اعضای هیات تحریریه

 

دبیر اجرایی ارشد

عفیفه عابدی

علوم سیاسی کارشناس مسئول نشریات علمی پژوهشکده تحقیقات راهبردی

www.magiran.com/author/%D8%B9%D9%81%DB%8C%D9%81%D9%87%20%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C
a.abedicsr.ir
66971175
0000-0002-8493-6783


سوابق علمی کتاب ها و مقالات علمی پژوهشی

-         پژوهشنامه (مجموعه مقالات) افغانستان:یک دهه پس از سقوط طالبان (1391) – مرکز تحقیقات استراتژیک

-         کتاب جمهوری اسلامی ایران در ادراک‌ها و ایستارهای رهبران فدراسیون روسیه، دکتر الهه کولایی و عفیفه عابدی، انتشارات جهاد دانشگاهی، بهمن ۱۳۹۷

-         سیاست خاورمیانه ای روسیه (فصلنامه راهبرد مرکز تحقیقات استراتژیک–تابستان 1388)

-         تاثیر جنگ عراق-ایران بر نقش های اجتماعی زنان ایران (با همکاری دکتر الهه کولایی، فصلنامه زن: حقوق و توسعه، سال اول- شماره دوم، پاییز و زمستان ١٣٩١)

-         فراز و فرود روابط ایران ٢٠١٦-١٩٩٠، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، سال دهم، شماره 40 ،زمستان 1396 ،صص. 135-164(با همکاری دکتر الهه کولایی)

-         مولفه های ژئوپلیتیکی سیاست خارجی روسیه، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال چهاردهم، شماره اول، بهار ١٣٩٧، صفحات ١-٢٥ (با همکاری دکتر الهه کولایی)

-         دگرگونی، تداوم در سیاست خاورمیانه­ای روسیه: ارائه­ها، دستاوردها و چالش­ها، رهیافت­های سیاسی و بین المللی (دانشگاه شهید بهشتی)، (همکاری با دکتر الهه کولایی و پیمان کاویانی فر) ، اسفند ۱۳۹۷

مقالات در حوزه زنان***

-         تاثیر جنگ عراق-ایران بر نقش های اجتماعی زنان ایران (با همکاری دکتر الهه کولایی، فصلنامه زن: حقوق و توسعه، سال اول- شماره دوم، پاییز و زمستان ١٣٩١)

-         -مشارکت سیاسی زنان  (با همکاری دکتر الهه کولایی)، کتاب گزارش وضعیت اجتماعی زنان در ایران (۱۳۸۹۰-۱۳۸۰)، نشر نی، ۱۳۹۴، صفحات ۲۹۶-۲۷۹

سایر مقالات***

مقالات انگلیسی***

-      The Impact of Iraq-Iran War on Social Roles of Iranian Women, Middle East Critique, Vol.23 , No.3, 2014 , Pp.277-291

-      A Glance on Iranian Women Political Participation in 2001-2011, International Studies Journal (ISJ), Vol.14 , Fall 2016, Pp 29-48

Iran and the Caucasus, 2020