دستیابی به امنیت زیست‌محیطی با تاکید بر اهمیت استانداردهای محیط زیستی در برنامه‌های استراتژیک توسعه شهری (مطالعه موردی شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت محیط‌ زیست، گروه محیط زیست واحد رودهن، دانشکده کشاورزی و علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 ستادیار گروه محیط زیست ,واحد رودهن، دانشکده کشاورزی و علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 استادیار گروه محیط زیست واحد رودهن، دانشکده کشاورزی و علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

در خلال چند دهه گذشته به‌ دلیل تأکید صرف بر رشد اقتصادی و بهره‌برداری‌های بی‌رویه از منابع‌طبیعی و زیست‌محیطی کلان شهرها با مسائل ومشکلات عدیده‌ای درزمینه محیط ‌زیست و امنیت زیست‌محیطی مواجه شده‌اند. با توجه به اهمیتی که محیط‌زیست به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی جوامع امروزی برای بقا در محیط به شدت رقابتی و با تغییرات گسترده دارد. شهر تهران به‌عنوان یک منطقه‌ای تأثیرگذار، برای پیش رفتن با تحولات موجود نیازمند وارسی و کنکاش تحولات اطراف خود، در بعد منطقه‌ای و بین‌المللی است و این مسأله ضرورت مقابله با موانع و چالش‌های احتمالی آن را ضروری می‌نماید.
این تحقیق با هدف بررسی تأثیر رعایت استانداردهای زیست‌محیطی، در برنامه‌های استراتژیک توسعه شهری به منظور دستیابی به امنیت زیست‌محیطی در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی از نوع توصیفی- تحلیلی با استفاده از تکنیک پرسشنامه و مصاحبه‌می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، مدیران وزارت‌کشور و شهرداری مناطق 22 گانه شهر تهران و نمونه آماری30 نفر و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده می‌باشد. داده‌ها با نرم‌افزار Spss23 در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. جهت تحلیل عوامل داخلی (ضعف، قوت) و خارجی (تهدید و فرصت) شهر از روش SWOT و جهت آزمون فرضیه از آزمون تی‌تک نمونه‌ای، استفاده و فرضیه پیشنهادی تأیید گردید. نتایج نشان می‌دهد که با توجه به شرایط موجود، شهر تهران با چالش‌های مختلف محیط‌زیستی روبه‏روست. با توجه به نمودار حاصل از عوامل درونی و بیرونی، شهر تهران در موقعیت تدافعی قرار دارد. همچنین نتایج آزمون نشان می‌دهد که رعایت استاندارد در برنامه‌های استراتژیک توسعه شهری به عنوان یک راهکار در دستیابی به امنیت زیست‏محیطی تأثیر معناداری دارد. در این راستا مهم‎ترین راهکارها، استانداردها بر امنیت زیست‎محیطی رعایت استانداردها در زمان اجرای پروژه‎ها، الزام و اعمال استانداردها در تدوین طرح‏ها و نظارت دقیق به رعایت آن‌ها در زمان اجرا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Achieving Environmental Security by Emphasizing the Importance of Environmental Standards in Strategic Urban Development Plans (Tehran Case Study)

نویسندگان [English]

 • Elham Fouladi 1
 • Azita Behbahaninia 2
 • Bita Azadbakht 3
 • Saeed Motahari 3
1 PhD student, Faculty of Agriculture and Basic Science, Islamic Azad University, Roudehen branch, Roudehen, Iran
2 Assistant Professor, Department of Environment, Faculty of Agriculture and Basic Science, Islamic Azad University, Roudehen branch, Roudehen, Iran,
3 Assistant Professor, Department of Environment, Faculty of Agriculture and Basic Science, Islamic Azad University, Roudehen branch, Roudehen, Iran.
چکیده [English]

Over the past few decades, metropolises have been threatened by numerous environmental challenges due to the emphasis on economic growth and the continuous exploitation of natural resources and the environment. Given the importance of environment as one of the basic needs of today's societies, survival in the environment is highly competitive and with its dynamics. The city of Tehran-along with the developments around it-needs to be examined and explored in order to advance the existing developments in the regional and international dimensions. Therefore, it becomes necessary to study the possible challenges evolving around it.
The aim of this study is to investigate the impacts of compliance with environmental standards in strategic urban development plans in order to achieve environmental security in Tehran. This is a descriptive-analytical study using a questionnaire and interview technique. The statistical population of the study is the managers of the Ministry of Interior and the municipalities of the 22 districts of Tehran. the statistical sample includes 30 people and the method is simple random sampling. Data were analyzed by Spss23 software at both descriptive and inferential levels.
To analyze the internal (weakness, strength) and external (threat and opportunity) factors of the city, the SWOT method was used in order to confirm the proposed hypothesis. The results show that according to the existing conditions, the city of Tehran is facing various environmental challenges. According to the chart obtained from internal and external factors, the city of Tehran is in a defensive position. The test results also show that compliance with the standards in strategic urban development plans as a solution to achieve environmental security has a significant impact. In this regard, the most important solutions consist of compliance with environmental standards during the implementation of urban projects, the application of standards in the development of plans and strict monitoring of compliance with them during implementation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Environmental Security
 • Environmental Standards
 • Urban Development Strategy
 • Tehran City
 • Akhvan Kazemi, Masoud, Hoseini, Tayebeh Sadat, and Bahramipoor, Fereshteh. (2018). Analysis of the Impact of Climate Change on International Security. International Relations Studies,12(46),9-39. DOI:20.1001.1.24234974.1398.12.46.1.4 (In Persian)
 • Azizi, Mansor, Darskhan, Rasol and Pourmohamadi, Mohamad Reza (2020). Investigating the role of structural-strategic plans in the realization of the idea of good urban governance in Tehran's 22 District. Journal of Human Geographical Research. 52(4), 1357-1371.doi 10.22059/JHGR.2019.271593.1007829. (In Persian)
 • Akbryan, Freshteh (2016). Warming the Earth's climate and challenges governments On environmental security, the first international conference on Iranian natural hazards and environmental crises, Strategies and challenges. https://civilica.com/doc/549062/. (In Persian)
 • Behbahaninia, Azita (2020), Environmental Security. Futurology Research Institute. Hormozd Publications. (In Persian)
 • Baratzadeh Moghadam, Anahita (2021). City and the Environmental Crisis. 7th International Conference on Modern Research in Civil Engineering, Architecture, Urban Management and Environment. https://civilica.com/doc/1250266/. (In Persian)
 • Barnett, Jon (2020), Environmental Security. International Encyclopedia of Human Geography (Second Edition). 247-257. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102295-5.10789-9
 • Cheginizadeh, GholamAli, Mousavinia, Seyed Reza and Imani, Farshid (2020). Hydropolitics and Water Conflicts in the Basin of the Tigris and Euphrates Between (1950 -2018). Middle East Studies Quarterly, Volume:26 Issue: 4. 55-84. magiran.com/p2109037. (In Persian)
 • Dalby, Simon (2019), Environmrntal (in) Security. The International Encyclopedia of Geography. Wilfrid Laurier University, Canada. https://doi.org/10.1002/9781118786352.wbieg0428.pub2.
 • Dehghanmongabadi, Abolfazl & Dehghanmongabadi, Adeleh (2021) The effect of strategic planning on the level of sustainability in urban design and planning. 7th International Congress on Civil Engineering, Architecture and Urban Development, Tehran, Iran. https://www.researchgate.net/publication/355117845_The_effect_of_strategic_planning_on_the_level_of_sustainability_in_urban_design_and_planning.
 • Doroudi, Mohamadreza (2017). Assessing and evaluating the components affecting the promotion of the feeling of security in residential environments (Case study: Tehranpars Gharbi neighborhood). Journal of Social Security Studies. 5. 133-103. com/p1961481. (In Persian)
 • Dolatkhah, Massoud (2021). Study of Environmental Crises in Iran. Twelfth National Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Planning. https://civilica.com/doc/1307790/. (In Persian)
 • Ratner, Blake (2018). Environmental security: dimensions and priorities, the Scientific and Technical Advisory Panel (STAP).
 • https://www.stapgef.org/sites/default/files/202102/52103%20STAP%20Report_WEB.pdf
 • Ghosh, Subrata, Nilanjana,Das,Chatterjee and Santanu,Dinda (2021). Urban ecological security assessment and forecasting using integrated DEMATEL-ANP and CA-Markov models: A case study on Kolkata Metropolitan Area, India, Sustainable Cities and Society. 68. https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.102773.
 • Hassan, Mabroor; Afridi, Manzoor khan, Irfan khan, Muhammad (2017). Environmental diplomacy in South Asia: Considering the environmental security, conflict and development nexus, Geoforum. 82.
 • P127-130. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2017.04.003
 • Imeni, Farshid (2020). Environmental Security and International Relations. 7th International Conference on Management Research and Humanities in Iran. https://civilica.com/doc/1179814/. (In Persian)
 • Jalali, Mohamad, Afshar, Maryam and Mazinanian, Zeinab, 2021, Environmental Impact of Climate Change on National Security, J. Env. Sci. Tech., Vol 22, No.9, P179-190. doi 10.22034/JEST.2021.31956.4005 (In Persian)
 • Liu, T., Wang, H.-Z., Wang, H.-Z., & Xu, H. (2021). The spatiotemporal evolution of ecological security in China based on the ecological footprint model with localization of parameters. Ecological Indicators. Vol 126. P1-11. he spatiotemporal evolution of ecological security.
 • Maghsoudi, Elnaz and Kamyabi, Saeed (2020). on the implementation of green cities indicators, compatible with environmental standards (Case study: Semnan). the 4th International Conference on Modern Studies in Civil Engineering, Architecture, Urban Planning and Environment in the 21st century. https://civilica.com/doc/1143452/. (In Persian)
 • Maleki, Saeed and Saeedi, Jafar (2016). Explores the Dimensions of environmental and the status of urban environment in the development plans of Iran. Quarterly Journal of Urban Management. 27(8).69-89. https://ums.srbiau.ac.ir/article_9759.html. (In Persian)
 • Milani Sabzevar, Mina (2021). Investigating the role of strategic management on strategic planning and development of organizations. 9th International conference on Management, Worid Trade, Economics, Finance and Social Sciences, Paris. https://civilica.com/doc/1380153/.
 • Mohamadi, Yaser and Kamasi, Shohre (2019). Environmental Security and Water Resources for Sustainable Development. Second National Conference on Environmental Science and Engineering and Sustainable Development. https://civilica.com/doc/1007527/. (In Persian)
 • Motaghi, Afshin, Najafi, Sajad and Kavyanirad, Morad (2015). The Relationship between Environmental Security and National Security (Case Study of Bioterrorism) ". Parliament and Strategy Quarterly Journal22 (83). https://civilica.com/doc/1186502/ (In Persian)
 • Nozad, Navid and Mahmoudi Rezaieh, Milad (2021). Strategic planning challenges in municipalities and presenting an integrated planning model Structural-strategic )case study of Urmia Municipality(. 8th International Conference on Modern Management, Accounting, Economics and Banking Tricks with Business Growth Approach. https://civilica.com/doc/1202303/. (In Persian)
 • Ranjbar Heidari, Vahid and Jamshidi, Ebrahim (2016). A Study of the Concept of Environmental Security with a Look at the Challenges of Environmental Security in Iran. Quarterly Journal of Socio-Cultural Strategy. 5(21). 231-199. https://civilica.com/doc/1217291/. (In Persian)
 • Ramezani, Kazem, Alizade, Omran, Romina, Ebrahim, and Sarvar, Rahim (2018). The Impact of Environmental Threats on National Security (Case Study: South Shores of the Caspian Sea). Quarterly Journal of Interdisciplinary Strategic Studies. 8(31). 223-201. https://civilica.com/doc/1218117/. (In Persian).
 • Razaghi, Robabe (2019). Environmental Security and Water Crisis. 5th International Conference and11th National Conference on Tourism, Geography and Sustainable Environment, Hamedan. https://civilica.com/doc/1178576/. (In Persian)
 • Sarvar, Houshang, Madroumi, Amir and Hatami, Fathollah (2017). A Study of the Advantages of Strategic Planning and Its Role in Realizing Plans Urban Development in Iran. the First National Conference on New Thoughts and Technologies in Geographical Sciences. https://civilica.com/doc/679303/. (In Persian)
 • Tavana, Alireza, & Karimi Demneh, Morteza. (2019). Investigating the relationship between energy optimization and environmental security and achieving sustainable development. Sixth National Conference on Optimization in Science and Engineering, 1-7. Mazandaran. https://civilica.com/doc/1032975/. (In Persian)
 • Talieh Olia, Zahra, Ziba Kalam, Sadegh and Poorhashemi, Syed Abbas, 2017, Peace, environmental-security; Precondition for the Realization of the Right to life, Third International Conference on Oriental Studies, Peace and Cultural Diplomacy, Belgium. https://civilica.com/doc/799696/.(In Persian)