دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 29، پاییز 1382