رابطه‌ی بین کاهش ارزش تأخیری در تصمیم گیری بین-زمانی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

4 دانشکده فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

در تصمیمات بین-زمانی، پیامدها در زمان‌های مختلفی ارائه ‌می‌شوند. افراد در این تصمیمات پاداش‌های همراه با تأخیر را کم ارزش‌تر از پاداش‌های آنی و فوری ‌می‌دانند. این رفتار با مفهوم کاهش ارزش تأخیری شناخته ‌می‌شود که با مفاهیم تکانشگری و خود کنترلی مرتبط است و از این رو به موضوع مهمی در حوزه‌های مختلف بدل شده است. نرخ کاهش ارزش تأخیری در افراد مختلف مقدار متفاوتی دارد. هدف این پژوهش بررسی رابطه‌ی وضعیت اجتماعی-اقتصادی به همراه ویژگی‌های جمعیت شناختی با کاهش ارزش تأخیری افراد در دوره‌ای از کشور است که نرخ تورم بالایی تجربه ‌می‌شود. بدین منظور از پرسشنامه انتخاب پولی(MCQ) برای سنجش نرخ کاهش ارزش تأخیر افراد استفاده شده است. تحصیلات و درآمد به عنوان شاخص‌های وضعیت اجتماعی-اقتصادی به همراه سن، جنسیت و وضعیت تأهل در نظر گرفته شدند. نتایج نشان ‌می‌دهد افرادی با تحصیلات بالاتر کمتر پاداش‌های آینده را بی ارزش ‌می‌دانند و رفتار تکانشی کمتری دارند. با این حال، درآمد رابطه ی معناداری با نرخ کاهش ارزش تأخیری نشان نداد. بالا بودن درآمد در زمینه‌ی تورمی، برخلاف سایر مطالعات با تکانشگری کمتر رابطه ندارد. در کل، وضعیت اجتماعی-اقتصادی با نرخ کاهش ارزش تأخیری رابطه‌ای منفی دارد. در مدل رگرسیون چندگانه، با کنترل جنسیت و وضعیت تأهل، سطح تحصیلات ‌می‌تواند نرخ کاهش ارزش تأخیریِ کمتر را پیش‌بینی کند.
(R2=0.123, Adjusted R2=0.098, F=5.026, p-value=0.003)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Association between Delay Discounting in Intertemporal Decisions and Socioeconomic Status (SES)

نویسندگان [English]

 • fatemeh eivazi 1
 • javad hatami 2
 • alireza moradi 3
 • mohammadreza nazemzadeh 4
1 Institute for Cognitive and Brain Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Education; Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran
4 Physics and Biomedical Engineering Department, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Intertemporal decisions involve outcomes that occur at different points in time. Individuals tend to discount delayed rewards or outcomes. This process is called delay discounting (DD) and is reliably related to subjective self-control or impulsiveness. The delay discount rate differs among individuals. The aim of the present study is to investigate whether the DD rates vary as a function of socioeconomic status (SES) along with demographic variables in a high inflationary macroeconomic context. The present study applied the 27-item delay discounting questionnaire (DDQ) to measure individuals’ DD rates. Education and income level as SES indicators were obtained likewise age, gender, and, marital status. The results revealed that highly educated individuals discount delays to a lesser extent and are less impulsive. There was no significant association between income level and DD rates but totally SES was significantly and negatively associated with delay discounting. There is evidence for women discounting more than men and married subjects discounting more than single ones. In a multiple regression analysis, education can predict fewer discounting behaviors controlling for gender and marital status (R2=0.123, Adjusted R2=0.098, F=5.026, p-value=0.003).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intertemporal Decisions
 • Delay Discounting
 • Socioeconomic Status (SES)
 • Education
 • Income
 •  

  • Baker, E. H. (2014). Socioeconomic Status, Definition. In The Wiley Blackwell Encyclopedia of Health, Illness, Behavior, and Society (pp. 2210–2214). John Wiley & Sons, Ltd. https://doi.org/10.1002/9781118410868.wbehibs395
  • Baker, F., Johnson, M. W., & Bickel, W. K. (2003). Delay discounting in current and never-before cigarette smokers: Similarities and differences across commodity, sign, and magnitude. Journal of Abnormal Psychology, 112(3), 382–392. https://doi.org/10.1037/0021-843x.112.3.382
  • Bickel, W. K., Koffarnus, M. N., Moody, L., & Wilson, A. G. (2014). The behavioral- and neuro-economic process of temporal discounting: A candidate behavioral marker of addiction. Neuropharmacology, 76, 518–527. https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2013.06.013
  • Bromberg, U., Wiehler, A., & Peters, J. (2015). Episodic Future Thinking Is Related to Impulsive Decision Making in Healthy Adolescents. Child Development, 86(5), 1458–1468. https://doi.org/10.1111/cdev.12390
  • Chapman, G. B. (1998). Sooner or later: The psychology of intertemporal choice. In The psychology of learning and motivation: Advances in research and theory, Vol. 38 (pp. 83–113). Academic Press.
  • Chapman, G. B. (2005). Short-term cost for long-term benefit: Time preference and cancer control. Health Psychology, 24(4, Suppl), S41–S48. https://doi.org/10.1037/0278-6133.24.4.S41
  • De Wit, H., Flory, J., Acheson, A., Mccloskey, M., & Manuck, S. (2007). IQ and nonplanning impulsivity are independently associated with delay discounting in middle-aged adults. Personality and Individual Differences, 42, 111–121. https://doi.org/10.1016/j.paid.2006.06.026
  • Epstein, L., Richards, J., Saad, F., Paluch, R., Roemmich, J., & Lerman, C. (2003). Comparison between two measures of delay discounting in smokers. Experimental and Clinical Psychopharmacology, 11, 131–138. https://doi.org/10.1037/1064-1297.11.2.131
  • Galobardes, B., Shaw, M., Lawlor, D. A., Lynch, J. W., & Smith, G. D. (2006). Indicators of socioeconomic position (part 1). Journal of Epidemiology & Community Health, 60(1), 7–12. https://doi.org/10.1136/jech.2004.023531
  • Green, L., & Myerson, J. (2004). A Discounting Framework for Choice With Delayed and Probabilistic Rewards. Psychological Bulletin, 130(5), 769–792. https://doi.org/10.1037/0033-2909.130.5.769
  • Green, L., Myerson, J., Lichtman, D., Rosen, S., & Fry, A. (1996). Temporal discounting in choice between delayed rewards: The role of age and income. Psychology and Aging, 11(1), 79–84. https://doi.org/10.1037/0882-7974.11.1.79
  • Green, L., Myerson, J., & Ostaszewski, P. (1999). Discounting of delayed rewards across the life span: Age differences in individual discounting functions. Behavioural Processes, 46(1), 89–96. https://doi.org/10.1016/S0376-6357(99)00021-2
  • Harnischfeger, A., & Wiley, D. (1976). Achievement Test Scores Drop. So What? Educational Researcher, 5(3), 5–12. https://doi.org/10.3102/0013189X005003005
  • Harrison, G. W., Lau, M. I., & Williams, M. B. (2002). Estimating Individual Discount Rates in Denmark: A Field Experiment. American Economic Review, 92(5), 1606–1617. https://doi.org/10.1257/000282802762024674
  • Ishii, K., Eisen, C., & Hitokoto, H. (2017). The effects of social status and culture on delay discounting. Japanese Psychological Research, 59(3), 230–237. https://doi.org/10.1111/jpr.12154
  • Jaroni, J. L., Wright, S. M., Lerman, C., & Epstein, L. H. (2004). Relationship between education and delay discounting in smokers. Addictive Behaviors, 29(6), 1171–1175. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2004.03.014
  • Jebraeili, Hashem, Felehgari, Mahsa & Seydi, Tannaz. (2020). Psychometric properties and factor structure of Persian version of Delay Discounting Scale. Advances in Cognitive Sciences, 22(2), 12-21 (In Persian)
  • Johnson, M. W., & Bickel, W. K. (2002). Within-Subject Comparison of Real and Hypothetical Money Rewards in Delay Discounting. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 77(2), 129–146. https://doi.org/10.1901/jeab.2002.77-129
  • Kirby, K., & Maraković. (1996). Delay-discounting probabilistic rewards: Rates decrease as amounts increase. Psychonomic Bulletin & Review, 3(1). https://doi.org/10.3758/BF03210748
  • Koffarnus, M. N., & Bickel, W. K. (2014). A 5-trial adjusting delay discounting task: Accurate discount rates in less than one minute. Experimental and Clinical Psychopharmacology, 22(3), 222–228. https://doi.org/10.1037/a0035973
  • Loewenstein, G., & Thaler, R. H. (1989). Anomalies: Intertemporal Choice. Journal of Economic Perspectives, 3(4), 181–193. https://doi.org/10.1257/jep.3.4.181
  • Macaskill, A. C., Hunt, M. J., & Milfont, T. L. (2019). On the associations between delay discounting and temporal thinking. Personality and Individual Differences, 141, 166–172. Scopus. https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.01.007
  • Mar, A. C., & Robbins, T. W. (2007). Delay discounting and impulsive choice in the rat. Current Protocols in Neuroscience, Chapter 8, Unit 8.22. https://doi.org/10.1002/0471142301.ns0822s39
  • Mazur, J. E. (1987). An adjusting procedure for studying delayed reinforcement. In The effect of delay and of intervening events on reinforcement value (pp. 55–73). Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
  • Mirowsky, J., & Ross, C. E. (2003). Education, social status, and health (pp. vii, 242). Aldine de Gruyter.
  • Myerson, J., Green, L., Scott Hanson, J., Holt, D. D., & Estle, S. J. (2003). Discounting delayed and probabilistic rewards: Processes and traits. Journal of Economic Psychology, 24(5), 619–635. https://doi.org/10.1016/S0167-4870(03)00005-9
  • Nurmi, J.-E. (1991). How do adolescents see their future? A review of the development of future orientation and planning. Developmental Review, 11(1), 1–59. https://doi.org/10.1016/0273-2297(91)90002-6
  • Peters, J., & Büchel, C. (2011). The neural mechanisms of inter-temporal decision-making: Understanding variability. Trends in Cognitive Sciences, 15(5), 227–239. https://doi.org/10.1016/j.tics.2011.03.002
  • Rachlin, H., Raineri, A., & Cross, D. (1991). Subjective probability and delay. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 55(2), 233–244. https://doi.org/10.1901/jeab.1991.55-233
  • Read, D., & Read, N. L. (2004). Time discounting over the lifespan. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 94(1), 22–32. https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2004.01.002
  • Reimers, S., Maylor, E. A., Stewart, N., & Chater, N. (2009). Associations between a one-shot delay discounting measure and age, income, education and real-world impulsive behavior. Personality and Individual Differences, 47(8), 973–978. https://doi.org/10.1016/j.paid.2009.07.026
  • Reynolds, B., Ortengren, A., Richards, J. B., & De Wit, H. (2006). Dimensions of impulsive behavior: Personality and behavioral measures. Personality and Individual Differences, 40(2), 305–315. https://doi.org/10.1016/j.paid.2005.03.024
  • Reynolds, B., & Schiffbauer, R. (2004). Measuring state changes in human delay discounting: An experiential discounting task. Behavioural Processes, 67(3), 343–356. https://doi.org/10.1016/j.beproc.2004.06.003
  • Richards, J. B., Zhang, L., Mitchell, S. H., & De Wit, H. (1999). Delay or probability discounting in a model of impulsive behavior: Effect of alcohol. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 71(2), 121–143. https://doi.org/10.1901/jeab.1999.71-121
  • Ross, C., & Mirowsky, J. (2010). Why education is the key to socioeconomic differentials in health. https://doi.org/10.2307/j.ctv16h2n9s.6
  • Sheffer, C. E., Prashad, N., Lunden, S., Malhotra, R., & O’Connor, R. J. (2019). To smoke or not to smoke: Does delay discounting affect the proximal choice to smoke? Substance Use & Misuse, 54(8), 1237–1246. https://doi.org/10.1080/10826084.2018.1528463
  • Statistical Center of Iran. (2022). National Consumer Price Index by Expenditure Deciles in the Month of Bahman of the year 1400. Statistical Center of Iran. (In Persian)
  • Tesch, A. D., & Sanfey, A. G. (2008). Models and methods in delay discounting. Annals of the New York Academy of Sciences, 1128, 90–94. https://doi.org/10.1196/annals.1399.010
  • Thorstad, R., & Wolff, P. (2018). A big data analysis of the relationship between future thinking and decision-making. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(8), E1740–E1748. https://doi.org/10.1073/pnas.1706589115
  • Todorov, J., Coelho, C., & Hanna, E. (2003). O QUE, COMO E PORQUE ESCOLHER. Univerciência, 1, 33–38.