دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 30، زمستان 1382