واکاوی، اولویت بندی و ارائه الگوی پیشایندهای سرمایه سیاسی با استفاده از رویکرد آمیخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استاد گروه مدیرت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران،ایران

چکیده

در حال حاضر به دلیل عدم توجه به سرمایه سیاسی، اعتماد سیاسی شهروندان نسبت به متصدیان دولتی کاهش یافته است. پایین بودن سرمایه سیاسی منجر به کاهش مشارکت و آگاهی سیاسی شهروندان و کاهش اعتماد نسبت به متصدیان دولتی می‌گردد. فلذا ضروری است با طراحی الگوی پیشایندهای سرمایه سیاسی و اولویت‌بندی این عوامل، سرمایه‌گذاری لازم جهت تحقق و ارتقا سرمایه سیاسی صورت گیرد تا اعتماد و مشارکت آگاهانه شهروندان نسبت به متصدیان افزایش یابد. لازمه وجود دولتی مردم‌سالار مشارکت آگاهانه شهروندان است که منجر به تحقق سرمایه سیاسی می‌شود. هدف پژوهش حاضر، واکاوی، اولویت بندی و ارائه الگوی پیشایندهای سرمایه سیاسی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی ـ پیمایشی و در زمره پژوهش‌های آمیخته می‌باشد. در بخش کیفی 11 نفر از اساتید رشته مدیریت و علوم سیاسی با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و در بخش کمی، 21 نفر از خبرگان سیاسی و صاحب منصبان دولتی با استفاده از پرسشنامه مقایسه زوجی مشارکت داشتند. برای کدگذاری داده‌ها از نرم افزار Atlas.ti و برای اولویت‌بندی پاسخ‌ها از فن دلفی‌فازی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که فرهنگ تعامل‌جو حاکم بر جامعه، کاهش نابرابری قدرت، افزایش استقلال اجتماعی شهروندان و افزایش شفافیت سیاسی مهم‌ترین عوامل به وجودآورنده سرمایه سیاسی هستند. با توجه به اینکه نتایج پژوهش صاحب منصبان و تصمیم‌گیرندگان سیاسی را از اهمیت سرمایه سیاسی آگاه کرده و زمینه افزایش اعتماد سیاسی شهروندان با استفاده از تقویت پیشران‌های سرمایه سیاسی را فراهم می‌کند، ارزشمند است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing, prioritize and model political capital prerequisites using a mixed approach

نویسندگان [English]

  • mahdieh vishalghi 1
  • fattah sharifzadeh 2
1 Ph.D. Student in Public Administration, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
2 Professor of public administration. Department of Management and Accounting, Allame tabatabaei University, tehran, Iran
چکیده [English]

Currently due to the lack of attention to political capital, the political trust of citizens in government officials has decreased.Low political capital leads to a decrease in citizen participation and political awareness and a decrease in trust in government officials. Therefore, it is necessary to design the prerequisites of political capital and prioritize these factors, the necessary investment to realize and promote political capital to increase the citizens' trust and conscious participation in those in charge.The existence of a democratic state requires the conscious participation of citizens, which leads to the realization of political capital.The aim of the present study is to analyze, prioritize and present the model of political capital prerequisites.This study from the perspective of goal is practical, and of nature and method is applied-descriptive and is among mixed studies. In the qualitative section,11 professors of management and political science through semi-structured interview, and in quantitative section,21 political experts and government officials through paired comparison questionnaire have participated in this study.For coding data Atlas.ti software and prioritizing answers fuzzy Delphi method has been used.The findings of the study show that the domination of interactive culture over the society, decreasing of power distance, increasing of citizen’s social freedom and political transparency are the most important factors in creating political capital.This study is valuable due to its results which inform the political officials and decision-makers of the importance of political capital and provide a context for increasing the political trust of citizens by using Strengthening the prerequisites of political capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Democracy
  • political participation
  • political capital
  • Fuzzy Delphi