دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 26، زمستان 1381