دوره و شماره: دوره 26، شماره 4 - شماره پیاپی 85، زمستان 1396 
3. از بررسی حکمرانی خوب تا الگوی حکمرانی پایدار

محمدرحیم عیوضی؛ معصومه صالحی؛ نازنین مرزبان