احزاب سیاسی در نظام انتخابات جمهوری اسلامی ایران: آسیب ها و راهکارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

2 دکتری تخصصی علوم سیاسی استاد مدعو دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از آسیب‌های مهم نظام انتخابات، مربوط به احزاب سیاسی است. احزاب سیاسی کارویژه‌های متعددی دارند که یکی از این کارویژه‌ها، کسب قدرت سیاسی است. بنابراین ایجاد بسترهای قانونی برای مشارکت سیاسی افراد مختلف، مهمترین مسئله‌ای که فرا‌روی کنشگران سیاسی قرار دارد و در همین زمینه، رابطه‌ی احزاب سیاسی با نظام انتخابات اهمیت پیدا می‌کند؛ اما در کشور ایران، با وجود اینکه در قوانین، آزادی تشکیل احزاب سیاسی وجود دارد، هنوز شاهد عدم‌کارآمدی احزاب سیاسی در نظام انتخابات ایران هستیم. بر‌این‌اساس هدف این پژوهش، شناسایی آسیب‌هایی است که فراروی کارآمدی احزاب سیاسی در نظام انتخابات ایران قرار دارد و همچنین ارائه‌ی راهکارهایی کارآمد برای رفع این آسیب‌هاست. از روش دلفی و تکنیک شانون برای دستیابی به این هدف استفاده گردید و پژوهشگران در دو مرحله به صورت مصاحبه و پرسشنامه، دیدگاه‌های10 نفر از صاحبنظران را در حوزه انتخابات جمع‌آوری نمودند و سپس داده‌های بدست‌آمده از اجماع صاحبنظران با تکنیک شانون مورد بررسی قرار گرفت و یافته‌ها نشان داد که مهمترین آسیبی که منجر به ناکارآمدی احزاب سیاسی شده است، از دسته آسیب‌های «ساختاری» است و پس از آن، دسته آسیب‌های «قانونی»؛« اقتصادی»؛ « عملکردی » و«فرهنگی» قرار دارند. این پژوهش بدنبال بررسی و ارائه راهکارهای رفع این آسیب‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political parties in the electoral system of the Islamic Republic of Iran: Injuries and solutions

نویسندگان [English]

  • jalil dara 1
  • Elaheh Sadeghi 2
1 assistant Professor Tarbiat Modares University
2 phd in Political Science visiting Professor of Allame tabatabai Umiversity
چکیده [English]

One of the important harms of the electoral system is related to political parties. Political parties have several functions, one of which is to gain political power. Therefore, creating a legal basis for the political participation of different individuals is the most important issue facing political activists, and in this context, the relationship between political parties and the electoral system is important; But in Iran, despite the fact that there is freedom of formation of political parties in the laws, we still see the inefficiency of political parties in the Iranian electoral system. Therefore, the purpose of this study is to identify the harms that are faced by the efficiency of political parties in the Iranian electoral system and also to provide effective solutions to eliminate these harms. Delphi method and Shannon technique were used to achieve this goal and researchers in two stages in the form of interviews and questionnaires, collected the views of 10 experts in the field of elections and then the data obtained from the consensus of experts with The Shannon technique was examined, and the findings showed that the most important damage that led to the inefficiency of political parties was in the category of "structural" injuries, followed by "legal" injuries; "economic" injuries; There are "functional" and "cultural". This research seeks to investigate and provide solutions to eliminate these injuries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Parties
  • Iranian Elections
  • injuries and solutions