دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 47، بهار 1387