دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 42، زمستان 1385