اعضای هیات تحریریه

 

اعضای هیات تحریریه

مجتبی امیری

مدیریت دولتی دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

management.ut.ac.ir/~mamiry
mamiryut.ac.ir


  • ، ریاست مرکز پژوهشهای کاربردی دانشکده مدیریت
  • ، مدیر گروه
  • ، عضو کارگروه تدوین برنامه جامع پژوهش وفناوری دانشگاه تهران
  • ، عضویت در کمیته مشورتی تدوین برنامه راهبردی سوم دانشگاه
  • ، ضو شورای تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری انتشارات دانشگاه
  • ، عضو شورای تدوین برنامه ششم توسعه
  • ، مدیر گروه
  • ، مدیر گروه
  • ، عضویت هیئت امنای مؤسسه آموزش عالی
  • ، نمایندگی هیئت ممیزه
۱۳۹۹
امیری مجتبی، زارعی متین حسن، فرشادان سیدهادی (۱۳۹۹).، مطالعات رفتار سازمانی، ۹(۳۳)، ۱-۲۸.
بهمنی فاطمه، احسانی محمد، کوزه چیان هاشم، امیری مجتبی (۱۳۹۹).، مطالعات مدیریت ورزشی، ۱۲(۵۹)، ۱۷-۳۶.
۱۳۹۸

درآمدی بر روش تحقیق کیفی در ورزش

امیری مجتبی، نوروزی سید حسینی رسول (۱۳۹۸).

چالشهای اخلاقی در نظام تصمیم گیری کشور

امیری مجتبی (۱۳۹۸).، شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، ۱۹-۲۰ آبان، تهران، ایران.
عابدی جعفری عابد، امیری مجتبی (۱۳۹۸).، روش شناسی علوم انسانی، ۲۵(۹۹)، ۷۳-۸۷.
۱۳۹۷

Theoretical Foundations of Convergence and Divergence in the Interactions of Muslims and Christians

Amiri Mojtaba (2019).comma-char You are here: Home » Conference on the Future of Culture Prof. Günther: The Role of the Interfaith Dialogue in the World Today Report of the international Conference of “Convergence and Divergence; An Intercultural-Interreligious Dialogue” Convergence and Divergence; An Intercultural-Interreligious Dialoguecomma-char 11-13 Marchcomma-char Tehrancomma-char IRAN.

چالشهای نظام سیاسی و تجلیات آن در نظام اداری کشور با رویکرد کاهش فقر و فساد

امیری مجتبی (۱۳۹۷).، نخستین همایش مبارزه با فساد در ایران؛ نظام‌مند یا موردی؟، ۲۷-۲۷ آبان، تهران، ایران.

چالشهای کشورداری در ایران

امیری مجتبی (۱۳۹۷).، پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، ۱۹-۲۰ آبان، تهران، ایران.
نوروزی سید حسینی رسول، احسانی محمد، کوزه چیان هاشم، امیری مجتبی (۱۳۹۷).، مطالعات مدیریت ورزشی، ۱۰(۱).
۱۳۹۶
امیری مجتبی، نیری شهرزاد، محمودی سارا (۱۳۹۶).، فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات، هیجدهم(سی و نهم)، ۳۹-۶۶.
خدایی گرگری محمد تقی، امیری مجتبی، عباسی حسین (۱۳۹۶).، تحقیقات بازاریابی نوین، هفتم(دوم)، ۶۳-۷۸.
۱۳۹۵
جوانی وجیهه، امیری مجتبی (۱۳۹۵).، تحقیقات فرهنگی ایران، نهم(چهارم)، ۱۱۵-۱۳۲.
امیری مجتبی، محمودی وحید، راغفر حسین، پروندی یحیی (۱۳۹۵).، مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، ۲(۴)، ۹ - ۲۸.
امیری مجتبی، رونقی محمد حسین (۱۳۹۵).، مدیریت فرهنگ سازمانی، ۱۴(۳)، ۶۷۱ - ۶۹۱.
رضایی شمس الدین، امیری مجتبی، کوزه چیان هاشم (۱۳۹۵).، نشریه مدیریت ورزشی، ۸(۲)، ۱۸۹-۲۰۶.
۱۳۹۴

درآمدی بر روش تحقیق کیفی در ورزش

امیری مجتبی، نوروزی سید حسینی رسول (۱۳۹۴).

فرهنگ و هنجاری شدن علوم امروز

امیری مجتبی (۱۳۹۴).، همایش بین المللی آینده فرهنگ، ۲۹-۳۰ فروردین، تهران، ایران.
۱۳۹۳
احسانی محمد، مرجان صفاری، امیری مجتبی، کوزه چیان هاشم (۱۳۹۳).، مطالعات مدیریت ورزشی، ششم(۲۷)، ۸۷-۱۰۸.
۱۳۹۳
راسخ نازنین، امیری مجتبی (۱۳۹۳).، مطالعات مدیریت ورزشی، ۶(۲۵)، ۷۹-۱۰۰.

رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی رهبری مدیران ورزش

امیری مجتبی، کوزه چیان هاشم، احسانی محمد ، مختاری زنجانی مریم (۱۳۹۳).، مطالعات مدیریت ورزشی، ۶(۲۳)، ۵۳-۶۶.
رضا شجیع ، هاشم کوزه چیان ، احسانی محمد، امیری مجتبی (۱۳۹۳).، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، نهم(۲)، ۱۰۶-۱۱۷.
۱۳۹۲
امیری مجتبی، غفاری علی، رحمانی مجید (۱۳۹۲).، فصلنامه مدیریت دولتی، ۵(۴)، ۱۹-۳۸.
امیری مجتبی (۱۳۹۲).، اقتصاد و مدیریت شهری - انجمن علمی اقتصاد شهری، دوم(پنجم)، ۱۱۹-۱۳۷.
گوهر رستمی حمیدرضا، کوزه چیان هاشم، امیری مجتبی (۱۳۹۲).، مطالعات مدیریت ورزشی، ۵(۱۹)، ۱۵۱-۱۷۰.
امیری مجتبی، رحیمی غلامرضا (۱۳۹۲).، جستارهای تاریخی، چهارم(اول)، ۱-۲۵.
Amiri Mojtaba، Saeedy Sina (2013).comma-char Excel International Journal of Multidisciplinary Management Studiescomma-char : 5(3)comma-char 172-183.
احسانی محمد ، امیری مجتبی (۱۳۹۲).، مطالعات مدیریت ورزشی، چهارم(۱۷)، ۱۲۵-۱۳۶.
۱۳۹۱

الزامات و چالش های مدیریت پسماند در کشور

امیری مجتبی (۱۳۹۱).، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پسماند بازیافت و بیومس، ۲۴-۲۷ مهر، تهران، ایران.

نقش مدیرت محلی در بهبود محیط کسب و کار

امیری مجتبی، قناعی محیا (۱۳۹۱).، اولین همایش ملی مدیریت شهری در افق چشم انداز ۱۴۰۴، ۳۱-۳۱ فروردین، تهران، ایران.

explanation of mass medias function for the trust building as soft power of states

Amiri Mojtaba (2012).comma-char international conference on communication media technology and designcomma-char 9-11 Maycomma-char Istanbulcomma-char Turkey.

رسانه و توسعه مشارکت بخش خصوصی در ورزش کشور

امیری مجتبی، شهرزاد نیری، مریان صفاری، فاطمه دلبری راغب (۱۳۹۱).، پژوهشهای ارتباطی، ۶۹(۱)، ۹-۳۸.
۱۳۹۰

بررسی تجارب اقدامات الزامات و ملاحظات کشورهای منتخب در زمینه خصوصی سازی و توسعه مشارکت بخش خصوصی در حوزه ورزش

نیری شهرزاد، امیری مجتبی، صفاری مرجان (۱۳۹۰).، ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی، ۲۴-۲۵ آبان، تهران، ایران.

بررسی میزان تناسب درآمدی و مموریت های شهرداری ها مورد مطالعه: شهرداری تهران

نراقیان محمد مهدی، امیری مجتبی، محمدپورزرندی حسین، سیدعباس میرعنایت (۱۳۹۰).، اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران، ۲-۳ آبان، مشهد، ایران.

مطالعه و برسی موانع مشارکت بخش خصوصی در ورزش های تفریحی

امیری مجتبی، صفاری مرجان، نیری شهرزاد، دلبری راغب فاطمه (۱۳۹۰).، همایش ملی تفریحات ورزشی، ۲-۳ آبان، تهران، ایران.

تبیین نقش رسانههای جمعی در توسعه سرمایه انسانی از منظر رویکرد قابلیتهای انسانی

نیری شهرزاد، امیری مجتبی (۱۳۹۰).، سومین کنفرانس بینالمللی مدیریت سرمایه فکری، ۱۳-۱۴ شهریور، زنجان، ایران.

کارکرد رسانههای جمعی جهت غلبه بر موانع فرهنگی-اجتمااعی توسعه گردشگری

نیری شهرزاد، امیری مجتبی (۱۳۹۰).، اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار، ۶-۷ شهریور، مرودشت، ایران.
مهدی نادری نسب، محمد احسانی، محمد خبیری، امیری مجتبی، حسن قره خانی (۱۳۹۰).، مطالعات مدیریت ورزشی، ۳(۹)، ۵-۲۷.
امیری مجتبی، محمود رضا اسدی، فاطمه راغب (۱۳۹۰).، مدیریت بازرگانی، ۳(۷)، ۳۷-۵۶.
۱۳۸۹
امیری مجتبی،  محمد جواد نائیجی (۱۳۸۹).، توسعه کارافرینی، ۳(۱۰)، ۱۵۵-۱۷۱.