اعضای هیات تحریریه

 

اعضای هیات تحریریه

عزت ا... نادری

استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم

edupsystudiesusb.ac.ir


 

طراحی الگوی برنامه درسی فعالیت های فوق برنامه برای دانش آموزان دوره دوم ابتدایی با تأکید بر آموزش محیط زیست

نویسنده: سمیه اسدزاده مریم سیف نراقی عزت الله نادری قدسی احقر

منبع: آموزش محیط زیست و توسعه پایدار سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳ 9 - 20

۲. 

طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی مکمل برای دانش آموزان نارسانویس دوره اول ابتدایی

نویسنده: لیلی ملکی مریم سیف نراقی عزت الله نادری مجید علی عسگری

منبع: کودکان استثنایی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۷۲) 17-34

۳. 

طراحی چارچوب برنامه درسی مبتنی بر شایستگی رشته مکانیک صنایع دوره دوم متوسطه

نویسنده: احمدرضا دوراندیش عزت الله نادری مریم سیف نراقی

منبع: نوآوری های آموزشی سال هجدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۷۱ 7 - 38

۴. 

تاثیر آموزش فلسفه برای کودکان (P4C) به روش پژوهش مشارکتی بر روابط میان- فردی دانش آموزان

نویسنده: لیلا فتحی قدسی احقر عزت الله نادری

منبع: تعلیم و تربیت دوره ۳۵ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۴۰ 51-64

۵. 

بررسی عملکرد سبک های تفکر متخصصان علوم تربیتی و معلمان عضو گروه درس پژوهی

نویسنده: معصومه فرهوش مریم سیف نراقی عزت الله نادری قدسی احقر

منبع: علوم اجتماعی شوشتر سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۴۳) 59 - 80

۶. 

بررسی میزان اعتماد پذیری برنامه آموزش فلسفه برای کودکان ( p4c)در فعالیتهای پرورشی بر کاهش احساس نیاز به بیان کلامی وبیان فیزیکی خشم دردانش آموزان پسرمقطع متوسطه مدارس شهر تهران

نویسنده: مریم جناب زاده رودباری فهیمه انصاریان عزت الله نادری

منبع: پژوهش های تربیتی بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۶ 92-114

۷. 

ارائه الگویی به منظور پرورش ذهنیت فلسفی در برنامه درسی ریاضی دوره ابتدایی

نویسنده: آناهیتا بحرینی زاده مریم سیف نراقی عزت الله نادری

منبع: رهیافتی نو در مدیریت آموزشی سال نهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۳۶) 191 - 216

۸. 

الگوی برنامه درسی معنوی در درس مطالعات اجتماعی به منظور توسعه سلامت معنوی فراگیران

نویسنده: طیبه حق پرست لاتی عزت الله نادری مریم سیف نراقی

منبع: راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره یازدهم مرداد و شهریور ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۴۹) 149-157

۹. 

ارائه الگوی مناسب تدوین و تالیف کتب فارسی دوره اول متوسطه بر اساس مولفه های خبرگی آموزشی و انتقادی

نویسنده: هایده عاشوری مریم سیف نراقی عزت الله نادری مجید علی عسگری

منبع: پژوهش در نظام های آموزشی دوره ۱۲ بهار ۱۳۹۷ ویژه نامه بهار 175 - 194

۱۰. 

جایگاه تفکرانتقادی در اسناد بالادستی آموزش و پرورش ایران

نویسنده: صابر شریفی مریم سیف نراقی عزت الله نادری قدسی احقر

منبع: پژوهش در نظام های آموزشی دوره ۱۲ بهار ۱۳۹۷ ویژه نامه بهار 249 - 266

۱۱. 

اعتبارسنجی عناصر برنامه درسی ترمیمی برای دانش آموزان دوره اول ابتدایی با نارسایی های ویژه در یادگیری از دیدگاه متخصصان برنامه درسی و معلمان ذی ربط استان آذربایجان شرقی

نویسنده: الهام تمجیدتاش مریم سیف نراقی عزت الله نادری

منبع: پژوهشنامه تربیتی سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۵۷ 103 - 120

۱۲. 

بررسی میزان اعتماد پذیری برنامه آموزش فلسفه برای کودکان ( p4c)در فعالیتهای پرورشی بر کاهش احساس نیاز به بیان کلامی وبیان فیزیکی خشم دردانش آموزان پسرمقطع متوسطه مدارس شهر تهران

نویسنده: مریم جناب زاده رودباری فهیمه انصاریان عزت الله نادری

منبع: پژوهش های تربیتی بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۴ ۹۲-۱۱۴

۱۳. 

عملکرد تربیت هنری بر مبنای عناصر برنامه درسی در درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی در سال تحصیلی 94-93 شهر تهران

نویسنده: مهسا انتظامی مریم سیف نراقی عزت الله نادری

منبع: تعلیم و تربیت دوره ۳۳ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۲۹

 

۱۴. 

بررسی نقش برنامه آموزش فلسفه برای کودک(C4P) برکاهش برون ریزی و درون ریزی خشم در دانش آموزان پسر پایه اول مقطع متوسطه مدارس دولتی منطقه 14 شهر تهران

نویسنده: مریم جناب زاده رودباری فهیمه انصاریان عزت الله نادری

منبع: پژوهشنامه تربیتی سال یازدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۴۷ 21-46

۱۵. 

بررسی وتحلیل آموزش کارآفرینی درکتب کار وفناوری درپایه ششم ، هفتم وهشتم بر اساس الگوی پیشنهادی \#آینده شمادرلوای کارآفرینی\# (NFTE)

نویسنده: مژده واحدی مریم سیف نراقی عزت الله نادری

منبع: اندیشه های نوین تربیتی دوره دوازدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

 حوزه‌های تخصصی روانشناسی حوزه های جدید روانشناسی روانشناسی سازمانی و صنعتی

۱۶. 

طراحی الگوی برنامه درسی تربیت دینی و اخلاقی برای دانش آموزان دوره اول متوسطه بر اساس رویکرد ترکیبی عقل و ایمان از منظر قرآن کریم

نویسنده: احمد عبدالحسینی عزت الله نادری مریم سیف نراقی

منبع: پژوهش های اخلاقی سال ششم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۲۲)

۱۷. 

بررسی چگونگی کاربست مؤلفه های آموزش و پرورش انسان گرایانه با تأکید بر افزایش انگیزة تحصیلی دانش آموزان در مدارس ابتدایی تهران

نویسنده: پری ناز پورعلی مریم سیف نراقی عزت الله نادری

منبع: پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی سال سوم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱

 

۱۸. 

بررسی عملکرد برنامه درسی مبتنی بر تربیت هنری در درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی با توجه به مؤلفه های نظام آموزشی در ایران

نویسنده: مهسا انتظامی مریم سیف نراقی عزت الله نادری

منبع: مطالعات برنامه درسی ایران سال دهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۳۷ 103 - 120

۱۹. 

ارزشیابی عوامل و نشانگرهای تأثیرگذار بر کیفیت گروه کتابداری و علوم اطلاع رسانی: مورد گروه کتابداری دانشگاه تربیت معلم تهران

نویسنده: حیدر کریمیان کیوان صالحی عزت الله نادری

منبع: مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات دوره ۲۴ بهار ۱۳۹۲ شماره ۹۳

 

۲۰. 

مقایسه فرایند حل خلاق مسئله در بین دانش آموزان دورهٔ متوسطه عضو و غیر عضو پژوهش سراهای دانش آموزی استان کرمان سال تحصیلی 91-1390

نویسنده: عزت الله نادری علی شریعتمداری مریم سیف نراقی حمدالله منظری توکلی

منبع: پژوهش در نظام های آموزشی دوره ۶ پاییز ۱۳۹۱ شماره ۱۸ 17 - 36