دوره و شماره: دوره 15، شماره 4 - شماره پیاپی 46، زمستان 1386 
6. حکمرانی خوب؛ کلید توسعه آسیای جنوب غربی

حمیدرضا برادران شرکاء؛ سعید ملک الساداتی