دوره و شماره: دوره 23، شماره 3 - شماره پیاپی 72، دی 1393