دوره و شماره: دوره 18، شماره 3 - شماره پیاپی 56، مهر 1389