کندوکاوی در مفهوم و واقعیت؛ پدرسالاری جدید [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • پدیدار شناسی درنگی در تأملات بنیادگزار پدیدارشناسی در سنگلاخِ ارضِ موعود هوسرلی [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • پدیدارشناسی فلسفه علم پدیدارشناسی هرمنوتیک و پژوهش کیفی [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • پدیدارشناسی بازشناسی پدیدارشناختی حکمت متعالیه و پی‌آیندهای تربیتی آن [دوره 22، شماره 2، 1392]
 • پدیدارشناسی تبیین پدیده نشاط و پویایی علمی در مراکز علمی از منظر نخبگان دانشگاهی: مطالعه‌ای با رویکرد پدیدارشناسی [دوره 25، شماره 2، 1395]
 • پدیدارشناسی نقدی روش‌شناختی به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت [دوره 26، شماره 4، 1396]
 • پدیدارشناسی تفسیری واکاوی نظام معنایی شهرنشینان از زمانمندی در زندگی روزمره: تحلیل زمانمندی توسعه‏ مدار به‌مثابه‏ راهبردی نوین در چشم‏انداز توسعه‎ ایران [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 99-131]
 • پرداخت دیه بررسی فقهی حقوقی موارد پرداخت دیه توسط بیت‌المال [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • پرستاران طراحی مدل کاربردی تعالی حرفه‌ای پرستاران؛ مطالعه کیفی با استفاده از نظریه پایور [دوره 24، شماره 4، 1394]
 • پروتستانتیزم نگرشی انتقادی به آینده فمینیسم با نگاهی راهبردی به جامعه ایران [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 165-180]
 • پروژه استراتژی مقابله با تحریم‌ها در اجرای پروژه‌های پارس جنوبی (مورد مطالعه: واحد 106 فاز 19 پارس جنوبی) [دوره 25، شماره 1، 1395]
 • پرویز مشرف امنیت هسته‌ای پاکستان: چالش در حال تشدید [دوره 16، شماره 2، 1387]
 • پژوهش کندوکاو در برخی شاخص‌های پژوهش و فناوری کشور [دوره 16، شماره 3، 1387]
 • پژوهش مقایسه روش‌شنا سی پژوهش کمّی وکیفی در علوم رفتاری [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • پژوهش استخراج شاخص‌های کلیدی توسعه پژوهش با روش دلفی فازی ایشیکاوا برای بخش بهداشت و درمان [دوره 25، شماره 4، 1395]
 • پژوهش ترکیبی پژوهش کیفی: روش یا بُوِش؟ [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • پژوهش کمّی پژوهش کیفی: روش یا بُوِش؟ [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • پژوهش کمّی مقایسه روش‌شنا سی پژوهش کمّی وکیفی در علوم رفتاری [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • پژوهش کیفی پژوهش کیفی: روش یا بُوِش؟ [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • پژوهش کیفی عاملیت انسان در رویکرد کیفی پژوهش [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • پژوهش کیفی مقایسه روش‌شنا سی پژوهش کمّی وکیفی در علوم رفتاری [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • پژوهش کیفی تبیین مفهوم اپوخه در پژوهش‌های پدیدارشناختی و کاربرد آن در حوزه کارآفرینی [دوره 23، شماره 2، 1393]
 • پژوهش‌های کیفی تحلیل استراتژیک جایگاه پژوهش‌های کیفی در کشور و ارائه استراتژی‌هایی جهت توسعه آن با استفاده از مدلSWOT [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • پژوهش‌های مدیریتی پژوهش کیفی: رهیافتی نو در مطالعات مدیریت [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • پسامتافیزیک اندیشه پسامتافیزیکی هابرماس در سیاست [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • پسامدرنیته مصاحبه با دکتر محمدجواد اردشیر لاریجانی؛ تأملی در مقدّمات و مقوّمات پسامدرنیسم [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • پساهمپایی طراحی مدل مفهومی پساهمپایی فناوری (مورد مطالعه: شرکت توربو کمپرسور نفت در شرایط تحریم) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 57-85]
 • پست‌مدرن رویکرد سیاسی-حقوقی؛ صلح پست‌مدرن بر مبنای سازنده‌گرایی [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • پست‌مدرن جهانی‌شدن و ادیان توحیدی: فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 18، شماره 2، 1389]
 • پست مدرن جنگ آینده-جنگ پست مدرن؛ طرح‌های نظامی آمریکا برای هزاره [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • پست مدرن هویت جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی انسان پست‌مدرن [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • پس‌کاوی واکاوی نقش چارچوب‌ها در فرایند نظریه‌پردازی [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 35-65]
 • پهپاد بررسی قواعد بشردوستانه حاکم بر کاربرد پهپادها در مخاصمات مسلحانه (مطالعه موردی حملات پهپادهای ایالات متحده آمریکا) [دوره 24، شماره 1، 1394]
 • پوئسیس نقد افلاطون بر رئالیسم در هنر [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • پوپر تمایزهای ایدئولوژیک در آرای پوپر و هابرماس [دوره 12، شماره 3، 1383]
 • پوتین سیاست خاورمیانه‌ای روسیه [دوره 17، شماره 2، 1388]
 • پوچی نیهیلیسم: از انکار تا واقعیت [دوره 14، شماره 2، 1385]
 • پورتوآلگره پورتوآلگره- 2001؛ چشم در برابر چشم [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • پول شویی درآمدی بر پول‌شویی [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • پویایی فرهنگی بررسی علل فقدان پویایی در سازمان‌های فرهنگی و آموزشی کشور [دوره 14، شماره 4، 1385]
 • پویش محیطی پویش محیطی ارزیابی آموزش عالی در کشورهای منتخب و درس‌هایی برای ایران [دوره 23، شماره 1، 1393]
 • پیاده‌سازی تحلیل روابط متغیرهای مؤثر در پیاده‌سازی راهبرد در بخش دولتی [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • پیام تحلیل محتوای امنیتی پیام‌های شبکه اجتماعی تلگرام [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 125-150]
 • پیامدهای اجتماعی توسعه اهمیت راهبردی تحلیل پیامدهای اجتماعی دیدگاه‌های نظری حاکم بر توسعه‌‌ صنعت نفت و گاز [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • پیشامدرن در راه دستیابی به یک فرادید در تفکر اجتماعی؛ جمع‌بندی سه‌گانه پیشامدرن، مدرن و پسامدرن [دوره 10، شماره 1، 1381]
 • پیش‌بینی مطالعات آینده و نقش آن در بررسی‌های استراتژیک [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • پیش‌بینی شاخص ترکیبی آینده‌نگر اقتصاد ایران در سال 1387 ( بر پایه اطلاعات 6 ماهه اول سال 1386 ) [دوره 15، شماره 4، 1386]
 • پیش‌بینی نرخ رشد بحث و بررسی نرخ رشد جمعیت کشور [دوره 17، شماره 3، 1388]
 • پیشران تحلیل عوامل عدم تعادل فضایی منطقه کلان‌شهری تهران و سناریوهای آینده [دوره 31، شماره 2، 1401]
 • پیشران‌ها شناسایی و تحلیل پیشران‌های روند بهبود ارزش افزوده اقتصادی در راستای آینده‌نگاری شرکت‌ها [دوره 27، شماره 1، 1397]
 • پیشرفت اصول پایه‌ای و عناصر کلیدی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت از منظر اسناد فرادستی نظام ج.ا.ایران [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • پیشرفت نقدی روش‌شناختی به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت [دوره 26، شماره 4، 1396]
 • پیشرفت بایستگی‎های انسانی اجرای الگوی اسلامی_ ایرانی پیشرفت [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 553-586]
 • پیش‌فرض‌های کلیدی تحلیلی انتقادی و راهبردی بر پیش‌فرض‌های مدون دانش آینده‌پژوهی [دوره 26، شماره 3، 1396]
 • پیشگیری از جرم پیشگیری از فساد اداری- مالی در پرتو «آیین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوۀ مجریه 1392» [دوره 24، شماره 3، 1394]
 • پیشگیری از جرم تکالیف سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه پیشگیری از جرم [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • پیکارهای انتخاباتی پیکارهای انتخاباتی و وسایل نوین ارتباطی [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • پیکره واحد در تکاپوی یکپارچگی در نظام خط‏مشی‏گذاری عمومی: الگوی پیکره واحد حکمرانی و خط‌مشی عمومی [دوره 27، شماره 1، 1397]
 • پیکره واحد در تکاپوی یکپارچگی در نظام خط‏مشی‌‏گذاری عمومی: الگوی پیکره واحد حکمرانی و خط‌مشی عمومی [دوره 27، شماره 1، 1397]
 • پیمان صلح حدیبیه رویکردی راهبردی به مفهوم مصلحت (مطالعه موردی معاهده صلح حدیبیه) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 35-66]
 • پیمان ناتو نقش شورای امنیت سازمان ملل در فروپاشی نظام قذافی [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • پیمایش کیفی شناسایی و آسیب‌شناسی چارچوب حکمرانی پژوهش در علوم انسانی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 61-86]

ت

 • تأمین اجتماعی چندلایه بایستگی‎های انسانی اجرای الگوی اسلامی_ ایرانی پیشرفت [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 553-586]
 • تأمین مالی ارائه چارچوبی برای بررسی تأثیرات آینده‌نگاری سازمانی بر سیاست‌گذاری در صنعت ورزش ایران [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 111-136]
 • تأمین مالی رفتار ویژه با کشورهای در حال توسعه جهت توسعه اقتصادی آنها از دیدگاه سازمان ملل متحد [دوره 24، شماره 1، 1394]
 • تئوری کلاسیک‌ها ارزیابی نظریه‌ی عاملیت و خادمیت و انطباق آن با دیدگاه اسلامی [دوره 14، شماره 2، 1385]
 • تئوری نئوکلاسیک‌ها ارزیابی نظریه‌ی عاملیت و خادمیت و انطباق آن با دیدگاه اسلامی [دوره 14، شماره 2، 1385]
 • تئوری‌های سرمایه اجتماعی مدیریت تنوع قومی مبتنی بر نظریه‌های سرمایه اجتماعی [دوره 14، شماره 2، 1385]
 • تئوری هویت اجتماعی نسبت هویت قومی و ملی در جامعه چند قومیتی ایران: بررسی و مقایسه سه رهیافت نظری [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • تاب‌آوری تحلیلی بر تاب‌آوری منابع آب در فرایند حکمرانی سرزمین فلات ایران [دوره 25، شماره 4، 1395]
 • تاب‏‏آوری اقتصادی راهبردهای افزایش مقاومت‌پذیری اقتصاد ایران با نگاهی به آینده اقتصاد مقاومتی [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 5-34]
 • تاب‌آوری ملی ارائه الگوی راهبردی سنجش تاب‌آوری ملی [دوره 31، شماره 2، 1401]
 • تابعیت شرکت‌ها شرایط حمایت دیپلماتیک از شرکت‌ها در حقوق بین‌الملل: تابعیت شرکت‌ها [دوره 15، شماره 2، 1386]
 • تاراج اموال استرداد اموال تاراج‌شده در حقوق بین‌الملل مبارزه با فساد [دوره 25، شماره 1، 1395]
 • تاریخ نقد نظریه مدرن صلح (به‌سوی نظریه کلاسیک صلح مبتنی بر تاریخ ایران) [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 189-212]
 • تاریخ مطالعه تاریخ از نگاه استنفورد [دوره 10، شماره 1، 1381]
 • تاریخ هم پیوندی فرهنگ با موانع توسعه در ایران [دوره 12، شماره 3، 1383]
 • تاریخ هویت و ملیت ایرانی در فراخنای تاریخ [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • تاکتیک واکاوی مضامین راهبردی در سیاست‎ های کلی نظام: کاربرد چارچوب مضمون در سیاست پژوهی [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 5-34]
 • تاکتیک ارعاب عاطفه مثبت بررسی تأثیرعواطف و احساسات بر روی به کارگیری تاکتیک‌های مدیریت تأثیر [دوره 17، شماره 4، 1388]
 • تاکتیک حامی‌سازی بررسی تأثیرعواطف و احساسات بر روی به کارگیری تاکتیک‌های مدیریت تأثیر [دوره 17، شماره 4، 1388]
 • تاکتیک خودشیرینی بررسی تأثیرعواطف و احساسات بر روی به کارگیری تاکتیک‌های مدیریت تأثیر [دوره 17، شماره 4، 1388]
 • تالاب‌های بین¬المللی بررسی مشکل زیست‌محیطی دریاچه ارومیه از منظر حقوق بین‌الملل محیط زیست [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • تامین اجتماعی با نگاهی به ایران؛ بازشناسی بیمه بیکاری [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • تامین اجتماعی جهانی شدن، تورایمنی و جامعه هدف [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • تامین اجتماعیی گزینه‌ای برای برون رفت از بن‌بست‌های کنونی [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • تامین اجتماعیی با تأکید بر تجارب بانک توسعه آسیا؛ تور ایمنی و استراتژی‌های تأمین اجتماعی در دوران گذار [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • تامین اجتماعیی کارآمدی تورایمنی و جایگاه شبکه‌های غیر متشکل تاریخ : مهر 1381 [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • تبادل فرهنگی بررسی عوامل مؤثر بر صیانت فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • تبدیل به اوراق بهادار کردن تعهد بانک‌ها به حفظ اسرار مشتریان و عملیات تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • تبعات اجتماعی در راه دستیابی به یک فرادید در تفکر اجتماعی؛ جمع‌بندی سه‌گانه پیشامدرن، مدرن و پسامدرن [دوره 10، شماره 1، 1381]
 • تبعیض اقتصادی فراتحلیل پژوهش های انجام شده در خصوص نقش عوامل موثر بر بسیج همگرایانه اقوام [دوره 23، شماره 4، 1393]
 • تجارت ظرفیت‌ها و محدودیت‌های روابط ایران و هند [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • تجارت الکترونیکی مبانی حقوقی تجارت الکترونیکی [دوره 16، شماره 4، 1387]
 • تجارت بی‌سیم اقتصادِ نوینِ بدون جرم [دوره 14، شماره 2، 1385]
 • تجارت جهانی و اقتصاد ملی جهانی شدن از منظر فرصت‌ها و تهدیدها [دوره 14، شماره 1، 1385]
 • تجارت غیر قانونی تسلیحات تبیین عوامل مؤثر در شکل‌گیری معاهده ‌تجارت‌ تسلیحات [دوره 22، شماره 4، 1392]
 • تجاوز دفاع مشروع در اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی [دوره 24، شماره 4، 1394]
 • تجدد تیغ اُکام و عناصر پراکنده مدرنیّت در تارزیخ ایران [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • تجدد فلسفی تأملی انتقادی در باب نظریه انحطاط ایران و راه برون‌رفت از آن [دوره 23، شماره 2، 1393]
 • تجربه توسعه ایران ارزیابی روند توسعه ایران در سده اخیر با تأکید بر نظریه آشوب و نظریه بازی [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • تجزیه مؤلفه‌های اصلی بررسی تأثیر توسعه مالی بخش بانکی بر اشتغال بخش صنعت (کاربردی از مدل سری‌های زمانی ساختاری) [دوره 24، شماره 1، 1394]
 • تحدید حدود دریایی رژیم حقوقی بهره‌برداری از میادین مشترک نفت وگاز در خلیج فارس از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • تحریم بحران گروگان‌گیری و تحریم ایران [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • تحریم تحریم‌های بین‌المللی ناقض حقوق بشر: از چالش مشروعیت حقوقی تا مسئولیت بین‌المللی [دوره 22، شماره 2، 1392]
 • تحریم ایران و مدل‌های تحریم: ممانعت از دسترسی به منابع [دوره 22، شماره 3، 1392]
 • تحریم استراتژی مقابله با تحریم‌ها در اجرای پروژه‌های پارس جنوبی (مورد مطالعه: واحد 106 فاز 19 پارس جنوبی) [دوره 25، شماره 1، 1395]
 • تحریم سناریوهای پیش‌روی جمهوری اسلامی‌ ایران در قبال برجام (دوران ترامپ و بایدن) [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 131-163]
 • تحریم چشم‌اندازی بر راهبردی شدن مناسبات جمهوری اسلامی ایران و پاکستان [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 761-789]
 • تحریم اقتصادی تحلیل عوامل تأثیرگذاری تحریم‌های اقتصادی بر ایران و راهکارهای مقابله با آن [دوره 23، شماره 4، 1393]
 • تحریم‌ها مقایسه تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران و کره شمالی در شورای ‌امنیت [دوره 18، شماره 2، 1389]
 • تحصیلات رابطه‌ی بین کاهش ارزش تأخیری در تصمیم گیری بین-زمانی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 79-98]
 • تحقیق ارائه الگوی ارزشیابی جامع پژوهشگران برای ج.ا.ایران: آموزه‌هایی از جهان [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 99-126]
 • تحقیق پایه‌ور استراتژی پژوهش کیفی در حوزه مدیریت [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • تحقیق پدیدارشناسی کاربرد روش تحقیق پدیده شناسی در علوم بالینی [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • تحقیق پیمایشی و تحقیق عملی استراتژی پژوهش کیفی در حوزه مدیریت [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • تحقیق در علوم بالینی کاربرد روش تحقیق پدیده شناسی در علوم بالینی [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • تحقیق کمّی روش‌شناسی کیفی [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • تحقیق کیفی کاربرد روش تحقیق پدیده شناسی در علوم بالینی [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • تحقیق کیفی روش‌شناسی کیفی [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • تحقیق موردی استراتژی پژوهش کیفی در حوزه مدیریت [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • تحکیم مقدمه ای برداوری تجاری ملی و بین المللی [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • تحلیل اثرات متقابل ارائه رویکرد سناریوپردازی دوسطحی صنعت و بنگاه (مطالعه موردی: سناریوهای آینده کفش در ایران) [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 81-107]
 • تحلیل اجرا چالش‌های تدوین منشور حقوق شهروندی در ایران (با تأکید بر ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه) [دوره 22، شماره 3، 1392]
 • تحلیل اهمیت- عملکرد بررسی مدل کنترل راهبردی علوی با رویکرد تجزیه و تحلیل اهمیت-عملکرد در یک سازمان دفاعی و ارائه توصیه‌های راهبردی [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 173-203]
 • تحلیل بین المللی بازشناسی اهداف ملّی و راهبردپردازی [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • تحلیل پوششی داده ها شاخص ترکیبی رتبه اقتصادی کشورهای مهم منطقه آسیای جنوب غربی و دورنمای آن [دوره 17، شماره 3، 1388]
 • تحلیل توسعه ارزیابی روند توسعه ایران در سده اخیر با تأکید بر نظریه آشوب و نظریه بازی [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • تحلیل چارچوب واکاوی مضامین راهبردی در سیاست‎ های کلی نظام: کاربرد چارچوب مضمون در سیاست پژوهی [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 5-34]
 • تحلیل حساسیت آسیب‌شناسی تأثیر حذف یارانه‌های خوراک گاز طبیعی واحدهای تولید اوره و آمونیم در ایران بر اساس مدل شبیه‌سازی اقتصادی طرح‌ها [دوره 21، شماره 3، 1391]
 • تحلیل حقوقی و اقتصادی تحلیل حقوقی اوراق بهادار به‌مثابه ارزش [دوره 24، شماره 3، 1394]
 • تحلیل راهبردی «فرهنگ علم و فناوری» و خلقیات ایرانی: تحلیلی راهبردی از گونه‌شناسی مشکلات و راهکارها برمبنای نظر نخبگان [دوره 31، شماره 2، 1401]
 • تحلیل راهبردی و بحران مطالعات آینده و نقش آن در بررسی‌های استراتژیک [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • تحلیل روند آینده اسلام سیاسی شیعی در ایران [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 5-36]
 • تحلیل ساختاری-تفسیری هوش مصنوعی و دورنمای آینده‌پژوهی راهبردی دانشگاه در ایران: تحلیل اهداف و بازیگران [دوره 31، شماره 3، 1401]
 • تحلیل سلسله‌مراتبی چگونگی مکان‌گزینی مراکز نظامی- راهبردی بر اساس شاخص‌های جغرافیای طبیعی [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 185-207]
 • تحلیل سلسله‌مراتبی تحلیل عوامل تأثیرگذاری تحریم‌های اقتصادی بر ایران و راهکارهای مقابله با آن [دوره 23، شماره 4، 1393]
 • تحلیل کیفی روش‌شناسی کیفی [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • تحلیل کیفی واکاوی مضامین راهبردی در سیاست‎ های کلی نظام: کاربرد چارچوب مضمون در سیاست پژوهی [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 5-34]
 • تحلیل کیفیت‌ها چالش در آموزش محتوایی روش‌شناسی کیفی در مطالعات شهرسازی «از تحلیل کیفیت‌ها تا اعتمادپذیری یافته‌ها» [دوره 25، شماره 4، 1395]
 • تحلیل گفتمان گفتمان امام خمینی(ره) پیرامون امنیت ملی و سیاست خارجی [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • تحلیل گفتمان حقوق جهانی مسئولیت تحلیل گفتمان پیام‌های نوروزی اوباما (2009 و 2010) [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • تحلیل لایه‌ای علت‌ها تحلیل آینده‌پژوهانه مهاجرت معکوس نخبگان دانشگاهی [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 113-137]
 • تحلیل محتوا تحلیل محتوای مقالات فصلنامه راهبرد [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 167-196]
 • تحلیل محتوا تحلیل محتوای امنیتی پیام‌های شبکه اجتماعی تلگرام [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 125-150]
 • تحلیل محتوا الگوی ارزیابی آمادگی تغییر استراتژیک در سازمان‌های بخش انرژی [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 35-60]
 • تحلیل محتوا مرور و دسته‌بندی راهبرد کشورهای جهان در مواجهه با شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 23، شماره 4، 1393]
 • تحلیل محتوا حکمرانی مشارکتی: روش‌ها و ابزارهای سیاسی آن در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحلیل محیط درونی و بیرونی ارائه مدل ده مرحله‌ای تدوین استراتژی منابع انسانی برمبنای نقاط مرجع استراتژیک [دوره 24، شماره 4، 1394]
 • تحلیل مضمون واکاوی مضامین راهبردی در سیاست‎ های کلی نظام: کاربرد چارچوب مضمون در سیاست پژوهی [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 5-34]
 • تحلیل مضمون ارائه الگوی راهبردی سنجش تاب‌آوری ملی [دوره 31، شماره 2، 1401]
 • تحمل دلیل جریان قاعدۀ استیمان در حوزۀ مسئولیت دولت اسلامی [دوره 24، شماره 3، 1394]
 • تحولات آینده آینده‌نگری از رهگذر شاخص‌های استراتژیک [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • تحولات بنیادینی کاوشی هنجاری؛ جامعه مشترک جهانی و همکاری بین‌المللی [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • تحولات خانواده نسبت تحولات نهاد خانواده با نظریه دولت در ایران معاصر [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • تحول در علوم انسانی شناسایی و آسیب‌شناسی چارچوب حکمرانی پژوهش در علوم انسانی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 61-86]
 • تحول ساختاری تحول ساختاری و هنجاری در حقوق بشر بین‌المللی [دوره 8، شماره 4، 1379]
 • تحول نظام اداری طراحی مدل تحول نظام اداری ایران از منظر خط‌مشی‌های فرهنگی [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 141-166]
 • تحویل وجودی بازشناسی پدیدارشناختی حکمت متعالیه و پی‌آیندهای تربیتی آن [دوره 22، شماره 2، 1392]
 • تخنه نقد افلاطون بر رئالیسم در هنر [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • تدوین الگوی مطلوب پژوهش راهبردی هدف‌گذاری روش‌شناسی طراحی و تدوین الگوی مطلوب در پژوهش‌های راهبردی [دوره 25، شماره 1، 1395]
 • تدوین راهبرد رویکرد آینده پژوهی به آینده انرژی در ایران [دوره 17، شماره 3، 1388]
 • تراز تجاری غیرنفتی تأثیر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری غیرنفتی (مقایسه تجربه ایران و ترکیه) [دوره 24، شماره 4، 1394]
 • تراز گاز ملاحظات استراتژیک در تدوین سیاستگذاری‌های بالادستی نفت و گاز کشور [دوره 18، شماره 4، 1389]
 • تراژدی اندیشیدن به آینده از وادی تراژدی امروز [دوره 10، شماره 1، 1381]
 • ترافیک نظام ساخت و ساز شهری در تهران و پیامدهای آن بر حوزه ترافیک [دوره 12، شماره 3، 1383]
 • ترافیک راهبرد بومی سازی فناوری در متروی پایتخت [دوره 12، شماره 3، 1383]
 • ترافیک شهری چالش های مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهری در تهران [دوره 12، شماره 3، 1383]
 • تراکم الگوی معماری منابع انسانی دانش‌محور بر اساس بهره‌مندی از مزیت شبکه‌ها [دوره 26، شماره 4، 1396]
 • ترتیبات ساختاری اصلاح ساختار سازمان ملل متّحد در زمینه محیط زیست [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • ترغیب نهادهای امنیتی به مثابه کارگزاران جامعه پذیری؟ [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • ترفیک تهران فناوری نوین سلسله مغفوله در ترافیک تهران [دوره 12، شماره 3، 1383]
 • ترکیه بازشناسی تعاملات نهادی؛ اسلام‌گرایی و دولت مدرن در ترکیه [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • ترکیه تجربه جدید در ترکیه؛ تقابل گفتمان‌ها [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • ترکیه تأثیر انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد بر توسعۀ صادرات غیرنفتی و واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای ایران در تجارت با ترکیه [دوره 18، شماره 4، 1389]
 • ترکیه سیاست خارجی دولت «عدالت و توسعه» ترکیه در منطقه قفقاز جنوبی [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • تروریسم تروریسم در فراز و فرود تاریخ [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • تروریسم تروریسم در روابط بین‌الملل؛ چالش‌ها و امیدها [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • تروریسم تروریسم بین‌الملل و شورای امنیت سازمان ملل [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • تروریسم مبارز با تروریسم از رهگذر حقوق بین‌الملل [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • تروریسم مبارزه با تروریسم در شعار، ترویج آن در عمل؛ برخورد دوگانه در اوج ریاکاری [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • تروریسم تفاوت تروریسم و تلاش برای دستیابی به حق تعیین سرنوشت [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • تروریسم افغانستان؛ نظریه سیاسی و بحران بین‌المللی [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • تروریسم تروریسم، بحران خاورمیانه و روابط ایران و آمریکا [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • تروریسم سودای بلند پروازانه آمریکا؛ جاذبه‌های اقدام پیشدستانه [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • تروریسم خودمداری سیاستمداران امریکا و شیوه‌های حفاظت از منافع ملی ما [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • تروریسم چالش‌ها و ابهام‌ها تطبیق تعریف تروریسم در دیدگاه پاره‌ای بازیگران مؤثر بین‌المللی [دوره 14، شماره 1، 1385]
 • تروریسم بررسی قطعنامه 28 سپتامبر 2001 شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با مقابله با تروریسم [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • تروریسم اعمال قانون مصونیت دولت‌های خارجی امریکا: حاکمیت قانون یا تمکین محاکم از قوه مجریه؟ [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • تروریسم دلایل افزایش همکاری‌های امریکا و اتحادیه اروپا در مبارزه با تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی [دوره 22، شماره 3، 1392]
 • تروریسم تأثیر عامل تروریسم بر تقابل اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران پس از 11 سپتامبر 2001 [دوره 22، شماره 4، 1392]
 • تروریسم بررسی قواعد بشردوستانه حاکم بر کاربرد پهپادها در مخاصمات مسلحانه (مطالعه موردی حملات پهپادهای ایالات متحده آمریکا) [دوره 24، شماره 1، 1394]
 • تروریسم رویارویی با بی‌کیفری تروریسم؛ راهبردی نوین در پرتو تحولات نظام حقوق بین‌المللی کیفری [دوره 24، شماره 3، 1394]
 • تروریسم مسئولیت بین‌المللی دولت‌های ارسال‌کننده تسلیحات به گروه‌های تروریستی در سوریه [دوره 24، شماره 4، 1394]
 • تروریسم بازیگران بین‌المللی نظام بین‌الملل تطبیق تعریف تروریسم از دیدگاه برخی بازیگران مؤثر در نظام بین‌الملل [دوره 14، شماره 4، 1385]
 • تروریسم بین‌المللی و جرایم سازمان یافته فقر؛ تهدید امنیت بین‌المللی در قرن 21 [دوره 14، شماره 1، 1385]
 • تزریق گاز طبیعی رهیافتی بر روش‌شناسی تبیین استراتژی توسعه گاز کشور [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • تساهل و مدارا کار بست تساهل و مدارا در مدل حکمرانی امام خمینی(ره) [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 467-494]
 • تسلیح مسئولیت بین‌المللی دولت‌های ارسال‌کننده تسلیحات به گروه‌های تروریستی در سوریه [دوره 24، شماره 4، 1394]
 • تسلیح فضا رژیم حقوقی فضای ماورای جوّ زمین و چالش های پیش روی آن [دوره 15، شماره 4، 1386]
 • تسهیلات اعطایی آثار کاهش نرخ سود تسهیلات صادراتی بر عرضه تسهیلات و بار مالی آن برای دولت [دوره 14، شماره 1، 1385]
 • تسهیلات صادراتی آثار کاهش نرخ سود تسهیلات صادراتی بر عرضه تسهیلات و بار مالی آن برای دولت [دوره 14، شماره 1، 1385]
 • تشیع تداومی برای خلاقیت امام خمینی(ره) و نوجویی در اندیشه و عمل یک دولت مدرن [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • تصاعد تدریجی بحران با تأکید بر نئوکانیزه شدن ابعاد سیاست خارجی آمریکا جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی ایالات متحده [دوره 14، شماره 1، 1385]
 • تصمیم سلطه پوچ استقرار در گفتمان ارنستو لکلاو [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • تصمیم‌گیری بایستگی آموزش مهارت‌های زندگی در آموزش و پرورش [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • تصمیم‌گیری دموکراسی ‌زیست‌ محیطی برای‌حفاظت ‌از‌محیط ‌زیست ‌در‌حقوق بین‌الملل [دوره 16، شماره 4، 1387]
 • تصمیم‌گیری بین-زمان رابطه‌ی بین کاهش ارزش تأخیری در تصمیم گیری بین-زمانی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 79-98]
 • تصمیم‌گیری چندمعیاره آسیب‌شناسی وضع موجود و ارائه‌ الگوی مطلوب مدیریتی توسعه‌ منطقه‌ای در ایران [دوره 25، شماره 2، 1395]
 • تصمیم‌گیری چندمعیاره شناسایی رویکردهای راهبردی در خط‌مشی‌گذاری نخبگان در راستای کارآمدسازی نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 29-61]
 • تضاد نقدی روش‌شناختی به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت [دوره 26، شماره 4، 1396]
 • تضاد نقش‌ها تضاد نقش‌ها: بررسی ریشه‌های منازعه ایران و آمریکا بعد از حوادث 11 سپتامبر [دوره 14، شماره 1، 1385]
 • تضادهای ایدئولوژیک هژمون از نگاه چین [دوره 14، شماره 2، 1385]
 • تضعیف حجاب و عفاف تحلیل محتوای امنیتی پیام‌های شبکه اجتماعی تلگرام [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 125-150]
 • تعادل بازار کار بررسی بازار کار ایران و تاثیر افزایش قیمت نفت بر این بازار درهم سنجی با کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) [دوره 15، شماره 4، 1386]
 • تعادل سیاسی اعتدال‌گرایی و تعادل سیاسی بایسته‌های سیاست اعتدال در سپهر سیاسی کنونی ایران [دوره 24، شماره 2، 1394]
 • تعادل فضایی تحلیل عوامل عدم تعادل فضایی منطقه کلان‌شهری تهران و سناریوهای آینده [دوره 31، شماره 2، 1401]
 • تعادل‌های منطقه‌ای تحلیلی بر موانع فراروی آمایش سرزمین در ‌ایران [دوره 17، شماره 3، 1388]
 • تعارض قوانین قانون حاکم بر دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط‌زیست در حقوق اتحادیه اروپا و ایران [دوره 23، شماره 4، 1393]
 • تعالی حرفه‌ای طراحی مدل کاربردی تعالی حرفه‌ای پرستاران؛ مطالعه کیفی با استفاده از نظریه پایور [دوره 24، شماره 4، 1394]
 • تعامل دفاعی ظرفیت‌ها و محدودیت‌های روابط ایران و هند [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • تعامل دوسویه با مخاطب مدل بازآفرینی در رسانه ملی برمبنای فرایندهای مدیریت راهبردی متعادل دووجهی [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 67-106]
 • تعامل سازنده اتحادیه‌اروپا و مدیریت موضوع هسته‌ای ‌ایران: تجزیه و تحلیل روندها و آینده‌پژوهی منافع [دوره 24، شماره 2، 1394]
 • تعامل سیاسی اعتدال‌گرایی و تعادل سیاسی بایسته‌های سیاست اعتدال در سپهر سیاسی کنونی ایران [دوره 24، شماره 2، 1394]
 • تعامل فرهنگی هویت فرهنگی جامعة ایران: چگونگی و چرایی [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • تعبد توجه به اوضاع و مقتضیات جامعه در وضع و تبدیل احکام در قرآن کریم [دوره 16، شماره 3، 1387]
 • تعریف تروریسم/آنتی تروریسم آشفتگی معنایی تروریسم در گفتمان علمی و سیاسی [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • تعزیر واکاوی تحلیلی- انتقادی تفاوت‌های میان حد و تعزیر [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • تعلیق اجرای مجازات سیاست حبس‌ز‌دایی در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • تعهدات دولتها بررسی قطعنامه 28 سپتامبر 2001 شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با مقابله با تروریسم [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • تعهد حفظ اسرار بانکی مشتریان تعهد بانک‌ها به حفظ اسرار مشتریان و عملیات تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • تعهد ضمنی تعهد بانک‌ها به حفظ اسرار مشتریان و عملیات تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • تعویق صدور حکم سیاست حبس‌ز‌دایی در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • تغییر آینده محیط امنیتی آسیا؛ متغیرهای تأثیرگذار [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • تغییرات ساختاری قانون کار و توسعه صنعتی در اقتصاد ایران [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • تفاهم بین فرهنگی بقاء در جهان چندفرهنگی [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • تفاوت‌های بین¬فرهنگی الگویی دینی پیرامون ارتباطات بین-فرهنگی [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • تفاوت‌های فرهنگی بقاء در جهان چندفرهنگی [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • تفرق سیاسی راهبردهای استقرار نظام حکمروایی در منطقه کلان‌شهری تهران [دوره 18، شماره 4، 1389]
 • تفکر نظری درآمدی بر نقد نظریه مدرن [دوره 23، شماره 1، 1393]
 • تفکری خلاق و انعطاف‌پذیری بایستگی آموزش مهارت‌های زندگی در آموزش و پرورش [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • تفکیک قوا هم‌سنجی در چند کشور منتخب؛ اختیارات فوق‌العاده عالی‌ترین مقامات اجرایی [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • تقابل سیاست‌های منطقه‌ای ستیزه‌جویانه عربستان سعودی در قبال ج.ا.ایران (2017-2003): دلایل، اهداف و پیامدها [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 133-159]
 • تقاضای نیروی کار بررسی تأثیر توسعه مالی بخش بانکی بر اشتغال بخش صنعت (کاربردی از مدل سری‌های زمانی ساختاری) [دوره 24، شماره 1، 1394]
 • تقسیم‌بندی فقه جستاری در تقسیم‌بندی باب‌های فقهی و پیامدهای روش‌شناختی آن [دوره 24، شماره 3، 1394]
 • تقلیل تبیین مفهوم اپوخه در پژوهش‌های پدیدارشناختی و کاربرد آن در حوزه کارآفرینی [دوره 23، شماره 2، 1393]
 • تقلیل‌گرایی تقلیل‌گرایی نسبت به مجازات‌های سالب حیات در حقوق کیفری ایران [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • تقنین تقلیل‌گرایی نسبت به مجازات‌های سالب حیات در حقوق کیفری ایران [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • تقویم دستاوردهای اولین همایش رؤیت هلال [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • تقویم اصلاحات تقویم اصلاحات و سازمان تجارت جهانی [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • تکافل اجتماعی بایستگی‎های انسانی اجرای الگوی اسلامی_ ایرانی پیشرفت [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 553-586]
 • تکثرگرایی تکثرگرایی، تکثرگرایی؛ از اصول تا بازنگری [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • تکنولوژی بررسی عنصر تکنولوژی از عناصر تفسلی در قراردادهای بین‌المللی نفتی [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 119-149]
 • تکنولوژی یک بررسی تاریخی؛ زنان و پژوهش‌های علمی نو [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • تکنیک‎های آینده‎نگری معیارهای ارزیابی روش‎شناختی تکنیک‎های مطالعات آینده [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • تلگرام تحلیل محتوای امنیتی پیام‌های شبکه اجتماعی تلگرام [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 125-150]
 • تمدن ایرانی قدرت نرم، تهدید نرم: پیشنهادی در راستای سیاست‌سازی [دوره 18، شماره 2، 1389]
 • تمدن ایرانی اسلامی هویت فرهنگی جامعة ایران: چگونگی و چرایی [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • تمکین محاکم از قوه مجریه اعمال قانون مصونیت دولت‌های خارجی امریکا: حاکمیت قانون یا تمکین محاکم از قوه مجریه؟ [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • تناسب‌سازی عقلانیت و سیاست‌گذاری خارجی [دوره 22، شماره 3، 1392]
 • تنش هیدروپلیتیک و امنیت ملی (مطالعه موردی: کشورهای منطقه خلیج‌فارس) [دوره 25، شماره 4، 1395]
 • تنش امنیتی‌سازی تنش سایبری جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی؛ تهدیدها و الزامات راهبردی [دوره 27، شماره 1، 1397]
 • تنظیم‌گری مفهوم دولت تنظیم‌گر: تحلیل تنظیم‌گری به‌مثابه ابزار حکمرانی [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 227-266]
 • تنگناهای ژئوپولیتیکی آزهای سرزمینی عراق نسبت به کویت 90-1968 [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • تنوع قومی مدیریت تنوع قومی مبتنی بر نظریه‌های سرمایه اجتماعی [دوره 14، شماره 2، 1385]
 • تهدید تأثیر واقعه 11 سپتامبر بر مفهوم امنیت‌ [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • تهدیدات زیست‌محیطی ارزیابی تهدیدات زیست‌محیطی در امنیت ملی ایران [دوره 22، شماره 2، 1392]
 • تهدیدات زیستی تأثیرات تهدیدات زیستی بر بودجه‌ریزی دفاعی و امنیتی: مطالعه موردی کووید- 19 [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 67-96]
 • تهدیدات نامتقارن تأثیر واقعه 11 سپتامبر بر مفهوم امنیت‌ [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • تهدیدات نوین تأثیر قراردادهای همکاری ناتو و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 2، 1389]
 • تهدیدسازی راهبرد منطقه‌ای ایالات‌متحده‌آمریکا؛ تهدیدسازی از اقدامات منطقه‌ای ایران [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 67-100]
 • تهدید متقابل تضاد نقش‌ها: بررسی ریشه‌های منازعه ایران و آمریکا بعد از حوادث 11 سپتامبر [دوره 14، شماره 1، 1385]
 • تهدید نرم قدرت نرم، تهدید نرم: پیشنهادی در راستای سیاست‌سازی [دوره 18، شماره 2، 1389]
 • تهدیدهای سایبری امنیتی‌سازی تنش سایبری جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی؛ تهدیدها و الزامات راهبردی [دوره 27، شماره 1، 1397]
 • تهران نظام ساخت و ساز شهری در تهران و پیامدهای آن بر حوزه ترافیک [دوره 12، شماره 3، 1383]
 • توازن ایران و تداوم ناتوازنیِ جهانی [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • توازن قوا راهبرد و الگوی رفتاری روسیه در تقابل ایران و رژیم صهیونیستی [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 5-33]
 • توازن قوا تحولات اوکراین و تأثیر آن بر نظام بین‌الملل [دوره 25، شماره 3، 1395]
 • توافق هسته‌ای سناریوهای پیش‌روی جمهوری اسلامی‌ ایران در قبال برجام (دوران ترامپ و بایدن) [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 131-163]
 • توانمندسازی زنان حقوق زنان و سازمان ملل متحد [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • توجه دیداری بررسی تاثیر نحوه تفکر بر توجه دیداری افراد در انتخاب کاندیداها: مطالعه آزمایشگاهی با استفاده از ردیاب چشم [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 159-192]
 • تورم اقتصاد سیاسی پدیده کم رشدی در ایران [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • توزیع قدرت چشم‌اندازهای تازه در استراتژی کلان آمریکا [دوره 14، شماره 1، 1385]
 • توزیع نابرابر درآمد اقتصاد سیاسی پدیده کم رشدی در ایران [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • توزیع هزینه‌ها تحلیل حساب‌های ملی بهداشت و درمان ایران [دوره 14، شماره 4، 1385]
 • توسعه دموکراسی، توسعه و حقوق بشر [دوره 10، شماره 1، 1381]
 • توسعه قواعد تحول و سازوکارهای ایجاد ثبات وامنیت بین‌المللی؛ رویکرد تئوریک تغییر در نظام بین‌الملل [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • توسعه جهانی‌شدنِ توسعه‌گرایی با نگاهی به تجربه شرق آسیا [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • توسعه رفتار استراتژیک چین در دوران پساجنگ سرد: بدعتی در سنت [دوره 18، شماره 3، 1389]
 • توسعه کارکردهای الگوی توسعه [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • توسعه حقوق بشر و سیاست خارجی: چهارچوب‌های مفهومی و عملیاتی [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • توسعه تحلیل الگوی توسعه ایران بین دو انقلاب مبتنی بر اقتصاد سیاسی و نظم اجتماعی [دوره 22، شماره 4، 1392]
 • توسعه نقدی روش‌شناختی به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت [دوره 26، شماره 4، 1396]
 • توسعه ارزیابی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت از منظر سیاست‌گذاری توسعه سرزمینی با تاکید بر رویکرد نهادی [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 165-194]
 • توسعه اقتصادی با نگاهی به سازمان‌های مسئول ساماندهی اشتغال در کشور؛ پیوندهای آموزش، اشتغال و رشد در اقتصاد ایران [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • توسعه اقتصادی قانون کار و توسعه صنعتی در اقتصاد ایران [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • توسعه اقتصادی اجتماعی فناوری؛ مدارهای توسعه و چالش‌های ایران [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • توسعه انسانی کارکردهای الگوی توسعه [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • توسعه انسانی دین‌محور کارکردهای الگوی توسعه [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • توسعه بخش غیر دولتی روشهای اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل ٤٤ [دوره 15، شماره 4، 1386]
 • توسعه‌ پایدار رویکرد آینده پژوهی به آینده انرژی در ایران [دوره 17، شماره 3، 1388]
 • توسعه‌پایدار از منظر حکمروایی؛ تبیین چالش‌های مدیریت ساخت‌وساز شهری تهران در مسیر تحقق توسعه پایدار [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 653-689]
 • توسعه پایدار انسان، انرژی، محیط زیست و چشم‌اندازی به آینده [دوره 18، شماره 3، 1389]
 • توسعه پایدار به‌کارگیری ابزار مدیریتی «ارزیابی راهبردی محیط زیست» در مسیر توسعه پایدار [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • توسعه پایدار برنامه‌ریزی توسعه پایدار شهری با رویکرد برنامه‌ریزی هسته‌ای (پیشنهادی برای برنامه‌ریزی توسعه پایدار شهری تهران) [دوره 21، شماره 3، 1391]
 • توسعه پایدار نارسایی حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در حمایت از محیط‌زیست‌ بین‌الملل [دوره 24، شماره 2، 1394]
 • توسعه پایدار ضرورت نگاه فراملی به امنیت انرژی [دوره 25، شماره 3، 1395]
 • توسعه تکنولوژی بررسی عنصر تکنولوژی از عناصر تفسلی در قراردادهای بین‌المللی نفتی [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 119-149]
 • توسعه‌سیاسی اثربخشی توسعه‌سیاسی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه مطابق با رویکرد سند چشم‌انداز بیست‌ساله افق 1404 ایران [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 5-28]
 • توسعه سیاسی بقاء در جهان چندفرهنگی [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • توسعه سیاسی مروری بر وضعیت حقوق بشر در امارات عربی متحده [دوره 16، شماره 2، 1387]
 • توسعه سیاسی گونه‌شناسی مطالعات توسعه سیاسی از نظریه‌های جامعه‌محور تا نظریه‌های دولت‌گرا [دوره 23، شماره 1، 1393]
 • توسعه شهری نقش حکمرانی خوب و اقتصاد مقاومتی در توسعه شهری [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 141-162]
 • توسعه شهری ارزیابی کارآمدی و اثربخشی ابتکار عمل‌های اجتماعی شهری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا (URBAN CI) [دوره 17، شماره 3، 1388]
 • توسعه صادرات جهانی‌شدنِ توسعه‌گرایی با نگاهی به تجربه شرق آسیا [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • توسعه صنعتی صنعت خسته و دولت رانتیر [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • توسعه صنعتی استراتژی توسعه صنعتی و صنعت محرک اقتصاد ایران [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • توسعه صنعتی و معدنی یک تقّرب در جهت تدوین راهبردهای توسعه صنعتی و معدنی [دوره 14، شماره 2، 1385]
 • توسعه قضایی تحلیلی مفهومی و نظری؛ رابطة استقلال قضایی و مردمی شدن [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • توسعه قضایی کاوشی در بنیانهایِ حقوقی منع شکنجه [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • توسعه مالی بررسی اثرات آزادسازی‌های مالی بر بازار سهام در اقتصاد ایران [دوره 21، شماره 3، 1391]
 • توسعه مالی بخش بانکی بررسی تأثیر توسعه مالی بخش بانکی بر اشتغال بخش صنعت (کاربردی از مدل سری‌های زمانی ساختاری) [دوره 24، شماره 1، 1394]
 • توسعه مبتنی بر دانش اقتصاد دانش محور [دوره 15، شماره 4، 1386]
 • توسعه محصول جدید همکاری راهبردی شرکت‌های صنعتی و بنگاه‌های جدید فناوری نانو، چالش‌ها و راهکارها [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 5-32]
 • توسعه مشترک تحولات رژیم بهره‌برداری از منابع مشترک نفت وگاز دریای مازندران [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • توسعه مشترک رژیم حقوقی بهره‌برداری از میادین مشترک نفت وگاز در خلیج فارس از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • توسعه مطلوب کارکردهای الگوی توسعه [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • توسعه ملی تحلیل روابط متغیرهای مؤثر در پیاده‌سازی راهبرد در بخش دولتی [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • توسعه یافته متغیر آموزش روستاییان و تابع مدیریت مراتع [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • توسعه‌ی نظریه واکاوی نقش چارچوب‌ها در فرایند نظریه‌پردازی [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 35-65]
 • توسعه‌ی نظریه واکاوی نقش چارچوب‌ها در فرایند نظریه‌ پردازی [دوره 28، شماره 3، 1398]
 • توسعۀ منطقه‌ای درگاه‌های آموزش عالی بین‌المللی و آیندة توسعۀ منطقه‌ای در ایران [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 33-58]
 • تولید انرژی تحلیل زنجیره تأمین زیست‌توده زباله با بهره‌گیری از نقشه‌های شناختی فازی [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 197-224]
 • تولید سرمایه تحلیل تجربه کره؛ سیاست صنعتی در آینه بهره‌وری کل عوامل [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • تولید صیانتی ملاحظات استراتژیک در تدوین سیاستگذاری‌های بالادستی نفت و گاز کشور [دوره 18، شماره 4، 1389]
 • تولید علم تبیین پدیده نشاط و پویایی علمی در مراکز علمی از منظر نخبگان دانشگاهی: مطالعه‌ای با رویکرد پدیدارشناسی [دوره 25، شماره 2، 1395]
 • تولید ناخالص ژئوپلیتیک جدید نفت ایالات متحده، عربستان سعودی و روسیه [دوره 14، شماره 2، 1385]
 • تولید ناخالص داخلی ارزیابی سهم دانشگاه آزاد اسلامی در تولید ناخالص داخلی از دیدگاه انباشت سرمایه انسانی [دوره 21، شماره 3، 1391]

ث

 • ثبات سیاسی از بررسی حکمرانی خوب تا الگوی حکمرانی پایدار [دوره 26، شماره 4، 1396]
 • ثروت ملی ثروت ملی یا قدرت ملی؟ اولویت با کدام است؟ [دوره 14، شماره 1، 1385]

ج

 • ج.ا.ایران سیاست‌های منطقه‌ای ستیزه‌جویانه عربستان سعودی در قبال ج.ا.ایران (2017-2003): دلایل، اهداف و پیامدها [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 133-159]
 • ج.ا.ایران آینده مناسبات سیاسی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی: مطالعه موردی صلح ابراهیم [دوره 31، شماره 3، 1401]
 • جامعة شبکه ای فضای جریان ها و شکل گیری بنیاد گرایی در شرق آفریقا [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • جامعه اطلاعاتی طراحی مدل نظری ارزیابی امنیت اطلاعات دولت الکترونیک، راهبردی برای تحقق جامعه مطلوب اطلاعاتی [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 199-232]
 • جامعه بشری جهانی شوندگی و جایگاه دولت [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • جامعه بین‌المللی رفتار استراتژیک چین در دوران پساجنگ سرد: بدعتی در سنت [دوره 18، شماره 3، 1389]
 • جامعه بین المللی بررسی مقارنه‌ای تجربه جامعه ملل با چالش‌های فراروی سازمان ملل [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • جامعه‌پذیری بررسی عوامل مؤثر بر صیانت فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • جامعه‌پذیری شکل‌گیری جامعه مدنی در لیبی پس از قذافی: ضرورت‌ها، موانع و راهکارها [دوره 22، شماره 2، 1392]
 • جامعه پراتوری تحلیل نهادی بر توسعه سیاست‌زدگی جامعه ایرانی [دوره 31، شماره 2، 1401]
 • جامعه شناختی سه نظریه انقلاب [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • جامعه‌شناسی تاریخی هویت و ملیت ایرانی در فراخنای تاریخ [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • جامعه‌شناسیِ حقوق عمومی نسبت تحولات نهاد خانواده با نظریه دولت در ایران معاصر [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • جامعه‌شناسی خانواده نسبت تحولات نهاد خانواده با نظریه دولت در ایران معاصر [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • جامعه ‏شناسی زمان واکاوی نظام معنایی شهرنشینان از زمانمندی در زندگی روزمره: تحلیل زمانمندی توسعه‏ مدار به‌مثابه‏ راهبردی نوین در چشم‏انداز توسعه‎ ایران [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 99-131]
 • جامعه‌شناسی کلاسیک نظریه‌پردازی در حوزه مطالعات جامعه‌شناسی [دوره 18، شماره 2، 1389]
 • جامعه صنعتی یک بررسی تاریخی؛ زنان و پژوهش‌های علمی نو [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • جامعه مدنی شکل‌گیری جامعه مدنی در لیبی پس از قذافی: ضرورت‌ها، موانع و راهکارها [دوره 22، شماره 2، 1392]
 • جامعه مشارکت‌جو مشارکت اجتماعی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن [دوره 17، شماره 4، 1388]
 • جامعه مشترکات بین‌المللی مکتب نیوهیون در حقوق بین‌الملل: بازخوانی رابطه قدرت و حقوق بین‌الملل [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • جان راولز فلسفه سیاسی در عصر جهانی [دوره 23، شماره 3، 1393]
 • جانشینی دولت‌ها تحولات رژیم بهره‌برداری از منابع مشترک نفت وگاز دریای مازندران [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • جایگاه مبارزه برای شناسایی: عنصر مفقوده در تحلیل روابط بین‌الملل [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • جایگاه اقتصادی شاخص ترکیبی رتبه اقتصادی کشورهای مهم منطقه آسیای جنوب غربی و دورنمای آن [دوره 17، شماره 3، 1388]
 • جایگاه قانونی جایگاه قانونی حقابه‌های زیست محیطی [دوره 16، شماره 3، 1387]
 • جایگزین‌های حبس سیاست حبس‌ز‌دایی در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • جایگزینی واردات جهانی‌شدنِ توسعه‌گرایی با نگاهی به تجربه شرق آسیا [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • جبران خسارت بررسی حقوقی امنیت پروازهای غیرنظامی با تمرکز بر ماجرای حمله ناو امریکایی به هواپیمای مسافربری ایرباس ایران [دوره 23، شماره 2، 1393]
 • جبران خسارت تحول در مأموریت‌های ناتو و ضرورت تقویت رژیم نظارتی در حقوق بین‌الملل (راهبرد مسئولیت‌پذیری ناتو) [دوره 25، شماره 4، 1395]
 • جدال سلطه پوچ استقرار در گفتمان ارنستو لکلاو [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • جدول داده ستانده بررسی آثار افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی بر بهای خدمات حمل ونقل در ایران [دوره 15، شماره 4، 1386]
 • جرائم بین‌المللی بایستگی جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی و الگوهای آن [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • جرایم بین‌المللی صلاحیت جهانی و کارآیی آن در مبارزه و پیگیری جرایم بین‌المللی [دوره 18، شماره 2، 1389]
 • جرایم تروریستی هسته‌ای امکان‌سنجی تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی هسته‌ای؛ چالش‌ها، راهبردها و دستاوردها [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • جرایم سازمان یافته مبارزه با تروریسم در شعار، ترویج آن در عمل؛ برخورد دوگانه در اوج ریاکاری [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • جرایم سیاسی تأملاتی بر یک همایش، قانون اساسی؛ نظارت و اجراء [دوره 8، شماره 4، 1379]
 • جرایم علیه امنیت مصادیق عدول از اصول کلی حقوق کیفری در جرایم علیه امنیت [دوره 24، شماره 3، 1394]
 • جرم پیشگیری از فساد اداری- مالی در پرتو «آیین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوۀ مجریه 1392» [دوره 24، شماره 3، 1394]
 • جرم اقتصادی تکالیف سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه پیشگیری از جرم [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • جرم‌‌انگاری ویژگی‌های جرم‌انگاری در پرتو اسناد و موازین حقوق بشر [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • جرم‌انگاری اعمال مقدماتی مصادیق عدول از اصول کلی حقوق کیفری در جرایم علیه امنیت [دوره 24، شماره 3، 1394]
 • جرم‌انگاری اندیشه مجرمانه مصادیق عدول از اصول کلی حقوق کیفری در جرایم علیه امنیت [دوره 24، شماره 3، 1394]
 • جرم سیاسی یک همایش- یک نگاه؛ کاوشی در جرم سیاسی [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • جرم سیاسی جرم سیاسی در فقه اسلامی: واکاوی اصل 168 قانون اساسی [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • جریان دانشی در نظام ملی نوآوری مدل‌سازی رابطه کارکردهای مدیریت دانش و شاخص‌های عملکرد نظام ملی نوآوری [دوره 23، شماره 2، 1393]
 • جریان‌های سیاسی سناریوهای آینده جریان‌های سیاسی در ایران 1404 [دوره 26، شماره 2، 1396]
 • جریان‌های سیاسی تحلیل نهادی بر توسعه سیاست‌زدگی جامعه ایرانی [دوره 31، شماره 2، 1401]
 • جزایر مصنوعی ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس از منظر حقوق بین‌الملل محیط زیست [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • جعبه زرد تحلیلی بر ‌اندازه و شیوه حمایت از بخش کشاورزی ایران در نیمه اول دهه هشتاد [دوره 17، شماره 3، 1388]
 • جکویز جرم‌های ناشی از نفرت [دوره 10، شماره 1، 1381]
 • جمالزاده خلق و خوی ایرانیان [دوره 12، شماره 3، 1383]
 • جمعیت نظام ساخت و ساز شهری در تهران و پیامدهای آن بر حوزه ترافیک [دوره 12، شماره 3، 1383]
 • جمعیت ایران بحث و بررسی نرخ رشد جمعیت کشور [دوره 17، شماره 3، 1388]
 • جمعیت کیفری بررسی عوامل قضایی افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • جمهوری اسلام جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی ایالات متحده [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران و طرح خاورمیانه بزرگ [دوره 14، شماره 1، 1385]
 • جمهوری اسلامی جریان‌شناسی نیروهای سیاسی [دوره 23، شماره 4، 1393]
 • جمهوری اسلامی بایستگی «مقاومت فعال» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (الگوی کنش ایرانی- اسلامی در سیاست خارجی) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 37-66]
 • جمهوری‌اسلامی‌ایران ویژگی‌های راهبردی و قدرت بازدارندگی تسلیحات موشکی با تمرکز بر جمهوری‌اسلامی‌ایران [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 137-171]
 • جمهوری‌اسلامی‌ایران سیمای حکمرانی مطلوب در ایران: از ظرفیت تا فرصت [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 427-465]
 • جمهوری‌اسلامی‌ایران راهبرد منطقه‌ای ایالات‌متحده‌آمریکا؛ تهدیدسازی از اقدامات منطقه‌ای ایران [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 67-100]
 • جمهوری اسلامی ایران تداومی برای خلاقیت امام خمینی(ره) و نوجویی در اندیشه و عمل یک دولت مدرن [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • جمهوری اسلامی ایران سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه و الگوی امنیتی جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس ( با تأکید بر امور سیاسی، دفاعی و امنیتی) [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • جمهوری اسلامی ایران جایگاه قدرت نرم در قدرت ملی با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • جمهوری اسلامی ایران همکاری راهبردی نیروی دریایی هند و امریکا: فرصت‌ها و چالش‌ها (با نگاهی بر نقش بازدارنده جمهوری اسلامی ایران) [دوره 23، شماره 1، 1393]
 • جمهوری اسلامی ایران چشم‌انداز آینده ژئوانرژی خلیج‌فارس و جایگاه ایران [دوره 25، شماره 3، 1395]
 • جمهوری اسلامی ایران رقابت سیاسی و راهبرد جمهوری اسلامی ایران در ترسیم وضعیت مطلوب [دوره 25، شماره 3، 1395]
 • جمهوری اسلامی ایران سناریوهای پیش‌روی جمهوری اسلامی‌ ایران در قبال برجام (دوران ترامپ و بایدن) [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 131-163]
 • جمهوری اسلامی ایران آسیب‌شناسی چرخه‌ی سیاست‌گذاری امور زنان در جمهوری اسلامی ایران [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 129-158]
 • جمهوری اسلامی ایران ارائه الگوی مطلوب سیاستگذاری قومی در جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) و واحد علوم و تحقیقات) [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 393-425]
 • جمهوری اسلامی ایران تغییر در ادراک آمریکا از تهدید در افغانستان و پیامدهای راهبردی برای ایران [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 495-530]
 • جمهوری خلق چین راهبرد و دیپلماسی رقابتی قدرت‌های بزرگ در آمریکای ‌لاتین [دوره 25، شماره 3، 1395]
 • جمهوری عربی یمن دگرگونی جایگاه منطقه‌ای یمن: امکانات و چالش‌ها [دوره 18، شماره 3، 1389]
 • جنایات جنگی ابعاد و آثار گزارش گلدستون درباره جنگ غزه [دوره 18، شماره 2، 1389]
 • جنایت تجاوز تعریف جنایت تجاوز در پرتوی قطعنامه کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در کامپالا (ژوئن 2011) [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • جنایت علیه بشریت ابعاد و آثار گزارش گلدستون درباره جنگ غزه [دوره 18، شماره 2، 1389]
 • جنبش‌های آزادیبخش تأثیر عامل تروریسم بر تقابل اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران پس از 11 سپتامبر 2001 [دوره 22، شماره 4، 1392]
 • جنبش‌های اجتماعی نسبت‌سنجی هویت‌های اجتماعی و الگوهای هویت‌یابی در جهان امروز [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • جنگ نقد نظریه مدرن صلح (به‌سوی نظریه کلاسیک صلح مبتنی بر تاریخ ایران) [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 189-212]
 • جنگ حقوق بشر و دولت‌ها در عصر جهانی شدن [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • جنگ 22 روزه ضرورت تأسیس دادگاه بین الملل محیط زیست جهت حمایت کیفری و حقوقی از محیط زیست در مقابل خسارات وارده در جنگ 22 روزه غزه [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • جنگ ایران عراق تبیین جنگ عراق علیه ایران: تأملی بر نقش علّی مبارزه برای شناسایی [دوره 24، شماره 2، 1394]
 • جنگ تحمیلی نظام ساخت و ساز شهری در تهران و پیامدهای آن بر حوزه ترافیک [دوره 12، شماره 3، 1383]
 • جنگ جهانی تأملی در کارنامه سازمان ملل از منظر صلح و امنیت [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • جنگ جهانی دوم تروریسم در روابط بین‌الملل؛ چالش‌ها و امیدها [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • جنگ جهانی دوم پیامدهای هژمونی و یک جانبه‌گرایی آمریکا در بحث افزایش اعضای شورای امنیت سازمان ملل [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • جنگ جهانی دوم نگاهی تاریخی به ضد کیش‌گراها در ایالات متحده [دوره 14، شماره 1، 1385]
 • جنگ مقدس خاورمیانه؛ عرصه رویارویی گفتمان سلطه‌جویی و گفتمان سلطه‌ستیزی [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • جنوب آسیا سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه و نقش کنوانسیون‌ها [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • جهاد گروه‌های اسلام‌گرای نظامی القاعده جهاد: از ابن تیمیّه تا بن‌لادن [دوره 14، شماره 1، 1385]
 • جهان درآمدی بر نقد نظریه مدرن [دوره 23، شماره 1، 1393]
 • جهان اسلام بازتاب‌های معناگرایانه انقلاب اسلامی ایران بر اسلام‌گرایی در خاورمیانه [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • جهان بینی به سوی جهان بینی معنا محور [دوره 12، شماره 3، 1383]
 • جهان‌بینی ایثار تبیین مؤلفه‌های رهبری اثربخش سازمان‌های نظامی ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 5-29]
 • جهان روایی به‌سوی نظریه عمومی انقلاب‌های ایران [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • جهان شبکه‌ای بررسی نقش راهبردی مؤسسات پژوهشی در تقویت قدرت نرم ایران در نظام جهانی [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 587-620]
 • جهان شهر ها فضای جریان ها و شکل گیری بنیاد گرایی در شرق آفریقا [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • جهان گرایی جلوه‌های سیاسی جهانی شدن ونسبت آن با مبانی استراتژیک سیاست خارجی [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • جهانگردی کنوانسیون 1949، توریسم جنسی و آسیب‌های ناشی از قاچاق زنان [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • جهان‌وطنی هستی‌شناسی صلح بین‌الملل در بستر فرهنگ مدارا و صلح ایرانی [دوره 22، شماره 3، 1392]
 • جهانی‌شدن دولت و رسانه در امریکا پس از یازده سپتامبر [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • جهانی‌شدن جهانی‌شدن و ادیان توحیدی: فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 18، شماره 2، 1389]
 • جهانی‌شدن جهانی‌شدن فرهنگ و کارکرد دیپلماسیِ فرهنگی در سیاست خارجی [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • جهانی‌شدن تعیین میزان تأثیر جهانی شدن بر هویت ملی دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • جهانی‌شدن بررسی مهم‌ترین چالش‌ها و راهبرد‌‌های جذب دانشجویان خارجی در ایران (با استفاده از تکنیک گروه‌‌‌های کانونی) [دوره 22، شماره 4، 1392]
 • جهانی‌شدن تضاد و همکاری تجارت و حقوق بشر در پرتو مقررات سازمان جهانی تجارت [دوره 26، شماره 4، 1396]
 • جهانی شدن کاوشی هنجاری؛ جامعه مشترک جهانی و همکاری بین‌المللی [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • جهانی شدن جلوه‌های سیاسی جهانی شدن ونسبت آن با مبانی استراتژیک سیاست خارجی [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • جهانی شدن چشم‌اندازهای جغرافیایی در عصر جهانی شدن [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • جهانی شدن گزینه‌ای برای برون رفت از بن‌بست‌های کنونی [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • جهانی شدن جهانی شدن از دیدگاه اقتصاد سیاسی [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • جهانی شدن کندوکاوی در آثار جهانی شدن بر علوم اجتماعی [دوره 10، شماره 1، 1381]
 • جهانی شدن مفهوم جدید حاکمیت ملی یا فرسایش حاکمیت‌ها [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • جهانی شدن جهانی شدن و امنیت ملی دولت [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • جهانی شدن درنگی در واکنش‌ها؛ جهانی شدن و سیاست مقاومت [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • جهانی شدن فن‌آوری‌های CITs و نقش آن در تحول روابط بین‌المللِ دولت-محور [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • جهانی شدن جهانی شدن: نظرورزی در رهیافت‌های روابط بین‌الملل و اقتصاد سیاسی بین‌الملل [دوره 14، شماره 1، 1385]
 • جهانی شدن جهانی شدن از منظر فرصت‌ها و تهدیدها [دوره 14، شماره 1، 1385]
 • جهانی شدن کشورهای در حال توسعه : برنده یا بازنده؟ [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • جهانی شدن هویت جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی انسان پست‌مدرن [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • جهانی شدن هویت فرهنگی جامعة ایران: چگونگی و چرایی [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • جهانی شدن ضرورت یک سیاست اجتماعی در ایران [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • جهانی شدن جهانی‌شدنِ توسعه‌گرایی با نگاهی به تجربه شرق آسیا [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • جهانی شدن خاورمیانه؛ آینه تنازع هویت‌ها [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • جهانی شدن تأثیرات جهانی شدن بر اشتغال زنان مسلمان [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • جهانی شدن فلسفه سیاسی در عصر جهانی [دوره 23، شماره 3، 1393]
 • جهانی‌شدن فرهنگ جهانی‌شدن فرهنگ و کارکرد دیپلماسیِ فرهنگی در سیاست خارجی [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • جهانی شوندگی جهانی شوندگی و جایگاه دولت [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • جهت‏گیری زمانی واکاوی نظام معنایی شهرنشینان از زمانمندی در زندگی روزمره: تحلیل زمانمندی توسعه‏ مدار به‌مثابه‏ راهبردی نوین در چشم‏انداز توسعه‎ ایران [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 99-131]
 • جورج دبلیو بوش با تأکید بر نئوکانیزه شدن ابعاد سیاست خارجی آمریکا جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی ایالات متحده [دوره 14، شماره 1، 1385]
 • جو سازمانی شناسایی و دسته‌بندی عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد راهبردی شرکت مخابرات تهران [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 207-231]

چ

 • چابکی ارائه مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی برای سازمان‌ها با تأکید بر الگوی چابکی [دوره 23، شماره 2، 1393، صفحه 79-100]
 • چارچوب آینده‌نگاری پیشنهاد چارچوب کاربست آینده‌نگاری در حکمرانی آموزش عالی ایران [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 127-164]
 • چارچوب ارزشیابی مارش و مک‌کانل ارزشیابی خط‌مشی عمومی هدفمند‌کردن یارانه‌ها: از آغاز اجرا تا پایان دوره تصدی دولت دهم [دوره 26، شماره 2، 1396]
 • چارچوب اطلاعاتی از دیپلماسی عمومی سنتی تا دیپلماسی عمومی نوین: رویکردی هابرماسی [دوره 22، شماره 3، 1392]
 • چارچوب رابطه‌ای از دیپلماسی عمومی سنتی تا دیپلماسی عمومی نوین: رویکردی هابرماسی [دوره 22، شماره 3، 1392]
 • چارچوب شناختی اِنگاشت فرهنگ برنامه‌ریزی: تأثیر چارچوب شناختی برنامه‌ریزان بر کاربست برنامه‌ریزی فضایی [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 163-187]
 • چارچوب شناختی هنجاری تحلیلی انتقادی و راهبردی بر پیش‌فرض‌های مدون دانش آینده‌پژوهی [دوره 26، شماره 3، 1396]
 • چارچوب نظری واکاوی نقش چارچوب‌ها در فرایند نظریه‌پردازی [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 35-65]
 • چالش مدیریت‌شهری از منظر حکمروایی؛ تبیین چالش‌های مدیریت ساخت‌وساز شهری تهران در مسیر تحقق توسعه پایدار [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 653-689]
 • چالش‌ها سیاست‌های اصلی در ‌تدوین و اجرای راهبردهای آموزش محیط‌زیست در برنامه ششم توسعه [دوره 26، شماره 3، 1396]
 • چالش‌ها و راهکارها همکاری راهبردی شرکت‌های صنعتی و بنگاه‌های جدید فناوری نانو، چالش‌ها و راهکارها [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 5-32]
 • چالش‌ها و راهکارها بررسی چالش‌ها و راهکارهای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر [دوره 25، شماره 1، 1395]
 • چپ‌مغزی ارزیابی و کاهش فاصله گفتمانی سازمان‌های فرهنگی و مخاطبان بر اساس راست‌مغزی- چپ‌مغزی [دوره 26، شماره 4، 1396]
 • چرخه سوخت بومی بانک جهانی سوخت هسته‌ای: موانع و چشم‌اندازها [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • چرخه سوخت هسته‌ای شیوه‌های حقوقی بین‌المللی همکاری در انتقال فناوری صلح‌آمیز ‌هسته‌ای [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • چشم‌انداز مدیریت محلی مطلوب در افق 1404 [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • چشم انداز چشم انداز اقتصاد ایران در سال 83 [دوره 12، شماره 2، 1383]
 • چشم‌انداز بیست ساله نظام تأملی بر اهداف و سیاست‌های چشم‌انداز 20 ساله در راستای ارتقاء سرمایه اجتماعی [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • چندجانبه‌گرایی تحول رهیافت موازنه قدرت در نظم‌های منطقه‌ای: هویت‌گرایی در برابر ساختارگرایی [دوره 22، شماره 2، 1392]
 • چندفرهنگی ضرورت یک سیاست اجتماعی در ایران [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • چندفرهنگی بقاء در جهان چندفرهنگی [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • چندملیتی شتاب در پدیده‌ی فرسایش حاکمیت در قرن بیست و یکم [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • چین مقایسه تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران و کره شمالی در شورای ‌امنیت [دوره 18، شماره 2، 1389]
 • چین رفتار استراتژیک چین در دوران پساجنگ سرد: بدعتی در سنت [دوره 18، شماره 3، 1389]
 • چین امنیت انرژی و تحولات آینده بازارهای نفت و گاز [دوره 21، شماره 3، 1391]
 • چین همکاری راهبردی نیروی دریایی هند و امریکا: فرصت‌ها و چالش‌ها (با نگاهی بر نقش بازدارنده جمهوری اسلامی ایران) [دوره 23، شماره 1، 1393]
 • چین تحولات اوکراین و تأثیر آن بر نظام بین‌الملل [دوره 25، شماره 3، 1395]
 • چین بررسی توانمندی‌های راهبردی منطقه آزاد چابهار در راستای وزن ژئوپلیتیکی و قدرت ملی ایران (از منظر داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی) [دوره 26، شماره 2، 1396]

ح

 • حاکمیت حقوق بشر و سیاست خارجی: چهارچوب‌های مفهومی و عملیاتی [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • حاکمیت قانون نسبت‌سنجی الگوی حکمرانی خوب و مردم‌سالاری دینی (با تأکید بر شاخص‌های حاکمیت قانون، مشارکت و پاسخگویی) [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 35-65]
 • حاکمیت قانون حکمرانی خوب شهری در ایران: اولویت‌بندی مؤلفه‌ها و معرفه‌ها [دوره 25، شماره 4، 1395]
 • حاکمیت قانون جُستاری در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • حاکمیت قانون از بررسی حکمرانی خوب تا الگوی حکمرانی پایدار [دوره 26، شماره 4، 1396]
 • حاکمیت معمر قذافی نقش شورای امنیت سازمان ملل در فروپاشی نظام قذافی [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • حبس‌زدایی سیاست حبس‌ز‌دایی در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • حبس‌گرایی بررسی عوامل قضایی افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • حد واکاوی تحلیلی- انتقادی تفاوت‌های میان حد و تعزیر [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • حریم خصوصی تعهد بانک‌ها به حفظ اسرار مشتریان و عملیات تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • حزب بعث افزایش حضور اسرائیل در عراق: استراتژی گسترش و نفوذ [دوره 16، شماره 2، 1387]
 • حزب عدالت و توسعه تجربه جدید در ترکیه؛ تقابل گفتمان‌ها [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • حزب عدالت و توسعه سیاست خارجی دولت «عدالت و توسعه» ترکیه در منطقه قفقاز جنوبی [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • حساسیت نظری روند اجرای پژوهش‌های کیفی و نظریه پایه‌ور در روان‌شناسی [دوره 18، شماره 1، 1389]
 • حسین مهرپور تأملاتی بر یک همایش، قانون اساسی؛ نظارت و اجراء [دوره 8، شماره 4، 1379]
 • حفاظت از محیط زیست بررسی راهبردی آموزش حفاظت از محیط زیست در ایران: ضرورت‎ها و تنگناها [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • حقابه زیست محیطی جایگاه قانونی حقابه‌های زیست محیطی [دوره 16، شماره 3، 1387]
 • حق توسعه رفتار ویژه با کشورهای در حال توسعه جهت توسعه اقتصادی آنها از دیدگاه سازمان ملل متحد [دوره 24، شماره 1، 1394]
 • حق شرط استفاده از موازین بنیادین حق شرط در سند تأسیس سازمان‌های بین‌المللی با تکیه بر کنوانسیون حقوق معاهدات [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • حقوق حقوق و کرامت انسانی در منظر اسلام [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • حقوق حقوق و سازمان‌های بین‌المللی [دوره 10، شماره 1، 1381]
 • حقوق مبانی حقوقی تجارت الکترونیکی [دوره 16، شماره 4، 1387]
 • حقوق اداری جُستاری در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • حقوق اسلامی حقوق اسلامی در تقابل با تروریسم بین‌المللی [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • حقوق‌ بشر تبیین عوامل مؤثر در شکل‌گیری معاهده ‌تجارت‌ تسلیحات [دوره 22، شماره 4، 1392]
 • حقوق‌بشر دکترین مسئولیت‌ حمایت: تبیین رویکرد قدرت‌های بزرگ در قبال بحران‌های لیبی و یمن [دوره 26، شماره 3، 1396]
 • حقوق بشر اجلاس هزاره مجمع عمومی و وضعیت حقوق بشر در ایران [دوره 8، شماره 4، 1379]
 • حقوق بشر دموکراسی، توسعه و حقوق بشر [دوره 10، شماره 1، 1381]
 • حقوق بشر حقوق بشر و شهروندی مقیّد به مرز [دوره 10، شماره 1، 1381]
 • حقوق بشر گزارشی از پنجاه و هشتمین اجلاس کمیسیون حقوق بشر در ژنو؛ اجلاس کمیسیون حقوق بشر و ردّ قطعنامه علیه ایران [دوره 10، شماره 1، 1381]
 • حقوق بشر کندوکاوی در تمهیدات نظام بین‌الملل پیرامون حقوق بشر و جلوگیری از شکنجه [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • حقوق بشر یونسکو و رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران [دوره 12، شماره 2، 1383]
 • حقوق بشر حقوق بشر و دولت‌ها در عصر جهانی شدن [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • حقوق بشر فقر؛ تهدید امنیت بین‌المللی در قرن 21 [دوره 14، شماره 1، 1385]
 • حقوق بشر استحقاق حق خدمات بهداشتی سلامت و آموزش در کشورهای در حال توسعه [دوره 14، شماره 4، 1385]
 • حقوق بشر منافع و محدودیت‌های پانوپتی‌سیسم حقوق بشری سازمان‌های غیردولتی و نظارت بر نسل‌کشی [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • حقوق بشر بی‌طرفی در سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی: مطالعه موردی [دوره 16، شماره 3، 1387]
 • حقوق بشر ارزیابی دکترین "مسئولیت حمایت" در بحران دارفور سودان [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • حقوق بشر ویژگی‌های جرم‌انگاری در پرتو اسناد و موازین حقوق بشر [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • حقوق بشر حقوق بشر و سیاست خارجی: چهارچوب‌های مفهومی و عملیاتی [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • حقوق بشر دکترین مسئولیت حمایت: بررسی تطبیقی رویکرد اعضای دائم شورای امنیت در قبال بحران‌های لیبی و سوریه [دوره 24، شماره 4، 1394]
 • حقوق بشر تضاد و همکاری تجارت و حقوق بشر در پرتو مقررات سازمان جهانی تجارت [دوره 26، شماره 4، 1396]
 • حقوق بشر بین‌المللی تحول ساختاری و هنجاری در حقوق بشر بین‌المللی [دوره 8، شماره 4، 1379]
 • حقوق بشردوستانه بین‌المللی تبیین عوامل مؤثر در شکل‌گیری معاهده ‌تجارت‌ تسلیحات [دوره 22، شماره 4، 1392]
 • حقوق بشردوستانه بین‌المللی دکترین مسئولیت حمایت: بررسی تطبیقی رویکرد اعضای دائم شورای امنیت در قبال بحران‌های لیبی و سوریه [دوره 24، شماره 4، 1394]
 • حقوق بین¬الملل محیط زیست بررسی مشکل زیست‌محیطی دریاچه ارومیه از منظر حقوق بین‌الملل محیط زیست [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • حقوق بین‌الملل ضرورت تأسیس دادگاه بین الملل محیط زیست جهت حمایت کیفری و حقوقی از محیط زیست در مقابل خسارات وارده در جنگ 22 روزه غزه [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • حقوق بین‌الملل شیوه‌های حقوقی بین‌المللی همکاری در انتقال فناوری صلح‌آمیز ‌هسته‌ای [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • حقوق بین‌الملل نارسایی حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در حمایت از محیط‌زیست‌ بین‌الملل [دوره 24، شماره 2، 1394]
 • حقوق بین‌الملل تحول در مأموریت‌های ناتو و ضرورت تقویت رژیم نظارتی در حقوق بین‌الملل (راهبرد مسئولیت‌پذیری ناتو) [دوره 25، شماره 4، 1395]
 • حقوق بین الملل مبارز با تروریسم از رهگذر حقوق بین‌الملل [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • حقوق بین الملل ارزیابی «ابتکار امنیت در برابر گسترش سلاحهای کشتارجمعی» (پی.اس.آی) در پرتو موازین حقوق بین الملل [دوره 16، شماره 2، 1387]
 • حقوق بین‌الملل اقتصادی تضاد و همکاری تجارت و حقوق بشر در پرتو مقررات سازمان جهانی تجارت [دوره 26، شماره 4، 1396]
 • حقوق بین‌الملل بشردوستانه ابعاد و آثار گزارش گلدستون درباره جنگ غزه [دوره 18، شماره 2، 1389]
 • حقوق بین‌الملل کیفری ضرورت تأسیس دادگاه بین الملل محیط زیست جهت حمایت کیفری و حقوقی از محیط زیست در مقابل خسارات وارده در جنگ 22 روزه غزه [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • حقوق بین‌الملل محیط‌زیست مفهوم عدالت زیست‌محیطی و انعکاس آن در اسناد منطقه‌ای و بین‌المللی [دوره 24، شماره 4، 1394]
 • حقوق بین‌الملل محیط زیست بررسی چالش‌های حقوقی کنوانسیون تهران در‌باره حفاظت محیط زیست دریای خزر [دوره 22، شماره 4، 1392]
 • حقوق بین‌المللی صلاحیت جهانی و کارآیی آن در مبارزه و پیگیری جرایم بین‌المللی [دوره 18، شماره 2، 1389]
 • حقوق بین‌المللی کیفری نارسایی حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در حمایت از محیط‌زیست‌ بین‌الملل [دوره 24، شماره 2، 1394]
 • حقوق حاکمیت مصادیق عدول از اصول کلی حقوق کیفری در جرایم علیه امنیت [دوره 24، شماره 3، 1394]
 • حقوق حفاظت از هوا آلودگی هوای شهری و مسئولیت راهبردی دولت در پرتو امنیت محیط‌زیستی [دوره 25، شماره 4، 1395]
 • حقوق داخلی کارآمدی مجلس شورای اسلامی و راهکارهای ارتقای آن در حقوق داخلی [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • حقوق دانان جهانی شوندگی و جایگاه دولت [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • حقوق دریاها ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس از منظر حقوق بین‌الملل محیط زیست [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • حقوق رفاهی حقوق رفاه اجتماعی و اشکال کنترل قضایی [دوره 16، شماره 4، 1387]
 • حقوق شهروندی چالش‌های تدوین منشور حقوق شهروندی در ایران (با تأکید بر ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه) [دوره 22، شماره 3، 1392]
 • حقوق شهروندی مصادیق عدول از اصول کلی حقوق کیفری در جرایم علیه امنیت [دوره 24، شماره 3، 1394]
 • حقوق عمومی آسیب‌شناسی آموزش و توسعۀ حقوق عمومی در ایران به‌مثابۀ دانشی راهبردی [دوره 24، شماره 3، 1394]
 • حقوق عمومی جریان قاعدۀ استیمان در حوزۀ مسئولیت دولت اسلامی [دوره 24، شماره 3، 1394]
 • حقوق فراملی بازرگانی راهبرد قانونگذاری و ارجاع به قانون مناسب در داوری تجاری بین‌المللی (بررسی موردی پرونده وزارت دفاع ج.ا.ایران علیه کیوبیک) [دوره 22، شماره 2، 1392]
 • حقوق کارگران مهاجر مروری بر وضعیت حقوق بشر در امارات عربی متحده [دوره 16، شماره 2، 1387]
 • حقوق محیط‌زیست قانون حاکم بر دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط‌زیست در حقوق اتحادیه اروپا و ایران [دوره 23، شماره 4، 1393]
 • حقوق محیط زیست ضرورت تأسیس دادگاه بین الملل محیط زیست جهت حمایت کیفری و حقوقی از محیط زیست در مقابل خسارات وارده در جنگ 22 روزه غزه [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • حقوقی مفاهیم نوین حاکمیت و امنیت [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • حقیقت نقد افلاطون بر رئالیسم در هنر [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • حکمت متعالیه بازشناسی پدیدارشناختی حکمت متعالیه و پی‌آیندهای تربیتی آن [دوره 22، شماره 2، 1392]
 • حکمت و مصلحت توجه به اوضاع و مقتضیات جامعه در وضع و تبدیل احکام در قرآن کریم [دوره 16، شماره 3، 1387]
 • حکم حکومتی ماهیت راهبردی و مکانیزم تشخیص ِاحکام حکومتی در روند حکمرانی اسلامی با تاکید بر دیدگاه امام‌خمینی (ره) [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 193-225]
 • حکم حکومتی ثابت ماهیت راهبردی و مکانیزم تشخیص ِاحکام حکومتی در روند حکمرانی اسلامی با تاکید بر دیدگاه امام‌خمینی (ره) [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 193-225]
 • حکم حکومتی متغیر ماهیت راهبردی و مکانیزم تشخیص ِاحکام حکومتی در روند حکمرانی اسلامی با تاکید بر دیدگاه امام‌خمینی (ره) [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 193-225]
 • حکمرانی سنجش مسئولیت نهادهای فعال در حوزه نانوتکنولوژی ایران در ایفای کارکردهای حکمرانی [دوره 23، شماره 3، 1393]
 • حکمرانی تحلیلی بر تاب‌آوری منابع آب در فرایند حکمرانی سرزمین فلات ایران [دوره 25، شماره 4، 1395]
 • حکمرانی در تکاپوی یکپارچگی در نظام خط‏مشی‏گذاری عمومی: الگوی پیکره واحد حکمرانی و خط‌مشی عمومی [دوره 27، شماره 1، 1397]
 • حکمرانی در تکاپوی یکپارچگی در نظام خط‏مشی‌‏گذاری عمومی: الگوی پیکره واحد حکمرانی و خط‌مشی عمومی [دوره 27، شماره 1، 1397]
 • حکمرانی شناسایی رویکردهای راهبردی در خط‌مشی‌گذاری نخبگان در راستای کارآمدسازی نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 29-61]
 • حکمرانی آسیب‌شناسی داده بنیاد حکمرانی پاندمی کرونا در ایران [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 97-129]
 • حکمرانی مفهوم دولت تنظیم‌گر: تحلیل تنظیم‌گری به‌مثابه ابزار حکمرانی [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 227-266]
 • حکمرانی طراحی الگوی مفهومی حکمرانی مشارکتی در ایران: رویکرد داده بنیاد [دوره 31، شماره 2، 1401]
 • حکمرانی ارائه الگوی راهبردی سنجش تاب‌آوری ملی [دوره 31، شماره 2، 1401]
 • حکمرانی حکمرانی هوشمند: رویکردی نوین در تحقق مشارکت و همکاری مؤثر شهروندان [(مقالات آماده انتشار)]
 • حکمرانی آموزش عالی پیشنهاد چارچوب کاربست آینده‌نگاری در حکمرانی آموزش عالی ایران [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 127-164]
 • حکمرانی پایدار از بررسی حکمرانی خوب تا الگوی حکمرانی پایدار [دوره 26، شماره 4، 1396]
 • حکمرانی پژوهش شناسایی و آسیب‌شناسی چارچوب حکمرانی پژوهش در علوم انسانی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 61-86]
 • حکمرانی جهانی تخیل عملیاتی شرح و نقدی کوتاه بر نظریه حکمرانی جهانی دیوید هلد [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • حکمرانی خوب نقش حکمرانی خوب و اقتصاد مقاومتی در توسعه شهری [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 141-162]
 • حکمرانی خوب نقش راهبردی شفافیت آرای نمایندگان در کارآمدی مجلس شورای اسلامی از نگاه حکمرانی مطلوب [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 87-111]
 • حکمرانی خوب حکمرانی خوب؛ کلید توسعه آسیای جنوب غربی [دوره 15، شماره 4، 1386]
 • حکمرانی خوب براساس شاخص‌های بانک جهانی تأثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب [دوره 16، شماره 3، 1387]
 • حکمرانی خوب عراق، استمرار خشونت و رویای دموکراسی: یک تحلیل چندسطحی [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • حکمرانی خوب از بررسی حکمرانی خوب تا الگوی حکمرانی پایدار [دوره 26، شماره 4، 1396]
 • حکمرانی خوب شهری حکمرانی خوب شهری در ایران: اولویت‌بندی مؤلفه‌ها و معرفه‌ها [دوره 25، شماره 4، 1395]
 • حکمرانی شایسته تحلیلی بر مدخلیت حکمرانی شهری شایسته اسلامی در تعمیق الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 87-114]
 • حکمرانی‌ شبکه‌ای الگوی مطلوب بازسازی ساختارهای حکمرانی ایران بر اساس رویکرد شبکه‌ای [دوره 31، شماره 3، 1401]
 • حکمرانی محلی آینده بین‌المللی‌سازی کلان‌شهرهای ایران مبتنی بر رقابت‌پذیری حکومت‌های محلی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 139-165]
 • حکمرانی مردمی رویارویی اسلام و لیبرالیسم در روی آوری به دموکراسی [دوره 24، شماره 4، 1394]
 • حکمرانی مشارکتی طراحی مدل حکمرانی مشارکتی در راستای کاهش فساد اداری با رویکرد آمیخته (موردمطالعه: استانداری و فرمانداری شهر اهواز) [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 829-863]
 • حکمرانی مشارکتی طراحی الگوی مفهومی حکمرانی مشارکتی در ایران: رویکرد داده بنیاد [دوره 31، شماره 2، 1401]
 • حکمرانی مشارکتی حکمرانی مشارکتی: روش‌ها و ابزارهای سیاسی آن در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • حکمرانی مطلوب سیمای حکمرانی مطلوب در ایران: از ظرفیت تا فرصت [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 427-465]
 • حکمرانی هوشمند حکمرانی هوشمند: رویکردی نوین در تحقق مشارکت و همکاری مؤثر شهروندان [(مقالات آماده انتشار)]
 • حکمروایی تحلیلی راهبردی از رویکردهای نوین حکمروایی در مناطق کلان‌شهری اروپا (مطالعه موردی بارسلونا و لندن) [دوره 25، شماره 1، 1395]
 • حکمروایی خوب شهری از منظر حکمروایی؛ تبیین چالش‌های مدیریت ساخت‌وساز شهری تهران در مسیر تحقق توسعه پایدار [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 653-689]
 • حکمروایی کلان‌شهری راهبردهای استقرار نظام حکمروایی در منطقه کلان‌شهری تهران [دوره 18، شماره 4، 1389]
 • حکومت اسلامی رویکردی راهبردی به مفهوم مصلحت (مطالعه موردی معاهده صلح حدیبیه) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 35-66]
 • حکومت اسلامی یک مطالعه تطبیقی؛ مردم سالاری دینی و گونه‌های دیگر دموکراسی [دوره 12، شماره 2، 1383]
 • حکومتداری ایران شکاف انتظار شریعت و اقتضای واقعیت در حکومتداری ایران امروز [دوره 12، شماره 2، 1383]
 • حکومت (دولت) اسلامی جریان قاعدۀ استیمان در حوزۀ مسئولیت دولت اسلامی [دوره 24، شماره 3، 1394]
 • حکومت قانون الگوی مفهومی و راهبردی حکومت قانون در جمهوری اسلامی ایران [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 33-60]
 • حکومت‌های محلی آینده بین‌المللی‌سازی کلان‌شهرهای ایران مبتنی بر رقابت‌پذیری حکومت‌های محلی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 139-165]
 • حل تضاد ارتباط بین فرهنگی و حل منازعات؛ به سمت رویکردی ایرانی [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • حل منازعه اعتدال‌گرایی و تعادل سیاسی بایسته‌های سیاست اعتدال در سپهر سیاسی کنونی ایران [دوره 24، شماره 2، 1394]
 • حل‌وفصل اختلافات اثربخشی نظام حل‌وفصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی [دوره 22، شماره 3، 1392]
 • حماس زمینه‌ها و عوامل توسعه روابط روسیه و حماس [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • حمایت اجتماعی مبانی نظری و راهبردی مدیریت ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگی در تهران [دوره 20، شماره 2، 1390]
 • حمایت از بخش کشاورزی تحلیلی بر ‌اندازه و شیوه حمایت از بخش کشاورزی ایران در نیمه اول دهه هشتاد [دوره 17، شماره 3، 1388]
 • حمایت دیپلماتیک شرایط حمایت دیپلماتیک از شرکت‌ها در حقوق بین‌الملل: تابعیت شرکت‌ها [دوره 15، شماره 2، 1386]
 • حملات انتحاری ادوارد سعید و حوزه عمومی آمریکایی [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • حمل و نقل بررسی آثار افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی بر بهای خدمات حمل ونقل در ایران [دوره 15، شماره 4، 1386]
 • حوثی¬ها دگرگونی جایگاه منطقه‌ای یمن: امکانات و چالش‌ها [دوره 18، شماره 3، 1389]
 • حوضه آبریز ارومیه سیاست‌گذاری حکمر‌انی و مدیریت پایدار منابع سرزمین در حوضه آبریز ارومیه [دوره 23، شماره 3، 1393]
 • حیث التفاتی بازشناسی پدیدارشناختی حکمت متعالیه و پی‌آیندهای تربیتی آن [دوره 22، شماره 2، 1392]

خ

 • خارج نزدیک زمینه‌ها و عوامل توسعه روابط روسیه و حماس [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • خانه ارائه سناریوهای استعاره «خانه» در سبک نوین زندگی شهری مبتنی‌بر روشCLA [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 87-118]
 • خانواده خانواده، سرمایه خانواده و چالش‌های فراروی جامعه ما [دوره 18، شماره 4، 1389]
 • خاورمیانه قدرت یهود در آمریکا؛ از ارسطو تا واقعیت [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • خاورمیانه تروریسم، بحران خاورمیانه و روابط ایران و آمریکا [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • خاورمیانه فرآیند صلح خاورمیانه؛ این سو و آن سوی تحولات عراق [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • خاورمیانه صنعت نفت عراق و آینده آن [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • خاورمیانه چشم‌اندازهای تحول در دموکراتیک شدن خاورمیانه [دوره 14، شماره 1، 1385]
 • خاورمیانه خاورمیانه؛ آینه تنازع هویت‌ها [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • خاورمیانه سیاست خارجی آمریکا و روند اصلاحات اقتصادی در مصر و عربستان [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • خاورمیانه موازنه فراگیر: چارچوبی تحلیلی برای تبیین نقش و تأثیر قومیت بر سیاست خارجی [دوره 17، شماره 4، 1388]
 • خاورمیانه بررسی سیاست خارجی دولت‌های انقلابی جدید در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بر‌اساس مدل پیوستگی جیمز روزنا [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • خاورمیانه زمینه‌ها و عوامل توسعه روابط روسیه و حماس [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • خاورمیانه واکاوی علل حضور روسیه در بحران سوریه [دوره 22، شماره 4، 1392]
 • خاورمیانه راهبردهای دیپلماسی عمومی ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه؛ ارزیابی تطبیقی دوران بوش و اوباما [دوره 25، شماره 1، 1395]
 • خاورمیانه راهبرد منطقه‌ای ایالات‌متحده‌آمریکا؛ تهدیدسازی از اقدامات منطقه‌ای ایران [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 67-100]
 • خاورمیانه راهبرد سیاست خارجی عبدالفتاح ‌السیسی و الزامات امنیتی آن برای ایران [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 731-760]
 • خاورمیانه بزرگ جمهوری اسلامی ایران و طرح خاورمیانه بزرگ [دوره 14، شماره 1، 1385]
 • خاورمیانه بزرگ زمینه‌ها و عوامل توسعه روابط روسیه و حماس [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • خاورمیانه جدید افزایش حضور اسرائیل در عراق: استراتژی گسترش و نفوذ [دوره 16، شماره 2، 1387]
 • خاویار انقراض نسل ماهی خاویار دریای خزر [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • خبرگان اقتصادی با نگاه به آینده؛ نقدی بر کتاب استراتژی توسعه صنعتی کشور [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • خبرگان راهبردی با نگاه به آینده؛ نقدی بر کتاب استراتژی توسعه صنعتی کشور [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • خبرگان قانون اساسی1358 مفهوم قلمرو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرز جغرافیایی / بی‌مرزی عقیدتی [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • خدمات تدوین راهبردهای نوین در صنعت بانکداری با تکیه بر فناوری‌های دیجیتال [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 5-34]
 • خدمات رفاهی ضرورت یک سیاست اجتماعی در ایران [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • خشک‌سالی بررسی آثار تغییر اقلیم بر یخچال‌های طبیعی و تهدیدات امنیت ملی [دوره 31، شماره 2، 1401]
 • خشونت تروریسم در روابط بین‌الملل؛ چالش‌ها و امیدها [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • خشونت کندوکاوی در تمهیدات نظام بین‌الملل پیرامون حقوق بشر و جلوگیری از شکنجه [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • خشونت کار بست تساهل و مدارا در مدل حکمرانی امام خمینی(ره) [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 467-494]
 • خشونت آمیز سقوط بغداد؛ پیش زمینه‌ها و پیامدها [دوره 11، شماره 2، 1382]
 • خشونت‌های قومی و مذهبی عراق، استمرار خشونت و رویای دموکراسی: یک تحلیل چندسطحی [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • خصوصی‌سازی عوامل مؤثر در سیاستگذاری آموزش عالی با رویکرد اصل 44 [دوره 20، شماره 4، 1390]
 • خصوصی سازی روشهای اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل ٤٤ [دوره 15، شماره 4، 1386]
 • خط‏مشی عمومی واکاوی الگوی موانع اجرای سیاست‏های کلی مبارزه با مواد مخدر در ایران [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 185-215]
 • خط‌مشی عمومی هدفمندکردن یارانه‌ها ارزشیابی خط‌مشی عمومی هدفمند‌کردن یارانه‌ها: از آغاز اجرا تا پایان دوره تصدی دولت دهم [دوره 26، شماره 2، 1396]
 • خط‌مشی فرهنگی طراحی مدل تحول نظام اداری ایران از منظر خط‌مشی‌های فرهنگی [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 141-166]
 • خط‌مشی‌گذاری الگوی نظری خط‌مشی‌گذاری برای اصلاح نظام اداری در جمهوری اسلامی ایران مبتنی‌بر روش داده‌بنیاد [دوره 27، شماره 4، 1397، صفحه 151-176]
 • خط‌مشی‌گذاری شناسایی رویکردهای راهبردی در خط‌مشی‌گذاری نخبگان در راستای کارآمدسازی نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 29-61]
 • خط‌مشی گذاری طراحی مدل تحول نظام اداری ایران از منظر خط‌مشی‌های فرهنگی [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 141-166]
 • خط­ مشی­گذاری عمومی پیچیدگی های شناسایی مسائل عمومی در ایران با رویکرد داده بنیاد [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 691-730]
 • خلع سلاح ارزیابی «ابتکار امنیت در برابر گسترش سلاحهای کشتارجمعی» (پی.اس.آی) در پرتو موازین حقوق بین الملل [دوره 16، شماره 2، 1387]
 • خلع سلاح هسته‌ای امکان‌سنجی تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی هسته‌ای؛ چالش‌ها، راهبردها و دستاوردها [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • خلق ارزش مدلسازی ساختاری تفسیری راهبردهای کارآفرینی سیاسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خلقیات «فرهنگ علم و فناوری» و خلقیات ایرانی: تحلیلی راهبردی از گونه‌شناسی مشکلات و راهکارها برمبنای نظر نخبگان [دوره 31، شماره 2، 1401]
 • خلیج‌فارس امنیت انرژی و تحولات آینده بازارهای نفت و گاز [دوره 21، شماره 3، 1391]
 • خلیج‌فارس ژنگان ژئوپلیتیک منطقه خلیج‌فارس سنجش همگرایی/ واگرایی درون‌منطقه‌ای با بهره‌گیری از تکنیک سوآت [دوره 22، شماره 3، 1392]
 • خلیج‌فارس چشم‌انداز آینده ژئوانرژی خلیج‌فارس و جایگاه ایران [دوره 25، شماره 3، 1395]
 • خلیج فارس امنیت خلیج فارس از نگاه آمریکا و اروپا [دوره 9، شماره 3، 1380]
 • خلیج فارس سیاست انرژی ایالات متحده امریکا [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • خلیج فارس ایران، عراق جدید و نظام امنیت منطقه‌ای خلیج فارس [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • خلیج فارس ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس از منظر حقوق بین‌الملل محیط زیست [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • خلیج فارس سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه و الگوی امنیتی جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس ( با تأکید بر امور سیاسی، دفاعی و امنیتی) [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • خواجه نصیر الدین تأملی در اندیشه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی؛ اجتماعات فاضله و غیرفاضله [دوره 10، شماره 3، 1381]
 • خودرو راهبرد تأمین انرژی در بخش حمل و نقل کشور [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • خودشناسی بایستگی آموزش مهارت‌های زندگی در آموزش و پرورش [دوره 15، شماره 3، 1386]
 • خودکفایی جهانی‌شدنِ توسعه‌گرایی با نگاهی به تجربه شرق آسیا [دوره 16، شماره 1، 1387]
 • خود و دیگری بررسی تطبیقی نگاه به اسرائیل درگفتمان سیاست خارجی ایران (مطالعه موردی گفتمان غرب‌گرای پهلوی دوم و گفتمان اسلام‌ سیاسی امام خمینی(ره)) [دوره 25، شماره 3، 1395]
 • خوش‌بینان هسته‌ای اشاعه هسته‌ای و صلح: مروری بر آرای موافقان و مخالفان اشاعه [دوره 24، شماره 1، 1394]
 • خوشه تحلیل عوامل عدم تعادل فضایی منطقه کلان‌شهری تهران و سناریوهای آینده [دوره 31، شماره 2، 1401]

د

 • دادگاه علنی جرم سیاسی در فقه اسلامی: واکاوی اصل 168 قانون اساسی [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • داده بنیاد آسیب‌شناسی داده بنیاد حکمرانی پاندمی کرونا در ایران [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 97-129]
 • داده‌های تابلویی براساس شاخص‌های بانک جهانی تأثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب [دوره 16، شماره 3، 1387]
 • دارفور ارزیابی دکترین "مسئولیت حمایت" در بحران دارفور سودان [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • دال تهی سلطه پوچ استقرار در گفتمان ارنستو لکلاو [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • دالّ مرکزی گفتمان امام خمینی(ره) پیرامون امنیت ملی و سیاست خارجی [دوره 21، شماره 4، 1391]
 • دانایی درآمدی بر نقد نظریه مدرن [دوره 23، شماره 1، 1393]
 • دانش آموزان بررسی اعتیاد اینترنتی در نوجوانان: مطالعه متغیرهای جنس، مقطع تحصیلی و اندازه سازمان آموزشی [دوره 17، شماره 4، 1388]
 • دانش-بنیان «فرهنگ علم و فناوری» و خلقیات ایرانی: تحلیلی راهبردی از گونه‌شناسی مشکلات و راهکارها برمبنای نظر نخبگان [دوره 31، شماره 2، 1401]
 • دانشجویان رابطه شبکه های اجتماعی و مشارکت سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • دانشجویان مطالعه تاثیر رسانه‌های داخلی و خارجی بر مشارکت سیاسی دانشجویان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی) [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 621-652]
 • دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) ارائه الگوی مطلوب سیاستگذاری قومی در جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) و واحد علوم و تحقیقات) [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 393-425]
 • دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات ارائه الگوی مطلوب سیاستگذاری قومی در جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) و واحد علوم و تحقیقات) [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 393-425]
 • دانشجوی بین‌المللی درگاه‌های آموزش عالی بین‌المللی و آیندة توسعۀ منطقه‌ای در ایران [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 33-58]
 • دانشجوی خارجی بررسی مهم‌ترین چالش‌ها و راهبرد‌‌های جذب دانشجویان خارجی در ایران (با استفاده از تکنیک گروه‌‌‌های کانونی) [دوره 22، شماره 4، 1392]
 • دانش سیاست الزامات آموزش دانش سیاست در ‌ایرانِ عصر اطلاعات (تکنولوژی زیربنای شکلی و محتوایی آموزش علم سیاست) [دوره 25، شماره 1، 1395]
 • دانشگاه برنامه‌های نوین دکتری صنعتی و پیوند مؤثر دانشگاه و صنعت [دوره 8، شماره 4، 1379]
 • دانشگاه سخنرانی منتشر نشده از شادروان دکتر حسین عظیمی در جمع نمایندگان مجلس و مدیران صنایع کشور؛ چالش‌های توسعه صنعتی در ایران [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • دانشگاه آزاد راهکار‌های ارتقای همکاری‌‌های علمی بین‌المللی در نظام آموزش عالی کشور (با تأکید بر دانشگاه آزاد اسلامی) [دوره 22، شماره 4، 1392]
 • دانشگاه دولتی راهکار‌های ارتقای همکاری‌‌های علمی بین‌المللی در نظام آموزش عالی کشور (با تأکید بر دانشگاه آزاد اسلامی) [دوره 22، شماره 4، 1392]
 • دانشگاه‌ها و مراکز علمی تبیین پدیده نشاط و پویایی علمی در مراکز علمی از منظر نخبگان دانشگاهی: مطالعه‌ای با رویکرد پدیدارشناسی [دوره 25، شماره 2، 1395]
 • دانشگاه و مؤسسات آموزش‌عالی ارزیابی و تحلیل بخش علم و فناوری قانون برنامه پنجم توسعه از منظر اسناد فرادستی [دوره 22، شماره 1، 1392]
 • داور مقدمه ای برداوری تجاری ملی و بین المللی [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • داوری داوری جانبدارانه و تقابل آن با اصول بنیادین حاکم بر داوری با تأکید بر رویه دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحدهداوری جانبدارانه و تقابل آن با اصول بنیادین حاکم بر داوری با تأکید بر رویه دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده [دوره 23، شماره 1، 1393]
 • داوری تجاری ملی و بین‌المللی مقدمه ای برداوری تجاری ملی و بین المللی [دوره 14، شماره 3، 1385]
 • داوری غیرجانبدارانه و جانبدارانه داوری جانبدارانه و تقابل آن با اصول بنیادین حاکم بر داوری با تأکید بر رویه دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحدهداوری جانبدارانه و تقابل آن با اصول بنیادین حاکم بر داوری با تأکید بر رویه دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده [دوره 23، شماره 1، 1393]
 • داووس داووس- 2001؛ اقتصاد جهانی نئولیبرال [دوره 9، شماره 1، 1380]
 • دبیرستان بررسی اعتیاد اینترنتی در نوجوانان: مطالعه متغیرهای جنس، مقطع تحصیلی و اندازه سازمان آموزشی [دوره 17، شماره 4، 1388]
 • دخالت حداکثری و حداقلی بررسی و تبیین جایگاه دولت در عرصه فرهنگی جامعه از نگاه اسلام و لیبرالیسم [دوره 23، شماره 3، 1393]
 • درآمد رابطه‌ی بین کاهش ارزش تأخیری در تصمیم گیری بین-زمانی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 79-98]
 • درآمد مالیاتی برآوردی از نقش عوامل مؤثر بر کسری بودجه در ایران [دوره 21، شماره 3، 1391]
 • درآمد نفتی برآوردی از نقش عوامل مؤثر بر کسری بودجه در ایران [دوره 21، شماره 3، 1391]
 • درآمدهای نفتی مسائل ساختاری در فرآیند بودجه‌ریزی ایران [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • درآمدی درآمدی بر پول‌شویی [دوره 11، شماره 4، 1382]
 • دراکر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها [دوره 15، شماره 2، 1386]
 • درگاه‌ آموزش عالی بین‌المللی درگاه‌های آموزش عالی بین‌المللی و آیندة توسعۀ منطقه‌ای در ایران [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 33-58]
 • درون‌یابی (برون‌یابی) مکعبی بحث و بررسی نرخ رشد جمعیت کشور [دوره 17، شماره 3، 1388]
 • دریاچه ارومیه بررسی مشکل زیست‌محیطی دریاچه ارومیه از منظر حقوق بین‌الملل محیط زیست [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • دریاچه خزر بررسی چالش‌ها و راهکارهای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر [دوره 25، شماره 1، 1395]
 • دریای خزر چشم‌انداز امنیتی دریای خزر [دوره 9، شماره 2، 1380]
 • دریای خزر ابعاد ژئوپولیتیک دریای خزر [دوره 10، شماره 1، 1381]
 • دریای خزر انقراض نسل ماهی خاویار دریای خزر [دوره 15، شماره 1، 1386]
 • دریای خزر بررسی چالش‌های حقوقی کنوانسیون تهران در‌باره حفاظت محیط زیست دریای خزر [دوره 22، شماره 4، 1392]
 • دسترسی غیرمجاز راهبردهای کیفری در بانکداری نوین؛ با تأکید بر امضای الکترونیکی [دوره 26، شماره 1، 1396]
 • دست‌های ایمن امنیت هسته‌ای پاکستان: چالش در حال تشدید [دوره 16، شماره 2، 1387]
 • دفاع پیش‌دستانه تأثیر رویه بعدی دولت‌ها بر اصل «منع تهدید و توسل به زور» [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • دفاع پیش‌گیرانه تأثیر رویه بعدی دولت‌ها بر اصل «منع تهدید و توسل به زور» [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • دفاع مشروع تأثیر رویه بعدی دولت‌ها بر اصل «منع تهدید و توسل به زور» [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • دفاع مشروع دفاع مشروع در اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی [دوره 24، شماره 4، 1394]
 • دفاع مشروع از خود بررسی حقوقی امنیت پروازهای غیرنظامی با تمرکز بر ماجرای حمله ناو امریکایی به هواپیمای مسافربری ایرباس ایران [دوره 23، شماره 2، 1393]
 • دفاع مقدس تبیین مؤلفه‌های رهبری اثربخش سازمان‌های نظامی ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 5-29]
 • دکارت پیش‌فرض‌های بنیادین تفکر اجتماعی در آلمان [دوره 13، شماره 4، 1384]
 • دکترین مسئولیت حمایت ارزیابی دکترین "مسئولیت حمایت" در بحران دارفور سودان [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • دکترین مسئولیت حما