بایستگی« مقاومت فعال» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (الگوی کنش ایرانی- اسلامی در سیاست خارجی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه شاهد

چکیده

مقاله پیش رو با عنوان « بایستگی مقاومت فعال در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، در واقع تلاشی در جهت تبیین و اثبات ضرورت تداوم اصل مقاومت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.«مقاومت» بخش لاینفک هویت و اصول انقلاب اسلامیست. این مفهوم هم در پدید آمدن انقلاب اسلامی سبب ساز و جهت بخش بوده و هم در استمرار و ارتقاء آن نقش اساسی را بازی کرده است. هدف پژوهش اینست که با جستجو و تمرکز، و مختصات سنجی جایگاه مقاومت در پندار ارزشی و اصولی تفکر انقلاب اسلامی، فهمی از منزلت و درجه پایبندی گفتمانی دولت ها به آن کسب کند، و در انتها، با بررسی علت ضرورت بخش به اهمیت مقاومت با مطالعه تهدیدات سنتی و مدرن، به بایستگی مقاومت فعال، به عنوان یک راهبرد نائل میشویم. بخش اول مقاله به اصول و پیشینه وجوب دیدگاه مقاومت محور در سیاست خارجی ج.ا.ا و گفتمان های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از بدو انقلاب تا کنون پرداخته و در بخش دوم تهدیدات مرتبط با سیاست خارجی ج.ا.ا را بررسی کرده است. مطالعه موردی هم در باب نهاد FATF به عنوان یک رژیم بین المللی اما با تبعات داخلی، صورت گرفته است. لازم به ذکر است که، روش جمع آوری داده ها و تجزیه تحلیل در این پژوهش به صورت کتابخانه ای و با استفاده از اسناد مکتوب خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The necessity"active resistance" in the foreign policy of the Islamic Republic of Iran (Model of Iranian-Islamic action in foreign policy)

نویسندگان [English]

  • Sobhan Mohammadi 1
  • Gholamreza Jamshidiha 1
  • Mohammad bagher Mokaremi pour 2
1 Tehran university
2 Shahed university
چکیده [English]

The forthcoming article entitled "The Necessity of Active Resistance in the Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran" is in fact an attempt to explain and prove the necessity of continuing the principle of resistance in the foreign policy of the Islamic Republic of Iran. "Resistance" is an integral part of the Islamic Revolution. This concept has been a cause and direction in the emergence of the Islamic Revolution and has played a key role in its continuation and promotion. The aim of this research is to gain an understanding of the status and degree of discourse of governments to it by searching and concentrating, and measuring the coordinates of the position of resistance in the value and principled notion of Islamic Revolution thinking, and finally, by examining the necessary reason for the importance of resistance. Studying traditional and modern threats requires active resistance as a strategy. The first part of the article deals with the principles and background of the necessity of a resistance-oriented view in the foreign policy of the Islamic Republic of Iran and the foreign policy discourses of the Islamic Republic of Iran since the revolution and in the second part examines the threats related to the foreign policy of the Islamic Republic Is. A case study has also been conducted on the FATF as an international regime with internal consequences. It should be noted that the method of data collection and analysis in this research will be library and using written documents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance
  • Islamic Revolution
  • Security
  • Foreign Policy
  • FATF