دوره و شماره: دوره 27، شماره 4 - شماره پیاپی 89، زمستان 1397، صفحه 1-231 
5. تحلیل محتوای امنیتی پیام‌های شبکه اجتماعی تلگرام

صفحه 125-150

ایرج محمدی؛ رضا عبدالرحمانی؛ محمدمهدی مظفری