طراحی مدل حکمرانی مشارکتی در راستای کاهش فساد اداری با رویکرد آمیخته (موردمطالعه: استانداری و فرمانداری شهر اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران.

2 استادیار ،گروه مدیریت ، واحد سیرجان ، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان ،ایران.

3 استادیار ،گروه مدیریت ،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف طراحی مدل حکمرانی مشارکتی در راستای کاهش فساد اداری صورت گرفت. بر این اساس پژوهش حاضر برحسب هدف، کاربردی-بنیادی برحسب نوع داده، آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی؛ برحسب زمان گردآوری داده، مقطعی و برحسب روش گرداوری داده‌ها و یا ماهیت و روش پژوهش، یک پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 20 نفر از خبرگان، متخصصین و کارشناسان شاغل در استانداری و فرمانداری است. همچنین در بخش کمی، جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارشناسان سازمان‌های استانداری و فرمانداری‌ هستند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌بندی‌شده، 335 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحلیل داده‌ها در بخش کیفی مرور ادبیات و روش مصاحبه بود. در بخش استنباطی و کمی برای پاسخ به سؤال‌های پژوهش از آزمون تی تک نمونه‌ای و نرم‌افزار SPSS-v21 استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که الگوی حکمرانی مشارکتی جهت کاهش فساد اداری در ایران شامل ابعاد پدیده محوری: حکمرانی مشارکتی، شرایط علی: توسعه نهادی حکمرانی مشارکتی، پیامدها و نتایج: کاهش فساد اداری، شرایط زمینه‌ای (بستر حاکم): فرهنگ مشارکتی، شرایط مداخله‌گر: تقویت نظام اداری و راهبردها: اصلاح ساختار سازمانی و 30 مؤلفه است. در نهایت نتایج نشان داد مدل ارائه شده از اعتبار مطلوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Participatory Governance Model in Order to Reduce Corruption with a Mixed Approach (Case study: Ahvaz Governor's Office)

نویسندگان [English]

 • masuomeh zhaleh baghbadorani 1
 • Ali Yaghoubipoor 2
 • Alireza Fathizadeh 3
1 PhD Student, Department of Management, Sirjan Branch, Islamic Azad University, Sirjan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Sirjan Branch, Islamic Azad University, Sirjan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to design a participatory governance model in order to reduce corruption. Accordingly, the present study is practical-fundamental in terms of purpose, mixed (qualitative-quantitative) in terms of data type, cross-sectional in terms of data collection time, and a survey research in terms of data collection method. The statistical population of the present research in the qualitative section includes 20 experts, specialists and elites working in both the provincial government and the office of governor. Also in the quantitative part, the statistical population of this study includes all experts working in the organizations of the provincial office and office of governor from which 335 individuals were selected as a sample using cluster random sampling method. The analysis in the qualitative part was conducted through the methods of literature review and the interview. In the inferential and quantitative sections, one-sample t-test and SPSS-v21 software were used in order to answer the research questions. The results showed that the model of participatory governance to reduce corruption in Iran includes the dimensions of the central phenomenon: participatory governance, causal conditions: institutional development of participatory governance, consequences and results: reduction of corruption, Contextual background (governing context): participatory culture, interfering conditions: strengthening the administrative system and strategies: reforming the organizational structure along with 30 components. Finally, the results showed that the proposed model has a good validity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corruption
 • participatory governance
 • Transparency
 • Accountability
 • امام‌جمعه‌‌زاده، سیدجواد. (1395). الگوی حکمرانی خوب؛ جامعه همکار و دولت کارآمد در مدیریت توسعه. فصلنامه تخصصی علوم سیاسی, 12(36)، 7-40.
 • آثارتمر و مقتدرمنصوری. (1398). بررسی نقش مؤلفه های مسئولیت اجتماعی بر سلامت سازمانی (مطالعه موردی کارکنان شبکه بهداشت و درمان ارومیه). مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت), 10(3)، 7-20.
 • آذر الهام؛ هادی پیکانی، مهربان و احمدی، مینا. (1394). بررسی عامل مؤثر بر فساد اداری و ارایه راهکار جهت ارتقاء سلامت اداری در استانداری و فرمانداری استان اصفهان. سومین کنفرانس مدیریت.
 • آرایی و آرایی. (1393). تبیین ارتباط رضایتمندی شغلی کارکنان و فساد در دستگاه‌های اداری؛ توصیه‌های سیاستی. دانش ارزیابی, 6(2)،5-29.
 • آقازاده، محمدرضا؛ عسگری، طیبه؛ شاهی، عادله؛ فرهمند، آمنه. (1397). طراحی مدل فرایندی تدوین استراتژی سازمان‌های حاکمیتی بر مبنای پارادایم حکمرانی شبکه ای. فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی, 4(3)، 25-56.
 • براتی، هاجر؛ عریضی، حمیدرضا؛ براتی، آذر؛ سرهنگی، کامران و رنجبر، حمیدرضا. (1399). تأثیر عدالت سازمانی و جو سازمانی بر رفتارهای ضد تولید. مدیریت فرهنگ‌سازمانی, 11(4)، 88.
 • پرورام، رضا و مردانی، محمدرضا. (1400). تأثیر سیستم اطلاعات مدیریت برمقابله با فساد اداری (موردمطالعه: شهرداری منطقه 21). فصلنامه علمی منابع و سرمایه انسانی, 1(1), 91-61.
 • حسنی، علی و شمس، عبدالحمید. (1391). راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی. اسلام و پژوهش‌های مدیریتی, 2(5).
 • حسینی هاشم زاده، حبیب؛ آقاجعفری، داود و لیلی، مهدیه. (1393). بررسی علتهای قانونی و قضایی فساد و ارزیابی وضعیت راهبردهای قانونی قضایی برای مبارزه با فساد. همایش ملی پلیس و ارتقای سلامت اداری، بازرسی کل ناجا، تهران.
 • رابینز، استیفن. (1385). مدیریت رفتار سازمانی. تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات بازرگانی.
 • زرندی، سعید و معدنی، جواد. (1394). طراحی مدل بومی مبارزه با فساد اداری در ایران. دانش ارزیابی, 7(24)، 5-24.
 • شفیع پور، سیده فاطمه. (1396). نقش"حکمرانی نوین" و فرهنگ سازمانی در کاهش فساد اداری. دو ماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی, 2(5)، 23-43.
 • صادقی زاده بافنده، شهرزاد و صانع؛ پردیس و میان آبادی، حجت. (1396). حکمرانی مشارکتی سازگار در منابع آب. اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی، تهران، دانشگاه صنعتی شریف-پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف -اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف.
 • عابدی جعفری، حسن، طاهرپور، حبیب اله، زرندی، سعید، آقازاده ده ده، فتاح. (1398). شناسایی عوامل فردی مؤثر بر تمایل به فساد اداری در شهرداری تهران. مطالعات رفتار سازمانی, 8(1)، 49-74.
 • غلاپور آهنگر، خواجه نائینی، علی. (1395). مروری بر مفهوم حکمرانی شبکه‌ای.3: گزارش مرکز پژوهش های شورای اسلامی.
 • قائمی، محمدحسن و گنجی، رحیم محمد. (1390). فساد اداری و روش های اصلاح آن. مجله دادرسی, 89.
 • قربانی، مهدی؛ عوض پور، لیلا؛ رحیمی، مجید؛ موسوی، هما و اسماعیلی، بهناز. (1398). ارزیابی سرمایة اجتماعی درون‌گروهی در راستای استقرار حکمرانی مشارکتی منابع‌طبیعی (منطقة موردمطالعه: شهرستان ابرکوه، استان یزد). تحقیقات مرتع و بیابان ایران, 25(2)، 378-387.
 • قلی پور، رحمت اله. (1384). تحلیل رابطه الگوی حکمرانی خوب و فساد اداری. فرهنگ مدیریت, 3(10)، 103-127.
 • محمدی، نعیمه و دانایی فرد، حسن. (1398). الگوی حکمرانی مشارکتی توسعه انرژی تجدیدپذیر ایران: رویکرد نهادی. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی, 9(30)، 133-155.
 • مرادی حقیقت، رضا و تبیانیان، حسن. (1393). نسبت عوامل سازمانی مدیریتی و فساد اداری مالی در سازمان‌های دولتی. نشریه دانش ارزیابی, 6(8)، 32048.
 • منتظری، محمد، فردوسی پور، لی لی. (1397). تاثیر سلامت سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان. مطالعات مدیریت بهبود و تحول, 27(9)، 45-64. .
 • منیعی، رضا؛ سلیمانی، نادر؛ عباس زاده، ناصر و طباطبایی، سید موسی. (1398). طراحی و اعتبار یابی الگوی حکمرانی تربیتی خوب در نظام آموزشی ایران. فصلنامه علمی آموزش علوم دریایی, 6(3)، 17-36.
 • میانداری، کمال؛ دیهیم پور، مهدی؛ نجاری، رضا و عابدی جعفری، حسن. (1397). طراحی مدل افزایش شفافیت سازمانی با رویکرد داده بنیاد در سازمان‌های دولتی. فصلنامه علمی آموزش علوم دریایی, 5(1)، 95-110.
 • الوانی، سیدمهدی و اسلام پناه، مهدی. (1396). طراحی مدل بازدارنده فساد اداری با اتکاء به آموزه های اسلامی. مدیریت منابع در نیروی انتظامی, 5(3)، 25-50.

 

 • Bauhr, M. (2016). Resisting Transparency: Corruption, Legitimacy & the Quality of Global Environmental Po ive and qualitative research. Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall.
 • Donaghy, M. M.. (2020). Participation Meets Politics: Political Shifts and the Longevity of Participatory Governance Institutions. PS, Political Science & 53(1), 6-9.
 • Etiki, J. (2019). Modern Business Ethics, Anti-Corruption and Corporate Governance in the United Nations. Texila International Journal of Management, 5(1), 22-38.
 • Fu, Y. (2018). The value of corporate governance: Evidence from the Chinese anti-corruption campaign. The North American Journal of Economics and Finance, (4), 2-15.
 • Gorgulu, N., Sharafutdinova, G., & Steinbuks, J. (2020). Political Dividends of Digital Participatory Governance: Evidence from Moscow Pothole Management.
 • Guidetti G, C. D. (2015). The school organizational health questionnaire: Contribution to the Italian validation. Social and Behavioral Sciences. 3434-3440.
 • Kaluza, A; Schuh, S C.; Kern, M; Xin, K; Van D, R (2018). The Importance of Organizational Health Climate for Employee Health: A Multilevel Cascading Model. Academy of Management Proceedings. 1, 109-117.
 • Layout and Layout. (2014). Explain the relationship between employee job satisfaction and corruption in administrative systems; Policy recommendations. Assessment Knowledge, 6 (2), 5-29.
 • Marchevska, D. (2020). Participatory Governance in Ukraine: A Case Study of Anti-corruption Policy in the Period 2014–2018. . Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal. 6, 107-137.
 • Noda, Y. (2017). Trust in the leadership of governors and participatory governance in Tokyo Metropolitan Government. Local Government Studies. 43(5), 776-797.
 • Onyango, G. (2019). Administrative Rituals and Reproduction of Corruption in Public Administration of a transitional economy. Available at SSRN 3436021.
 • Qi, H.(2019). Strengthening the rule of law in collaborative governance. Journal of Chinese Governance, 4, 1-19.
 • Sungbeh, Tewroh-Wehtoe. (2017). Collaborative Governance and Anticorruption in Postwar Monrovia. Walden University.
 • Triumph, B. (2006). Deficit or Contestation? Deepening the 'Deepening Democracy' Debate' Institute of Development Studies (IDS). Working Paper 264 July 2006.
 • Villanueva, P. A. G. (2020). Why Civil Society Cannot Battle it All Alone: The Roles of Civil Society Environment, Transparent Laws and Quality of Public Administration in Political Corruption Mitigation. International Journal of Public Administration. 43(6), 552-561.
 • Wells, C. (2014). Corporate Criminal Liability: A Ten Year Review. Criminal Law Review, 12, 849-878.