دوره و شماره: دوره 23، شماره 4 - شماره پیاپی 73، زمستان 1393