اعضای هیات تحریریه

 

سردبیر

محمدرحیم عیوضی

علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی استاد، دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره)

research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Teacher/TFa.aspx?TID=380
eivaziikiu.ac.ir
33780021 (028)


 جایگاه راهبرد بازدارندگی برون‌مرزی در منظومه دفاعی ـ امنیتی جمهوری اسلامی ایران دراسیای جنوب غربی

   ◂ محمدجواد فتحی، شهره پیرانی، محمدرحیم عیوضی
   ✔ 1399/06/01  2020/08/22
    سیاست جهانی●  تاثیر تنش‌های میان قطر و عربستان سعودی بر روابط سایر کشورهای حوزه خلیج‌فارس (2017)

   ◂ حدیث روشنی، محمدرحیم عیوضی
   ✔ 1399/01/11  2020/03/30
    مطالعات سیاسی جهان اسلام

PDF   

●  سیمای حکمرانی مطلوب در اینده‌پژوهی: از تصویرپردازی تا شکل‌بخشی اینده

   ◂ علی کمیجانی، قدیرنظامیپور، محمدرحیم عیوضی، مجیدبزرگمهری
   ✔ 1398/06/23  2019/09/14
    اینده پژوهی ایران●  اینده‌نگاری و حرکت از الگوی پایه به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

   ◂ محمد رحیم عیوضی
   ✔ 1398/06/15  2019/09/06
    سیاست متعالیه

PDF   

●  بررسی نظریه سازه‌انگاری در حوزه مطالعاتی روابط بین‌الملل و لزوم به‌کارگیری ان در راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 595 KB

   ◂ ابوالقاسم مجتهدی زنجیر اباد، محمد رحیم عیوضی
   ✔ 1397/12/12  2019/03/03
    راهبرد

PDF   

●  تاثیر رسانه های غرب در ایجاد بحران های ژئوپولیتیکی در جوامع اسلامی

   ◂ محمد رحیم عیوضی، زهره همتی شاهبداغی، محمد باوند پوری
   ✔ 1397/09/11  2018/12/02
    پژوهش های میان رشته ای در علوم انسانی●  مطالعه تطبیقی تعاریف متکثر از مفهوم میانرشته‌ای اینده نگاری راهبردی

   ◂ محمدرحیم عیوضی
   ✔ 1396/12/12  2018/03/03
    پژوهش های راهبردی سیاست

PDF   

●  از بررسی حکمرانی خوب تا الگوی حکمرانی پایدار

   ◂ محمد رحیم عیوضی، نازنین مرزبان، معصومه صالحی
   ✔ 1396/10/15  2018/01/05
    راهبرد●   a future study on the quality of life from point of view of iranian youth

   ◂ Sina Saeedi, Rahim Eivazi, Mohammad Mahdi Zolfagharzadeh, Mojtaba Amiri
   ✔ 1396/08/20  2017/11/11
    International Journal of Innovation and Technology Management

PDF   

●  روند فکری وحدت جهان اسلام در اندیشه متفکران مسلمان

 مقالات همایش***

●  اسیب شناسی گفتمان انقلاب اسلامی و پیامدهای اینده ان

   ◂ محمدرحیم عیوضی، محمد رحیم عیوضی
   ✔ 1398/02/10  2019/04/30
    انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

PDF   

●  تعیین پیشرانهای تمدن سازی نوین اسلامی با رویکرد تحلیل تاثیر متقاطع

   ◂ محمدرحیم عیوضی، محمد ایوبی
   ✔ 1397/12/09  2019/02/28
    چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی

PDF   

●  اینده انقلاب اسلامی در اندیشه و بیانات امام خمینی و مقام معظم رهبری

   ◂ محمدرحیم عیوضی
   ✔ 1397/12/07  2019/02/26
    کنفرانس ملی انقلاب اسلامی : کار امدی ، فرصت ها و چالش ها

PDF   

●  مولفه های مدل مطلوب اینده نگاری راهبردی در حوزه ژئو پلیتیک دفاعی ایران مبتنی بر اندیشه های مقام معظم رهبری

   ◂ محمد رحیم عیوضی، شهره قورخانه چی
   ✔ 1397/10/11  2019/01/01
    چهارمین همایش تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه ای مد ظلله العالی

PDF   

●  معیاری بر شناسایی اسیب ها با تاکید بر اسیب شناسی اینده مسایل اجتماعی

   ◂ محمد رحیم عیوضی، محمدرحیم عیوضی
   ✔ 1397/04/26  2018/07/17
    همایش ملی مواجهه با اسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام

PDF   

●  روش شناسی مطالعه وفهم اندیشه امام خمینی (ره)

   ◂ محمد رحیم عیوضی
   ✔ 1397/03/01  2018/05/22
    همایش انقلال اسلامی در منظومه فکری امام خمینی (ره)

PDF   

●  اینده نگاری و حرکت از الگوی پایه به الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت

   ◂ محمد رحیم عیوضی
   ✔ 1397/02/20  2018/05/10
    هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفلت

PDF   

●  توسعه سیاسی در الگوی اسلامی ایران پیشرفت

   ◂ محمدرحیم عیوضی، سارا نظری
   ✔ 1397/02/20  2018/05/10
    هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفلت

PDF   

●  تاثیر اشتراکات و قرابت دینی ، ارزشیو تاریخی در همگرایی میان ایران و دولت _ ملت های اسیای مرکزی

   ◂ محمد رحیم عیوضی
   ✔ 1396/10/23  2018/01/13
    گفتگوهای فرهنگی و اسیایی کمیسون گفتگوهای فرهنگی ایران و اسیای میانه قفقاز

PDF   

●  تاثیر روابط مذهبی، ارزیابی و روابط تاریخی در همگرایی بین ایران و ملت اسیای مرکزی – ایالات

   ◂ محمد رحیم عیوضی
   ✔ 1396/10/23  2018/01/13
    گفتگوهای فرهنگی و اسیایی کمیسون گفتگوهای فرهنگی ایران و اسیای میانه قفقاز

PDF