آخرین شماره


شماره 92 سال 28
پاییز 1398
دانلود فایل

1 - تدوین راهبردهای نوین در صنعت بانکداری با تکیه بر فناوری های دیجیتال ( DOI : 0)
( طیبه عسگری - علی نعیمی صدیق )
2 - واکاوی نقش چارچوب‌ها در فرایند نظریه‌ پردازی ( DOI : 0)
( علی مبینی دهکردی - نیلوفر نوبری - حمید پاداش - مرتضی اکبری )
3 - مدل بازآفرینی در رسانه ملی برمبنای فرایندهای مدیریت راهبردی متعادل دو وجهی ( DOI : 0)
( اسماعیل مرزبان - محسن قدمی - علی اکبر رضایی - سید رضا صالحی امیری - عباس طلوعی )
4 - بازخوانی ابعاد شاخص های فراملی در هدایت حکمرانی مورد مطالعه:شاخص سهولت انجام کسب و کارِ ( DOI : 0)
( علی حمیدی‌زاده - حسن دانایی فرد - سید مجتبی امامی - مسعود بنافی )
5 - تأثیر مشارکت سرمایه‏ گذاران نهادی در سیاست‏ گذاری مالی شرکت بر مدیریت سود طی عرضه عمومی اولیه سهام ( DOI : 0)
( اسفندیار دشمن زیاری - مریم اکبری فرد )
6 - واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های دولتی در راستای ا صل (44) قانون اساسی؛ چالش‌ها و ‌دستاوردها ( DOI : 0)
( محمد مهدی صالحی - علیرضا امیرکبیری - علی آقامحمدی - غلامرضا حیدری کرد زنگنه )
7 - طراحی مدل نظری ارزیابی امنیت اطلاعات دولت الکترونیک، راهبردی برای تحقق جامعه مطلوب اطلاعاتی ( DOI : 0)
( مصطفی رامندی - علیرضا پورابراهیمی - محمود البرزی )