دوره و شماره: دوره 31، شماره 1 - شماره پیاپی 102، خرداد 1401 
پیشنهاد چارچوب کاربست آینده‌نگاری در حکمرانی آموزش عالی ایران

صفحه 127-164

احمد برومند کاخکی؛ ایمان رضایی؛ امیرهوشنگ حیدری؛ رضا نقی زاده