دوره و شماره: دوره 17، شماره 3 - شماره پیاپی 52، مهر 1388